Obsah

 

„Význam dobrovolných hasičů je v jejich dobré znalosti místa a také při následném odstraňování škod.“

 

 

MODLITBA HASIČE

 

Nechť kdekoliv oheň vzplane,

já splním svoji povinnost.

Pro záchranu životů Pane,

dodej mi síly dost.

V náručí vynést dítě,

když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku,

která má šedý vlas.

 

Stále na stráži stojím,

protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním

a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle se má stát,

že sám při tom život ztratím,

požehnej Pane mé rodině

a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání

jsem jiným lidem dal.

 

 

Hasičské desatero

1.     Nehledej v dobrovolném sboru hasičského ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2.     Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3.     Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičského zdraví.
4.     Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla duše.
5.     Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdálenější, nepohrdej jimi, ale hleď jich povznést.
6.     Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7.     Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičského vždy a všude slušným způsobem hájit.
8.     nevyvolávej se ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9.     Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale i zařízení, jehož odznak nosíš.
10.Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.