Obsah

Proč je tak důležitý počet připojovaných nemovitostí na obecní vodovod?

Pro získání dotací na výstavbu vodovodu je zásadní počet připojovaných nemovitostí, proto jsme kladli takový důraz na to, abyste se závazně vyjádřili, zda budete či nebudete chtít vodovodní přípojku.

Zákon č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích říká, že vlastník nebo provozovatel vodovodu či kanalizace, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Toto je první důvod, proč obec potřebuje znát počet připojovaných nemovitostí, potřebuje vědět, jakou kapacitu má naprojektovat.

Rozdíl mezi výstavbou kanalizace a vodovodu je ten, že připojení na kanalizaci je pro majitele nemovitosti nejjednodušší možnost, jak se zbavit odpadních vod a většina majitelů proto volí tento způsob. Ti, kteří se nepřipojí, mají ještě další dvě možnosti, mít domácí ČOV, nebo používat septik a pravidelně ho vyvážet autorizovanou osobou. Tyto dvě možnosti jsou však finančně náročnější. Při výstavbě nových nemovitostí, pokud je v obci kanalizace, vodoprávní úřad nepovolí žádnou jinou možnost, pokud je připojení technicky možné. U vodovodu je to složitější, protože mnohé nemovitostí mají svůj vlastní vrt, a tudíž nemají zájem se na obecní vodovod připojovat. Vývoj v naší obci ukázal, že situace s vodou, především v horní části obce, je každým rokem horší, vody ubývá a ani vlastní vrt není zárukou dostačeného množství vody. Tento stav potvrdil i výsledek ankety, kterou jsme prováděli březnu 2021, kdy 93 % majitelů nemovitostí vrátilo anketní lístek a 91 % z nich vyjádřilo souhlas s vybudováním vodovodní přípojky. Počet připojovaných nemovitostí obec potřebuje znát, aby věděla, jakou kapacitu má projektovat. Zároveň však tento počet hraje důležitou roli při získávání dotací, protože je jedním z prioritních hledisek při vyhodnocování o přidělení dotace. A na rozdíl od kanalizace hrozí, že pokud obec nedodrží projektovaný počet připojovaných nemovitostí, může vracet dotaci.

Třetím důvodem jak u kanalizace, tak vodovodu je to, že čím více lidí připojí a bude odvádět odpadní vody či odebírat vodu, tím menší bude výše stočeného.

Aktuální stav

V průběhu března a dubna 2021 jsme v naší obci provedli anketu týkající se zájmu občanů o obecní vodovod. Obec v té době evidovala 131 nemovitostí s popisným číslem, 2 chaty a 4 nemovitosti bez čísla. Zpět se nám vrátilo 128 anketních lístků, tzn. 93 %. Z těchto 128 nemovitostí bylo 116 majitelů (91 %) PRO vodovod a 12 majitelů (9 %) PROTI vodovodu.
                              

Anketa 2021
      

Vzhledem k tomu výsledku jsme učinili kroky pro založení dobrovolného svazku obcí s obcí Horšice, jak jsme dříve avizovali. Od tohoto svazku očekáváme lepší pozici pro získání dotací a výhodu vidíme i ve spolupráci více lidí v čele s uvolněným starostou obce Horšice Ing. Stanislavem Dobrým. Aktuálně pracujeme na výběru projektanta.

15.7.2021 byl oficiálně zapsán svazek „Dobrovolný svazek obcí pro vodovody – Jindřín“ ve veřejném rejstříku svazků obcí vedeném Plzeňským krajem.

Základní informace o svazku

Název:                                  Dobrovolný svazek obcí pro vodovody – Jindřín

Sídlo:                                    Horšice 7, 334 55 Horšice

IČ:                                         11666994

Webové stránky svazku:   Obec Horšice | Obecní úřad | Úřední deska

Statutární orgán:                Ing. Stanislav Dobrý, předseda, starosta obce Horšice

                                              Miroslav Mráz, místopředseda, starosta obce Dolce

Orgány svazku:                   předseda

                                              místopředseda

                                              shromáždění zástupců (starostové a místostarostové obou obcí)

Předmět činnosti:              a) Zabezpečování společného postupu při zásobování vodou na území členských obcí.

       b) Společný poustup při naplňování povinností stanovených zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a                kanalizacích v platném znění a prováděcí vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb. v                  platném znění k tvorbě plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (infrastruktury) vytvořením                  fondu obnovy infrastruktury pro jednotlivé členské obce svazku.

       c) Společný poustup při získávání finančních prostředků na výstavbu, obnovu a modernizaci vodovodů.