Obsah

Kanalizační přípojka

Splašková kanalizace se skládá ze stok kanalizačního řadu, které po dokončení výstavby zůstávají ve vlastnictví obce a z prodloužených odboček neboli kanalizačních přípojek. Dle § 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je kanalizační přípojka samostatná stavba od vyústění vnitřní kanalizace až k zaústění do stokové sítě a jejím vlastníkem je majitel připojené nemovitosti. Při výstavbě se kanalizační přípojka dělí na veřejnou část (část na veřejné části pozemku) a na soukromou část (část na soukromé části pozemku).

Máme projekt přípojek většiny nemovitostí vč. územního rozhodnutí. Projekt nepočítá s nemovitostmi, kde by výstavba stok nebyla kvůli vzdálenosti ekonomicky výhodná, jedná se o nemovitosti čp. 121, čp. 59, čp. 21 a samozřejmě Štíhlov. Po změně projektu a vypuštění opěrné zdi pod Hůrkou nám z projektu vypadly nemovitosti čp. 122, parc. č. 82/1, čp. 17 a čp. 13, na které už ale máme nový projekt a počítáme s jejich výstavbou.

Povinnosti majitele připojované nemovitosti
  1. Zajistit výstavbu přípojky na soukromé části pozemku tak, aby revizní šachta byla umístěna co nejblíže k hranici pozemku (výstavbu přípojky na veřejné části zajistí obec)
  2. Zajistit včasné napojení kanalizační přípojky na kanalizační řad (před uvedením do zkušebního provozu)
  3. Uzavřít smlouvu o odvádění odpadní vod s provozovatelem kanalizace (během zkušebního provozu, kdy ještě nebude znám provozovatel, bude tato smlouva uzavřena s obcí)
  4. Odpojit stávající septiky a domovní ČOV tak, aby splaškové odpadní vody z nemovitostí odtékaly domovním kanalizačním systémem mimo tyto septiky a ČOV
  5. Zajistit, aby do kanalizace nebyly odváděny jiné vody než splaškové (např. dešťové, drenážní, z bazénů apod.)
  6. Zařízení a prostory, které se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve splaškové stoce, na kterou je nemovitost připojena, nesmí umožňovat zaplavení budovy zpětnou vodou.  
  7. Pokud nechcete hradit stočné dle směrných čísel, bude potřeba namontovat na studnu certifikovaný vodoměr. (Stočné je úplata za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody) se množství odvedené vody stanovuje z vodoměru nebo dle směrných čísel uvedených v příloze č. 12, vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001, o vodovodech a kanalizacích)
Technické požadavky na výstavbu kanalizační přípojky

Spolupracujeme se společností ČEVAK a.s., která nám bude nápomocna při připojování soukromých částí kanalizačních přípojek, a která bude zajišťovat zkušební provoz. Provozovatel pak bude vybrán na základě výběrového řízení. Toto výběrové řízení může proběhnout, až budeme znát data o množství odpadních vod, která vyplynou ze zkušebního provozu, a která nám stanoví předpokládanou výši obratu za provozování ČOV a kanalizace.

Se společností ČEVAK jsme se domluvili, že v naší obci stačí revizní šachty v dimenzi 400 mm. Ostatní technické požadavky na kanalizační přípojku najdete zde. Výjimku tvoří nemovitosti čp. 98, čp. 122, parc. č. 82/1, čp. 17 a čp. 13, které budou muset mít přečerávací stanice. Majitelé těchto nemovitostí budeme ještě informovat.

V případě nejasností kontaktujte starostu Miroslava Mráze, tel. 606 565 261 nebo pana Jana Hřebce z Čevaku, tel. 602 478 350 (od 8/2022 p. Hranáče - tel. 602 763 997).

Nabídka společnosti DEKAKOM s.r.o. na soukromé části přípojek

Nabídku najdete zde. Označení své kanalizační přípojky najdete v sekci Situační výkresy.

Aktuální informace k připojování na veřejnou kanalizaci ze dne 5. 9. 2022

Dle uzavřené smlouvy o dílo s firmou DEKAKOM plus s. r. o. bude stavba dokončena do 5. 11. 2022. Bude následovat roční zkušební provoz (cca 5. 11. 2022 – 5. 11. 2023), během kterého bude docházet k připojování nemovitostí na veřejnou kanalizaci, které spočívá
a)  v technickém připojení na potrubí vybudované obcí (tuto část lze realizovat již nyní),
b) ve vlastním vypouštění splašků na základě smlouvy o odvádění odpadních vod.

Zkušební provoz slouží k ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby dle dokumentace, je proto důležité, aby se připojilo co nejvíce nemovitostí. Byli bychom rádi, kdyby se většina z vás připojila do 31. 5. 2023. Předpokládáme, že většina trvale bydlících nebude s připojením váhat. Jednak proto, že obec ve snaze o všestranný rozvoj území a o potřeby svých občanů financovala s jejich vědomím mimo hlavního řadu i projekt kanalizačních přípojek vč. vybudování částí potrubí kanalizačních přípojek, což by si jinak museli hradit v plné výši vlastníci připojovaných nemovitostí, a jednak proto, že veřejná kanalizace je pro občany, s přihlédnutím na ustanovení § 38 zákona 254/2001 Sb., o vodách, nejpohodlnější variantou  v oblasti zneškodňování odpadních vod.

Povinnosti vlastníků připojovaných nemovitostí

•  Vlastník nemovitosti (za více vlastníků podá jeden) podá na OÚ originál podepsané písemné žádosti o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci. Tiskopis žádosti je ke stažení zde nebo na OÚ. Žádost bude dokladem vyjadřujícím zájem o připojení na veřejnou kanalizaci a zároveň zárukou pro obec, že vybudované kanalizační přípojky jsou v souladu s technickými podmínkami. Součástí žádosti bude písemný záznam o provedené kontrole pracovníkem společnosti ČEVAK p. Hranáčem – tel. 602 763 997 (nahradil p. Hřebce, jezdí téměř denně přes Dolce), který provede kontrolu, fotodokumentaci a zákres uložené revizní šachty a potrubí od hranice pozemku k vyústění vnitřní kanalizace domu před jejich zasypáním. Pokud již máte výkop zasypaný, je nutné doložit fotodokumentaci před zasypáním p. Hranáčovi při kontrole. Od nynějška kontaktujte p. Hranáče vždy před zasypáním výkopu.
•  Vlastník nemovitosti uzavře s provozovatelem kanalizace smlouvu o odvádění odpadních vod, k čemuž bude vyzván buď obcí, nebo provozovatelem. 

Vybraná ustanovení § 38 zákona 254/2001 Sb., o vodách, o povinnostech při zneškodňování odpadních vod, pokud není nemovitost připojena na veřejnou kanalizaci

(5) Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich následným odvozem na čistírnu odpadních vod podle odstavce 8. Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Kdo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních podle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství, může tak činit pouze způsobem a za podmínek, které stanoví vodoprávní úřad.

(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

(9) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní vrstvy do vod podzemních lze povolit, pokud není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle věty druhé nelze vydat bez souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8), která posoudí vliv vypouštění odpadních vod na jakost podzemních vod. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.