Obsah

Projekty, opravy a údržby

Zde najdete všechny akce týkající se obce, ať už velké investiční projekty nebo opravy a údržby. Starší roky se snažíme průběžně doplňovat.

Rozhodně nejvýznamnějším projektem je výstavba ČOV a kanalizace, u které budeme rovněž průběžně doplňovat veškeré informace, abyste znali aktuální stav a především, abyste věděli, jak postupovat při budování kanalizačních přípojek či připojování na kanalizaci.

Velké projekty by měly být součástí tzv. strategického plánu rozvoje obce. Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je, spolu s rozpočtem a územním plánem, koncepční a rozvojový dokument vytvářený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.

Strategický plán rozvoje obce na období 2021 - 2025

Strategický plán rozvoje obce na období 2016 - 2020

Základní informace

Název díla:                               ČOV a kanalizace v obci Dolce

Termín výstavby:                    15 měsíců od předání staveniště

Předání staveniště:                19.5.2021

Investor stavby:                      Obec Dolce, Dolce 100, 334 01 Přeštice

Projektant stavby:                  INGVAMA – inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 34034 Plánice

Dodavatel stavby:                  BERDYCH plus spol. s r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany 
                                                  od 1. května 2021 změna názvu na DEKAKOM plus s.r.o.

Celkový náklad stavby:         40 815 945,11 Kč

Dotace:                                   23 762 000,00 Kč (dotační program MZe - 129300 Podpora výstavby a technického zhodnocení                                                               infrastruktury vodovodů a kanalizací II)

Celková délka stok:                 

Celkový počet přípojek:          

Počet přečerpávacích stanic: