Obsah

Základní informace

Název díla:                               ČOV a kanalizace v obci Dolce

Termín výstavby:                    15 měsíců od předání staveniště

Předání staveniště:                5.8.2021

Investor stavby:                      Obec Dolce, Dolce 100, 334 01 Přeštice

Projektant stavby:                  INGVAMA – inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 34034 Plánice

Dodavatel stavby:                  BERDYCH plus spol. s r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany 
                                                  od 1. května 2021 změna názvu na DEKAKOM plus s.r.o.

Celkový náklad stavby:        40 815 945,11 Kč

Dotace:                                   23 762 000,00 Kč (dotační titul MZe - 129300 Podpora výstavby a technického zhodnocení                                                                       infrastruktury vodovodů a kanalizací II, Podprogram 129303 – Podpora výstavby a technického                                                               zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II)

                                                 5 000 000 Kč (dotační titul PK - Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021)