Obsah

Základní informace

Název díla:                               ČOV a kanalizace v obci Dolce

Termín výstavby:                    15 měsíců od předání staveniště

Předání staveniště:                5.8.2021

Investor stavby:                      Obec Dolce, Dolce 100, 334 01 Přeštice

Projektant stavby:                  INGVAMA – inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 34034 Plánice

Dodavatel stavby:                  BERDYCH plus spol. s r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany 
                                                  od 1. května 2021 změna názvu na DEKAKOM plus s.r.o.

Celkový náklad stavby:        40 815 945,11 Kč
                                                   1 108 678,91 Kč (dodatek na tlakovou kanalizaci Pod Hůrkou)
                                                      671 601,44 Kč (dodatek na změny během výstavby - vícepráce, méněpráce)

Dotace:                                   23 762 000,00 Kč (dotační titul MZe - 129300 Podpora výstavby a technického zhodnocení                                                                       infrastruktury vodovodů a kanalizací II, Podprogram 129303 – Podpora výstavby a technického                                                               zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II)

                                                 5 000 000 Kč (dotační titul PK - Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021)

Odkanalizování obce – velký a investičně i časově náročný projekt

Již od září roku 2015, kdy zastupitelstvo obce vysoutěžilo projektanta, se táhne projekt výstavby ČOV a kanalizace v naší obci. Co do hodnoty zakázky se jedná jednoznačně o nejvýznamnější projekt obce. Pro většinu zastupitelů je to velký, možná až nadlidský úkol, který nikdy před tím neřešili. Přesto si všichni uvědomují, že je to projekt nutný. Kanalizace je nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a zároveň se jedná o nejpohodlnější variantu pro občany. V budoucnosti může být odkanalizování a čištění odpadních vod povinné. Obce, jejichž zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, již tuto povinnost dle vodního zákona mají, a to od 31. 12. 2010. Pokud pomineme všechna zákonná nařízení, podstatou zůstává, že co do přírody vypustíme, to se nám dříve či později vrátí v podobě znečištěných podzemních vod či půdy. Měli bychom se snažit o to, aby náš podíl na znečišťování přírody byl co nejmenší.

Náklady na likvidaci odpadních vod v domácnosti

Dle vodního zákona (254/2001 Sb.) může vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních pouze ten, kdo má povolení k jejich vypouštění. Pokud vypouští odpadní vody bez povolení, jedná se o přestupek, za který může být uložena pokuta do 100 000 Kč. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce je povinen zajistit jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí může požadovat doklady o tomto zneškodnění za období posledních dvou kalendářních let. Pokud doklady nepředloží, jedná se o přestupek, za který může být uložena pokuta do 20 000 Kč. Čevak Přeštice uvádí aktuální cenu vývozu septiku na 3 000 – 4 000 Kč. Při průměrném množství odpadních vod 120 l na osobu a den vychází roční náklady na vyvážení septiku pro 4člennou domácnost na cca 50 000 Kč.

U domácí ČOV se musí vedle nákladů za její pořízení počítat s vedlejšími náklady jako je spotřeba el. energie, 2x ročně rozbory odpadní vody, cca 1x ročně výměna membrán dmychadla a rovněž pravidelná údržba.

U kanalizace je jednorázový náklad na výstavbu přípojky, který závisí na její délce. Jedná se o pořízení a zabudování plastového potrubí o průměru 150 nebo 200 mm a revizní kanal. šachty. Složitější je to u přečerpávacích stanic, kde je ještě nutné čerpadlo a s ním spojené náklady na el. energii, úřední ověřování a údržbu. Ačkoli se jedná o náklad majitele nemovitosti, snažíme se snížit počet nutných přečerpávacích stanic na minimum a zajistit pokud možno rovné podmínky pro všechny. Dalším nákladem je samozřejmě stočné. Jeho výši v současné době můžeme jen odhadovat, ale čím více se Vás připojí, tím bude stočné levnější.

Průběh výstavbyDůležité kontaktyVydaná povoleníUzavírka sil. II/230Situační výkresyKanalizační přípojkaPřípravné činnosti