Obsah

Kanalizační přípojka

Splašková kanalizace se skládá ze stok kanalizačního řadu, které po dokončení výstavby zůstávají ve vlastnictví obce a z prodloužených odboček neboli kanalizačních přípojek. Dle § 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je kanalizační přípojka samostatná stavba od vyústění vnitřní kanalizace až k zaústění do stokové sítě a jejím vlastníkem je majitel připojené nemovitosti. Při výstavbě se kanalizační přípojka dělí na veřejnou část (část na veřejné části pozemku) a na soukromou část (část na soukromé části pozemku).

Máme projekt přípojek většiny nemovitostí vč. územního rozhodnutí. Projekt nepočítá s nemovitostmi, kde by výstavba stok nebyla kvůli vzdálenosti ekonomicky výhodná, jedná se o nemovitosti čp. 121, čp. 59, čp. 21 a samozřejmě Štíhlov. Po změně projektu a vypuštění opěrné zdi pod Hůrkou nám z projektu vypadly nemovitosti čp. 122, parc. č. 82/1, čp. 17 a čp. 13, na které už ale máme nový projekt a počítáme s jejich výstavbou.

Povinnosti majitele připojované nemovitosti
  1. Zajistit výstavbu přípojky na soukromé části pozemku tak, aby revizní šachta byla umístěna co nejblíže k hranici pozemku (výstavbu přípojky na veřejné části zajistí obec)
  2. Zajistit včasné napojení kanalizační přípojky na kanalizační řad (před uvedením do zkušebního provozu)
  3. Uzavřít smlouvu o odvádění odpadní vod s provozovatelem kanalizace (během zkušebního provozu, kdy ještě nebude znám provozovatel, bude tato smlouva uzavřena s obcí)
  4. Odpojit stávající septiky a domovní ČOV tak, aby splaškové odpadní vody z nemovitostí odtékaly domovním kanalizačním systémem mimo tyto septiky a ČOV
  5. Zajistit, aby do kanalizace nebyly odváděny jiné vody než splaškové (např. dešťové, drenážní, z bazénů apod.)
  6. Zařízení a prostory, které se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve splaškové stoce, na kterou je nemovitost připojena, nesmí umožňovat zaplavení budovy zpětnou vodou.  
  7. Pokud nechcete hradit stočné dle směrných čísel, bude potřeba namontovat na studnu certifikovaný vodoměr. (Stočné je úplata za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody) se množství odvedené vody stanovuje z vodoměru nebo dle směrných čísel uvedených v příloze č. 12, vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001, o vodovodech a kanalizacích)
Technické požadavky na výstavbu kanalizační přípojky

Spolupracujeme se společností ČEVAK a.s., která nám bude nápomocna při připojování soukromých částí kanalizačních přípojek, a která bude zajišťovat zkušební provoz. Provozovatel pak bude vybrán na základě výběrového řízení. Toto výběrové řízení může proběhnout, až budeme znát data o množství odpadních vod, která vyplynou ze zkušebního provozu, a která nám stanoví předpokládanou výši obratu za provozování ČOV a kanalizace.

Se společností ČEVAK jsme se domluvili, že v naší obci stačí revizní šachty v dimenzi 400 mm. Ostatní technické požadavky na kanalizační přípojku najdete zde. Výjimku tvoří nemovitosti čp. 98, čp. 122, parc. č. 82/1, čp. 17 a čp. 13, které budou muset mít přečerávací stanice. Majitelé těchto nemovitostí budeme ještě informovat.

V případě nejasností kontaktujte starostu Miroslava Mráze, tel. 606 565 261 nebo pana Jana Hřebce z Čevaku, tel. 602 478 350.

 

Nabídka společnosti DEKAKOM s.r.o. na soukromé části přípojek

Nabídku najdete zde. Označení své kanalizační přípojky najdete v sekci Situační výkresy.