Obsah

Povinnosti obce v oblasti odpadového hospodářství

Obec se na základě § 4 písm. x) zákona č. 185/2001, o odpadech (dále jen zákon o odpadech), považuje za původce komunálních odpadů vznikajících na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpady na místě k tomu určeném. Současně se stává vlastníkem těchto odpadů. V tomto směru se na obec vztahují povinnosti původce odpadů podle § 16 a § 17 zákona o odpadech. Obec je povinna určit místa, kam fyzické osoby mohou odkládat komunální odpad, který produkují a zajistit místa, kam mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu.

Obec Dolce má obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 stanoven obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek za komunální odpad je řešen obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která je rovněž zveřejněná ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů. Aktuální orientační ceník k vyhlášce najdete zde. 

 

Nový zákon o odpadech

Poslanecká sněmovna ČR schválila 1. 12. 2020 nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který byl ve Sbírce zákonů publikován 23. 12. 2020. Zákon má účinnost od 1. 1. 2021 a spolu s ním tři související zákony, a to zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností; zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. K zákonu o odpadech přibyla s účinností od 7. 8. 2021 prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která byla aktualizována s účinností od 9. 4. 2022 vyhláškou č. 78/2022 Sb. a s účinností od 1.1. 2023 vyhláškou č. 445/2022 Sb.

Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku

Díky přechodným ustanovením zůstal rok 2021 pro obce beze změn, až na poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku. Tento poplatek býval jeden, ale od roku 2021 jsou dva, a to poplatek za zbytkový odpad a poplatek za využitelný odpad. Název napovídá, že využitelný odpad, je odpad, který by neměl skončit na skládce, ale měl by být dále využit, a proto jeho vyšší cena, která má vést ke snížení či úplnému vymýcení těchto odpadů.  Původní poplatek činil 500 Kč/t, od roku 2021 byl zvýšen na 800 Kč/t a bude se zvyšovat až na částku 1850 Kč/t (viz níže uvedená tabulka). Obcím zákon umožňuje výjimku, která stanovila limit pro zbytkové odpady 200 kg/1 občana/1 rok. Pokud obec tento limit splní, platí nižší poplatek, který v letošním roce činí 500 Kč/t. Pro naši obec není splnění limitu zásadní, protože většinu odpadů, likviduje naše svozová firma Západočeské komunální služby ve spalovně, nikoli na skládce. Každopádně je to ukazatel, jak bychom se měli i my snažit snižovat množství komunálního odpadu.

Dílčí základ poplatku za ukládání 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dále
využitelných odpadu 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
zbytkových odpadů 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800

Množství odpadu pro uplatnění levnějšího poplatku se však bude postupně snižovat (viz tabulka níže).

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Množství odpadu na obyvatele v kg 200 190 180 170 160 150 140 130 120

Níže uvedený graf ukazuje přepočet množství odpadů odpovídající sníženému poplatku na celou obec. Jak je z grafu patrné, blížíme se k hodnotám zajišťujícím nižší poplatek, proto bychom se měli snažit celkové množství komunálních odpadů snižovat. Toho bychom měli docílit ještě větším tříděním. Zákonodárci si na nás pořídili bič v podobě stanovení podílu tříděného odpadu na celkovém množství komunálních odpadů. Více se o tomto dočtete v dalším textu.

Graf

Oddělené soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu

Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému. Za nesplnění této povinnosti může být obci uložena pokuta ve výši 200 000 Kč.

Graf

Nový zákon nařizuje obcím od 1. 1. 2025 další povinnost, a to oddělené soustřeďování odpadního textilu.

 

Aktuální informce z odpadového hospodářství

03.04.2024

nebezpecny_odpad_web

Jarní svoz nebezpečných odpadů

Odpady, prosím, ukládejte na sběrné místo v neděli 21. dubna 2024 od 8:00 do 18:00 hodin a třiďte dle připravených cedulí.

Detail

26.03.2024

sber zelezneho srotu_web

Sběr železného šrotu

proběhne v sobotu 6. dubna 2024 od 8:00 hodin.

Detail

11.06.2022

Nová nádoba na plasty 1

Nová nádoba na plasty

K nádobám na tříděný odpad V Březinkách přibyla nádoba na plasty o objemu 1 100 l

Detail

12.03.2020

Leták_kovový odpad

Celoroční třídění drobného kovového odpadu

K nádobám na tříděný odpad V Březinkách přibyla nádoba na celoroční třídění drobného kovového odpadu.

Detail

28.11.2019

Nádoba na jedlé tuky a oleje

28.11.2019 byly kontejnery na tříděný odpad V Březinkách rozšířeny o nádobu na sběr jedlých tuků a olejů.

Detail

Přehled příjmů a výdajů za rok 2023 v rámci odpadového hospodářství

Příjmy

Poplatek za komunální odpad 315 140,00 Kč
Sběr železného šrotu 15 750,00 Kč
Bonusy za separaci odpadu Eko-kom 81 250,00 Kč
Celkem 412 140,00 Kč

Výdaje

Komunální (směsný) odpad 259 743,00 Kč
Tříděný odpad 170 108,00 Kč
Bioodpad 90 517,00 Kč
Velkoobjemový odpad 10 681,00 Kč
Nebezpečný odpad 8 734,00 Kč
Elektroodpad zdarma
Jedlé tuky a oleje 605,00 Kč
Celkem 468 577,00 Kč

Obec v roce 2023 doplácela na likvidaci odpadů 128 248,00 Kč.

Produkce odpadu v roce 2023
Druh odpadu Produkce v t Produkce v kg na 1 obyvatele
Směsný odpad 44,94 154,97
Papír 4,33 14,93
Plasty 6,84 23,59
Sklo 3,47 11,97
Kovy 10,32 35,38
Bioodpad 37,04 127,72
Velkoobjemový 3,22 11,10
Nebezpečný 0,72 2,48
Elektroodpad bude doplněno bude doplněno
Jedlé tuky a oleje 0,1 0,21
Celkem 126,81 382,55

Počet obyvatel k 1.1.2023: 290.

Cílem a nutností zároveň je snížnit produkci směsného odpadu na cca 100 kg/obyvatele/rok.

Prosíme Vás, třiďte a chovejte se ekologicky.

Níže najdete informace o způsobech třídění odpadu v naší obci, o umístění jednotlivých sběrných nádob a o termínech vývozů
1) Sběrné nádoby na tříděný odpad (plasty, papír, sklo, kovy)

Umístění: celoročně V Březinkách
Plasty5 sběrných nádob na plasty o objemu 1 100 l, z toho 3 s možností vhazovat nápojové kartony
Svoz:  každý pátek
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, termoobaly od jídla a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

 

Nápojové kartyKontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru
ANO
Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Papír2 sběrné nádoby na papír o objemu 1 100 l
Svoz:
každý pátek
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. 
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír jako použité dětské pleny nebo papírové kapesníky, rovněž sem nepatří roličky od toaletního papíru nebo obaly od vajíček, jedná se o materiály, které se nedají dále recyklovat. A také sem nepatří fotografie nebo účtenky či jízdenky z termopapíru.
 

Sklo1 sběrná nádoba na sklo o objemu 1100 l
Svoz:
každý sudý pátek
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
 

1 nádoba na drobný kovový odpadKovové odpady
Svoz: dle potřeby
ANO
Do nádoby patří plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky apod.
NE
Do nádoby nepatří znečištěné obaly, plechovky od barev, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče či jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, ani těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť.

2) Velkoobjemový kontejener na bioodpad

Umístění: celoročně za obecním úřadem, v období od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku bude nastavení četnosti svozu přizpůsobeno klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů)
Svoz: průběžně dle potřeby
ANO
Tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, hlína z květináčů, skořápky ořechů a vajec, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů
NE
Zbytky jídel (gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny, stavební suť, komunální odpad, další biologicky nerozložitelné odpady

 

3) Sběr a svoz kovového odpadu

zajišťuje jednou ročně mobilním svozem SDH Dolce. Přesný termín sběru je oznámen na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a místním tisku.

 

4) Sběr a svoz nebezpečného odpadu

je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích. Přesný termín sběru je oznámen na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a místním tisku.
ANO
Léky, zbytky starých barev, zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky, lednice, sporáky, bojlery, všechny druhy baterií, akumulátory, autobaterie vč. náplní, upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách, brzdové a nemrznoucí kapaliny, zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, pneumatiky jen osobní a bez disků

 

5) Směsný komunální odpad

je shromažďován do typizovaných sběrných nádob (popelnic). Svoz zajišťuje svozová firma v četnostech dle uhrazeného poplatku na základě obecně závazné vyhlášky 2/2017, o poplatku za komunální odpad.

 

6) Sběr a svoz objemného odpadu

je zajišťován dle potřeb občanů jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích. Přesný termín sběru je oznámen na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a místním tisku.
ANO
Lino, koberce, matrace, staré hadry, oblečení, nábytek, umyvadla, vany a jiný podobný odpad.
NE
Železo, stavební odpad, nebezpečný odpad (pneumatiky, plechovky od barev, eternit, zářivky, elektro) a biologický odpad (tráva, větve, apod.)

 

7) E-box na drobný elekroodpad o objemu 70 l + 10 l na baterie 

Umístění: celoročně v budově obecního úřadu Dolce č. p. 100, na chodbě v 1. patře. Sběrný box má objem 70 l + 10 l na baterie
Svoz: dle potřeby
ANO
Baterie, drobná elektrozařízení a spotřebiče, které se do boxu vejdou jako např. telefony, rádia, fotoaparáty, el. teploměry,  kalkulačky, žehličky, fény, počítačové myši a klávesnice, vrtačky, toustovače, rychlovarné konvice.
NE
Autobaterie, žárovky a zářivky, tonery a cartridge, CD a DVD.
Velký elektroodpad (kompletní televizory, počítače, lednice, pračky, apod.) je možné zdarma odevzdat ve sběrném dvoře v Přešticích, Průmyslová 454.

 

8) Sběrná nádoba na jedlé tuky a oleje

Umístění:celoročně V Březinkách
Svoz:dle potřeby
ANO
Přepálený rostlinný tuk a olej v uzavřených a neporušených PET lahvích.
NE
Živočisné tuky (sádlo, lůj), motorový olej, prázné PET lahve.

 

Kam patří "nejasné" odpady z domácnosti?

Čas od času každý váháme, kam určitý odpad patří. V první řadě zkusme na výrobku najít symbol trojúhelníku s plnými šipkami, u kterého je číslo popř. zkratka odpadu, podle které pak zjistíme do jaké nádoby odpad patří. Obecně platí, že pokud se jedná o odpad, který je složen z více materiálů či je znečištěný, tak patří v malém množství do směsného odpadu a ve větším mnosžtví do sběrného dvora. Výjimkou je nebezpečný odpad, ten je nebezpečný v jakémkoli množství. Níže jsou uvedeny některé obaly, které bývají při třídění oříškem.

CD a DVD
V malém množství do směsného odpadu, ve větším množství do sběrného dvora.

Tonery a cartridge z tiskáren a kopírek
Prodejce má povinnost odebrat dříve zakoupený toner, jinak se jedná o nebezpečný odpad.

Kelímek od kávy
Papír kelímku je potažený tenkou vrstvou plastu, aby neprotekl, a proto patří do směsného odpadu. Víčko popř. brčko pak patří do plastů.

Plechovka od nápoje
Plechovky jsou vesměs vyrobeny z hliníku, který patří do kovového odpadu. Výroba hliníku je energeticky velmi náročná, proto je lepší tomuto odpadu v rámci svých možností předcházet a používat hliník co nejméně.

Prázdné obaly od zubní pasty 
Plastový obal často obsahuje hliníkovou fólii uvnitř nebo zbytek pasty, dotřiďovací linky je z plastu vyhazují, neboť nemohou každou kontrolovat, zda ještě něco uvnitř nezbylo, a proto tyto obaly patří do směsného odpadu. Do směsného odpadu patří rovněž zubní kartáček.

Řasenka
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.

 

 

 

 

 

 

2022

Přehled příjmů a výdajů za rok 2022 v rámci odpadového hospodářství

Příjmy 

Poplatek za komunální odpad 262 349,00 Kč
Sběr železného šrotu 32 700,00 Kč
Bonusy za separaci odpadu Eko-kom 60 496,00 Kč
Celkem 355 545,00 Kč

Výdaje

Komunální (směsný) odpad 213 588,00 Kč
Tříděný odpad 135 907,00 Kč
Bioodpad 98 544,00 Kč
Velkoobjedmový odpad 11 263,00 Kč
Nebezpečný odpad 8 670,00 Kč
Elektroodpad zdarma
Jedlé tuky a oleje 605,00
Celkem 468 577,00 Kč

Obec v roce 2022 doplácela na likvidaci odpadů 113 032,00 Kč.

Produkce odpadu v roce 2022
Druh odpadu Produkce v t Produkce v kg na 1 obyvatele
Směsný odpad 52,84 183,47
Papír 4,45 15,45
Plasty 6,16 21,39
Sklo 3,63 12,60
Kovy 13,13 45,59
Bioodpad 42,38 147,15
Velkoobjemový 3,66 12,71
Nebezpečný 0,46 1,60
Elektroodpad    
Jedlé tuky a oleje 0,10 0,35
Celkem 126,81 440,31

Počet obyvatel k 1.1.2022: 288.


2021

Přehled příjmů a výdajů za rok 2021 v rámci odpadového hospodářství

Příjmy

Poplatek za komunální odpad 194 676,00 Kč
Sběr železného šrotu 23 206,00 Kč
Bonusy za separaci odpadu Eko-kom 52 331,00 Kč
Celkem 270 213,00 Kč

Výdaje

Komunální (směsný) odpad 203 667,00 Kč
Tříděný odpad 126 079,00 Kč
Bioodpad 103 422,00 Kč
Velkoobjedmový odpad 10 488,00 Kč
Nebezpečný odpad 22 131,00 Kč
Elektroodpad zdarma
Jedlé tuky a oleje 605,00
Celkem 466 392,00 Kč

Obec v roce 2021 doplácela na likvidaci odpadů 196 179,00 Kč.

Produkce odpadu v roce 2021
Druh odpadu Produkce v t Produkce v kg na 1 obyvatele
Směsný odpad 57,39 198,58
Papír 4,64 16,05
Plasty 5,43 18,79
Sklo 2,39 8,26
Kovy 5,45 18,86
Bioodpad 62,98 217,92
Velkoobjemový 4,56 15,78
Nebezpečný 1,38 4,78
Elektroodpad    
Jedlé tuky a oleje 0,09 0,30
Celkem 144,31 499,34

Počet obyvatel k 1.1.2021: 289


2020

Přehled příjmů a výdajů za rok 2020 v rámci odpadového hospodářství

Příjmy

Poplatek za komunální odpad 191 623,00 Kč
Sběr železného šrotu 16 115,00 Kč
Bonusy za separaci odpadu Eko-kom 43 810,00 Kč
Celkem 251 548,00 Kč

Výdaje

Komunální (směsný) odpad 199 472,00 Kč
Tříděný odpad 87 717,00 Kč
Bioodpad 66 675,00 Kč
Velkoobjedmový odpad 10 343,00 Kč
Nebezpečný odpad 6 040,00 Kč
Elektroodpad zdarma
Jedlé tuky a oleje 500,00
Celkem 370 747,00 Kč

Obec v roce 2020 doplácela na likvidaci odpadů 119 199,00 Kč.

Produkce odpadu v roce 2020
Druh odpadu Produkce v t Produkce v kg na 1 obyvatele
Směsný odpad 50,31 166,59
Papír 4,17 13,81
Plasty 4,99 16,52
Sklo 3,58 11,85
Kovy 6,48 21,46
Bioodpad 47,72 158,01
Velkoobjemový 4,32 14,30
Nebezpečný 1,43 4,74
Elektroodpad    
Jedlé tuky a oleje 0,09 0,30
Celkem 123,09 407,58

Počet obyvatel k 31.12.2020: 302


2019

Přehled příjmů a výdajů za rok 2019 v rámci odpadového hospodářství

Příjmy

Poplatek za komunální odpad 189 523,00 Kč
Sběr železného šrotu 15 330,00 Kč
Bonusy za separaci odpadu Eko-kom 40 321,50 Kč
Celkem 245 174,50 Kč

Výdaje

Komunální (směsný) odpad 194 143,00 Kč
Tříděný odpad 61 385,00 Kč
Bioodpad 51 171,00 Kč
Velkoobjedmový odpad 9 319,00 Kč
Nebezpečný odpad 5 920,00 Kč
Elektroodpad zdarma
Celkem 321 938,00 Kč

Obec v roce 2019 doplácela na likvidaci odpadů 76 763,50 Kč.

Produkce odpadu v roce 2019
Druh odpadu Produkce v t Produkce v kg na 1 obyvatele
Směsný odpad 42,68 142,27
Papír 3,70 12,33
Plasty 4,66 15,53
Sklo 3,18 10,60
Kovy 5,45 18,17
Bioodpad 31,32 104,40
Velkoobjemový 3,76 12,53
Nebezpečný 1,71 5,40
Elektroodpad    
Celkem 96,46 321,53

Počet obyvatel k 31.12.2019: 300
 


2018

Přehled příjmů a výdajů za rok 2018 v rámci odpadového hospodářství

Příjmy

Poplatek za komunální odpad 186 718,00 Kč
Sběr železného šrotu 9 480,00 Kč
Bonusy za separaci odpadu Eko-kom 40 050,50 Kč
Celkem 236 248,50 Kč

Výdaje

Komunální (směsný) odpad 193 841,00 Kč
Tříděný odpad 62 850,00 Kč
Bioodpad 45 167,00 Kč
Velkoobjedmový odpad 16 809,00 Kč
Nebezpečný odpad 5 840,00 Kč
Elektroodpad zdarma
Celkem 324 507,00 Kč

Obec v roce 2018 doplácela na likvidaci odpadů 88 258,50 Kč.

Produkce odpadu v roce 2018
Druh odpadu Produkce v t Produkce v kg na 1 obyvatele
Směsný odpad 45,02 152,09
Papír 3,78 12,77
Plasty 4,77 16,11
Sklo 2,89 9,76
Kovy 3,49 11,79
Bioodpad 42,78 144,53
Velkoobjemový 8,20 27,70
Nebezpečný 1,87 6,32
Elektroodpad 0,06 0,20
Celkem 112,86 381,28

Počet obyvatel k 31.12.2018: 296


2017

Přehled příjmů a výdajů za rok 2017 v rámci odpadového hospodářství

Příjmy

Poplatek za komunální odpad 175 517,00 Kč
Sběr železného šrotu 24 190,00 Kč
Bonusy za separaci odpadu Eko-kom 37 708,00 Kč
Celkem 237 415,00 Kč

Výdaje

Komunální (směsný) odpad 179 538,00 Kč
Tříděný odpad 54 371,00 Kč
Bioodpad 38 285,00 Kč
Velkoobjedmový odpad 6 845,00 Kč
Nebezpečný odpad 5 560,00 Kč
Elektroodpad zdarma
Celkem 284 599,00 Kč

Obec v roce 2017 doplácela na likvidaci odpadů 47 184,00 Kč.

Produkce odpadu v roce 2017
Druh odpadu Produkce v t Produkce v kg na 1 obyvatele
Směsný odpad 45,50 155,82
Papír 2,89 9,90
Plasty 4,39 15,03
Sklo 3,02 10,34
Kovy 7,51 25,72
Bioodpad 35,96 123,15
Velkoobjemový 2,84 9,73
Nebezpečný 2,31 7,91
Elektroodpad 0,03 0,10
Celkem 104,45 357,70

Počet obyvatel k 31.12.2017: 292


2016

Přehled příjmů a výdajů za rok 2016 v rámci odpadového hospodářství

Příjmy

Poplatek za komunální odpad 171 114,00 Kč
Sběr železného šrotu 4 650,00 Kč
Bonusy za separaci odpadu Eko-kom 30 700,00 Kč
Celkem 206 464,00 Kč

Výdaje

Komunální (směsný) odpad 181 134,00 Kč
Tříděný odpad 48 443,00 Kč
Bioodpad 65 883,00 Kč
Velkoobjedmový odpad 7 474,00 Kč
Nebezpečný odpad 5 680,00 Kč
Celkem 308 614,00 Kč

Obec v roce 2016 doplácela na likvidaci odpadů 102 150,00 Kč.

Produkce odpadu v roce 2016
Druh odpadu Produkce v t Produkce v kg na 1 obyvatele
Směsný odpad 53,74 193,31
Papír 2,10 7,55
Plasty 3,39 12,19
Sklo 2,84 10,22
Kovy 3,10 11,15
Bioodpad 38,22 137,48
Velkoobjemový 3,19 11,47
Nebezpečný 1,67 6,01
Celkem 108,25 389,39

Počet obyvatel k 31.12.2016: 278.

 

2022

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022

2021

Osvědčení o úspoře emisí Eko-kom 2021

2020

Osvědčení o úspoře emisí Eko-kom 2020

2019

Osvědčení o úspoře emisí Eko-kom 2019

2018

Osvědčení o úspoře emisí Eko-kom 2018Osvědčení o úspoře emisí Asekol 2018

2017

Osvědčení o úspoře emisí Eko-kom 2017

2016

Osvědčení o úspoře emisí Eko-kom 2016

 

 

 

Víte, co znamenají jednotlivé recyklační symboly – značky, se kterými se na výrobcích potkáváme?

Panáček vyhazující obal do koše

Panáček odhazující obal do košeStarý známý, na kterého si ale musíme dát trochu pozor. Jde o nepovinný symbol, který nás v podstatě jen informuje o tom, abychom neznečišťovali životní prostředí a odpad házeli do příslušných nádob (koše, popelnice, kontejnery).

Zelený bod

Zelený bodVedle recyklační značky panáčka s košem si můžeme často povšimnout kulatého symbolu se šipkami uvnitř.
Tato ochranná známka – tzv. zelený bod – nám říká, že byl za tento obal uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací

Trojúhelník s obrysovými šipkami

Trojúhelník s obrysovými šipkamiNejenže nám prozradí, že je obal možné recyklovat. Navíc nám říká, že tento obal už byl vyroben z recyklovaného materiálu.
Čísla a písmena pod tímto symbolem nám napovědí, z jakého materiálu je obal vyroben. Při třídění se řídíme stejnými pravidly jako u trojúhelníku s plnými šipkami.

Přeškrtnutá popelnice

Přeškrtnutá popelniceTato recyklační značka nás upozorňuje, že obal nepatří vytřídit ani do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu. Obal musíme odevzdat prodejci nebo k ekologické likvidaci v rámci obce.

Trojúhelník s plnými šipkami

Trojúhelník s plnými šipkamiTento symbol říká, že je obal určen k recyklaci, a bývá doprovázen písemnými zkratkami a čísly. Základní znalost recyklačních značek je důležitá, protože tím ovlivňujeme, zda odpad budeme umět vytřídit do správného kontejneru na třídění odpadu.

Mýtus 1: Vše skončí na jedné hromadě

Už vám to také někdo řekl? Že třídění odpadu nemá smysl, protože vše stejně skončí na jedné hromadě? To není pravda. Různé druhy odpadků odvážejí auta označená nápisem s názvem suroviny – ke smíchání tak opravdu nedochází. Mimochodem, firmy zabývající se svozem dostávají za tříděný odpad zaplaceno, kdyby ho odvezly na skládku, musely by platit ony.

Mýtus 2: Třídění odpadu je složité

Je jednodušší, než se na první pohled může zdát. Papír stačí ukládat do papírové krabice, plastové láhve do igelitky. Na sklo můžete vyčlenit speciální kbelík. Třídění podle výpočtů zabere jen tři minuty denně. Tolik času můžeme Zemi věnovat.

Mýtus 3: Plastové láhve je nutné zbavit etikety a víčka

Další poměrně rozšířený omyl. Mnozí lidé láhve z plastu před vyhozením zbaví jak víčka, tak etikety. Jenže to je zcela zbytečné. Firmy, které plastové výrobky zpracovávají, si totiž umí s těmito součástmi jednoduše poradit.

Mýtus 4: Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymýt

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrabete. Samozřejmě že ideální je obal lehce vypláchnout, například vodou po nádobí, ale není to podmínka. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba vypláchnout teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí. Pokud chodíte s tříděným odpadem jednou za čas, je dobré obaly vymýt, tedy i ty od jogurtu a to z důvodu nepříjemného zápachu, který po čase nastane, pokud jej brzy po použití neodneseme do správného kontejneru.

Mýtus 5: Nebezpečný odpad doma nevedeme

Při vyhazování odpadků je dobré se mít na pozoru. Protože přibývá věcí, které není možné vyhodit do běžné popelnice. Respektujte to. Nebezpečným odpadem jsou například prošlé léky a ty má doma čas od času každý. Stejně jako třeba vybité baterie.

Mýtus 6: Bioodpad patří do obyčejné popelnice

Když bioodpad, jako jsou třeba slupky od brambor, skořápky od vajíček či posečená tráva ze zahrady, skončí na skládce směsného odpadu, rozkládá se bez přístupu vzduchu a tvoří se metan, který je skleníkovým plynem. Proto je lepší dávat takový odpad do speciálních rozložitelných sáčků a vyhodit na kompost, do některé z hnědých popelnic na bioodpad nebo se ho zbavit při pravidelných svozech bioodpadu.

 

 
Máte představu, jak dlouho se různé druhy odpadků rozkládají?

Doba rozkladu veškerého odpadu je závislá na mnoha okolnostech, především na přístupu kyslíku. Nejrychleji se rozkládá odpad organickho původu, některý odpad se nerozloží nikdy. Níže je uvedeno několik příkladů. Zamyslete se nad tím, co po sobě zanecháváte, odhazujte odpadky pouze tam, kam patří, anebo ještě lépe, produkujte co nejméně odpadu. Jak na to si můžete přečit v záložce Tipy na snížení množství odpadu.

Druh odpadku Doba rozkladu
Ohryzek od jablka 16 dní
Žvýkačka 5 let
Papír 4 měsíce
Slupka od banánu 5 měsíců
Slupka od pomeranče 1 rok
Vlněná ponožka 1,5 roku
Krabice od nápoje bez hliníkové fólie 7 let
Nedopalek cigarety s filtrem 15 let
Plechovka 15 let
Igelitový sáček 25 let
Plastový kelímek 70 let
Tetra-pack 100 let
Sklo tisíce let
PET lahev 100 let
Pěnový polystyren desetitisíce let
Baterie stovky let (uvolňují se nebezpečné látky)
Pneumatika 100 let

 

Plánování

Je to prosté – kupujte jen to, co potřebujete. Neustálé dělání zásob a následné vyhazování prošlých potravin znamená velké množství zbytečného odpadu. Naučte se své nákupy promýšlet. Ulevíte tím nejen naší planetě, ale i své peněžence.

Když vodu, tak kohoutkovou

Pro naši planetu představují PET láhve značnou ekologickou zátěž. Zkuste se proto úplně vyhnout nákupu balené vody, a upřednostňujte vodu kohoutkovou. Když do ní nakapete citrón a přidáte pár listů čerstvé máty, určitě vám bude chutnat více než kdejaká sladká limonáda. Zároveň uděláte něco pro své zdraví.

Kompostujte

Bioodpadu je v domácnostech opravdu hodně, a proto je nejlepší variantou kompostování. Kdo má vlastní zahradu, má to jednoduché. I ostatní ale mohou doma kompostovat, například ukládat bioodpad do speciálních nádob.

Používejte látkové tašky

Když jdete na nákup, berte si s sebou tašky z domova a nekupujte neustále nové. Ideálně u sebe noste látkové tašky nebo nějaké z ekologických materiálů. To samé platí pro igelitové sáčky. V současné době jsou v nabídce průhledné sáčky vyrobené s ekologických materiálů, které se dají používat opakovaně a dají se i vyprat.

Nepoužívejte věci na jedno použití

Zamyslete se nad tím, zda nepoužíváte příliš mnoho věcí na jedno použití. Typickým příkladem jsou jednorázové holicí strojky, plastové nádobí a papírové ubrousky. Možná jsou pro vás určitým komfortem. Jsou ale komfortem, který si naše planeta nemůže dovolit.

Nabídněte nepotřebné věci

Pokud se vám něco již nehodí, ale víte, že by to mohlo ještě dobře sloužit, nebojte se to nabídnout nebo prodat. Proč vyhazovat věci, které mohou ještě někomu dělat radost.

Nakupujte bezobalově

Bezobalových projektů neustále přibývá a nejedná se jen o jídlo, ale také například o kosmetiku. Právě bezobalové nakupování představuje jednu z cest, jak výrazně snížit ekologickou zátěž.

Myslete ekologicky

Přemýšlejte nad tím, co a proč vyhazujete. Opravdu je nutné vyhodit to staré roztrhané tričko? Nemohlo by vám ještě sloužit jako hadr na podlahu či prach? Zamyslete se také nad tím, co nakupujete. Musíte opravdu kupovat zabalená rajčata, když vedle leží ta samá nezabalená? Uvažujte nad svými kroky a zkuste myslet více ekologicky.

Žijte minimalisticky

Neobklopujte se nepotřebnými věcmi a řiďte se heslem: „v jednoduchosti je síla“. Budete se cítit volněji a nezávislí na konzumní společností.

Tvořte

Ani nemusíte být moc kreativní duše na to, abyste doma něco vytvořili z věcí, které byste jinak vyhodili. Nový květináč či misku na kytky z PET láhve, domeček pro panenky z papírových krabic a mnoho dalších kreativních výtvorů. Inspirací najdete plný internet.