Obsah

Kanalizační přípojka

Splašková kanalizace se skládá ze stok kanalizačního řadu, které po dokončení výstavby zůstávají ve vlastnictví obce a z prodloužených odboček neboli kanalizačních přípojek. Dle § 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je kanalizační přípojka samostatná stavba od vyústění vnitřní kanalizace až k zaústění do stokové sítě a jejím vlastníkem je majitel připojené nemovitosti. Při výstavbě se kanalizační přípojka dělí na veřejnou část (část na veřejné části pozemku) a na soukromou část (část na soukromé části pozemku).

Máme projekt přípojek většiny nemovitostí vč. územního rozhodnutí. Projekt nepočítá s nemovitostmi, kde by výstavba stok nebyla kvůli vzdálenosti ekonomicky výhodná, jedná se o nemovitosti čp. 121, čp. 59, čp. 21 a samozřejmě Štíhlov. Po změně projektu a vypuštění opěrné zdi pod Hůrkou nám z projektu vypadly nemovitosti čp. 122, parc. č. 82/1, čp. 17 a čp. 13, na které už ale máme nový projekt a počítáme s jejich výstavbou.

Povinnosti majitele připojované nemovitosti
  1. Zajistit výstavbu přípojky na soukromé části pozemku (výstavbu přípojky na veřejné části zajistí obec)
  2. Zajistit včasné napojení kanalizační přípojky na kanalizační řad (před uvedením do zkušebního provozu)
  3. Uzavřít smlouvu o odvádění odpadní vod s provozovatelem kanalizace (během zkušebního provozu, kdy ještě nebude znám provozovatel, bude tato smlouva uzavřena s obcí)
  4. Odpojit stávající septiky a domovní ČOV tak, aby splaškové odpadní vody z nemovitostí odtékaly domovním kanalizačním systémem mimo tyto septiky a ČOV
  5. Zajistit, aby do kanalizace nebyly odváděny jiné vody než splaškové (např. dešťové, drenážní, z bazénů apod.)
  6. Pokud nechcete hradit stočné dle směrných čísel, bude potřeba namontovat na studnu certifikovaný vodoměr. (Stočné je úplata za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody) se množství odvedené vody stanovuje z vodoměru nebo dle směrných čísel uvedených v příloze č. 12, vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001, o vodovodech a kanalizacích)