Obsah

Přípravné činnosti od roku 2015

9/2015            vysoutěžen projektant: firma Ing. Václav Mach - INGVAMA
                         za cenu 482 427 Kč vč. DPH (398 700 Kč bez DPH)

16.12.2015     podepsána SOD 309/2015 na vypracování přípravné PD pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení

16.9.2016       správním a dopravním odborem v Přešticích vydáno povolení zvláštního užívání silnice za účelem umístění                                          kanalizace a kabelu NN (5x kanalizace, 2x kabel NN) - č. jednací PR-OSD-SED/25137/2016

6.2.2017          uzavřen dodatek č. 1 k SOD 309/2015 na vypracování přípravné PD pro územní rozhodnutí pro 122 kanalizačních                                přípojek
                          za cenu 179 322 Kč vč. DPH (148 200 Kč bez DPH) + 1000 Kč bez DPH/1 kanalizační přípojku

6.2.2017          uzavřen dodatek č. 2 k SOD 309/2015 na vypracování PD a studie na čištění odpadních vod z lokality Štíhlov
                          za cenu 27 830 Kč vč. DPH (23 000 Kč bez DPH)

3.8.2018          uzavřena SOD 08/2018 s firmou INGVAMA inženýrská a projektová společnost spol. s r.o. na vypracování PD                                      pro prodloužení stoky A-J za cenu 51 425 Kč vč. DPH (42 500 Kč bez DPH).

15.8.2017        odborem výstavby a územního plánování v Přešticích vydáno  rozhodnutí o územním rozhodnutí – komplet –                                       č. jednací PR-OVÚP-KON/16796/2017

16.2.2018        odborem správním a dopravním v Přešticích vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace –                                         umístění vedení 24 přípojek – č. jednací PR-OSD-SED/4531/2018

14.8.2018        odborem výstavby a územního plánování v Přešticích vydáno rozhodnutí o stavebním povolení pro provozní                                         budovu ČOV a opěrnou zeď – č. jednací PR-OVÚP-KON/17256/2018

15.12.2018      uzavřena smlouva SOD 09/2018  s firmou INGVAMA inženýrská a projektová společnost spol. s r.o.                                                       na vypracování PD pro realizaci stavby a výběr zhotovitele za cenu 192 000 Kč bez DPH (232 320 Kč vč. DPH)

22.12.2018      odborem výstavby a územního plánování vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby – kanalizační přípojky -                                     č. jednací PR-OVÚP-KON/23445/2018

29.5.2019        odborem životního prostředí vydáno rozhodnutí č. jednací PR-OŽP-VOT/10213/2019:
                           - vydání povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm b) bod č. 1 vodního zákona
                           - vydání stavebního povolení ke stavbě studny dle § 15 vodního zákona
                           - vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami k vypouštění odpadních vod do nich dle § 8 odst. 1 písm. c)                                   vodního zákona
                           - vydání stavebního povolení na ČOV a kanalizaci                     

6/2019              předání PD projektantem – projektová cena díla činí 78 039 138,35 Kč vč. DPH (64 495 155,66 bez Kč), ačkoli                                 doposud jsme uvažovali s částkou cca 35 mil. Kč bez DPH

16.10.2019      odborem životního prostředí v Přešticích vydáno Rozhodnutí o schválení stavebního záměru – prodloužení stoky                                 A-J – č. jednací PR-OŽP-VOT/25139/2019

5.1.2020          uzavřen dodatek č. k SOD 9/2018  na změnu stavby před dokončením vč. PD pro společné územní a stavební                                    povolení za cenu 193 358 Kč vč. DPH (159 800 Kč bez DPH) a PD pro provedení stavby a výběr zhotovitele                                        za cenu 179 806 Kč vč. DPH (148 600 bez DPH). Původní projektová cena 78 039 138,35 Kč vč. DPH nebyla                                      ve finančních možnostech obce. Po dohodě zastupitelů s občany na veřejném zasedání dne 6.9.2020 byly                                        domluveny následující změny:
                           - kanalizace bude gravitační tam, kde to půjde, aby hloubka výkopů byla cca 2,5 m, tam, kde to nebude technicky                                možné, budou přečerpávací stanice
                           - vypustí se vzdálené objekty, kdy se cena kanalizační přípojky nevyplatí (Endelon - čp. 59, Václav Havlíček -                                       čp. 121)
                           - vypustí se stavba části stoky A-A s opěrnou zdí, která byla kalkulována na 9 916 192,62 Kč vč. DPH (8                                                195 200,51 Kč bez DPH) - samotná opěrná zeď 3 822 720 Kč bez DPH
                           - z důvodu změny zákona, který umožňuje položení potrubí do silnice, nebudeme muset kopat v chodníku

15.1.2020        uzavřen dodatek č. 1 k SOD 09/2018 na převod závazků a pohledávek z firmy Ing. Václav Mach INGVAMA                                             na firmu INGVAMA inženýrská a projektová společnost spol. s r.o.

4/2020              uzavřena příkazní smlouva 6L/2020 s firmou GPL-INVEST s.r.o. na zajištění inženýrské činnosti spočívající                                           v provedení díla a vykonání činností a úkonů souvisejících se zpracováním žádosti o zařazení akce „ČOV                                               a kanalizace v obci Dolce“ o poskytnutí podpory v souladu s platnými Pravidly MZe ČR pro poskytování a čerpání                               státní finanční podpory v rámci programu 129 300 za cenu 133 100 Kč vč. DPH (110 000 Kč bez DPH).

20.5.2020        Ing. Machem byla předána PD na vodoprávní úřad odboru životního prostředí v Přešticích pro vydání územního                                   a stavebního povolení, řízení bylo zahájeno po několika urgencích až 23.9.2020
                           !!!  v PD chybí 4 nemovitosti pod Hůrkou, které vypadly s vypuštěním opěrné zdi (čp. 122, parc. č. 82/1, čp. 17 a                               čp. 13) !!!

21.5.2020        odeslána žádost o dotaci na MZe ČR

18.6.2020        zařazení naší žádosti o dotaci, vedené pod číslem 26793/2020-MZE-15131 do Seznamu akcí Programu 129 300

14.8.2020        nedopatřením jsme zapomněli prodloužit stavební povolení na provozní budovu ČOV a opěrnou zeď ze dne                                          14.8.2018

30.10.2020      na naši žádost požádáno o prodloužení termínu do 31.3.2021 pro doložení požadovaných dokladů k žádosti                                         o dotaci na MZe 

2.11.2020        MZe schválilo prodloužení termínu do 31.3.2021

3.11.2020        v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsme podali na našem Portále zadavatele                                     výzvu na veřejnou zakázku na zhotovení stavby ČOV a kanalizace v naší obci. Při zadávání veřejné zakázky jsou                                 zadavatel i účastníci zadávacího řízení povinni využívat při komunikaci výlučně elektronické prostředky. Zakázka                                 byla vedena jako stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Lhůta pro podání nabídek byla                                     stanovena na 27. 11. 2020 do 10:00 h. Kvůli dotazům od tří účastníků řízení, na základě kterých musel                                                   projektant opravit výkaz výměr, byla lhůta prodloužena do 1.12.2020 do 10:00 h.

1. 12. 2020      proběhlo otevření (zpřístupnění) nabídek oprávněnými osobami, kterými byly Lenka Szikszayová, účetní obce                                       a Ing. Eva Horecká z firmy GPL Invest, která je pověřená administrací veřejné zakázky. Nabídku podalo celkem                                     9 dodavatelů:
                           - Stavmonta spol. s r.o.,
                           - Zvánovec a.s.,
                           - BAK stavební společnost, a.s.,
                           - Berger Bohemia,
                           - Streicher, spol. s r.o. Plzeň,
                           - Fortex – AGS, a.s.,
                           - Silnice Nepomuk,
                           - Berdych plus spol. s r.o.
                           - Hakov, a.s.

                           V souladu s § 42 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byli stanoveni členové                                                     komise k posouzení a hodnocení nabídek, kterými byli Miroslav Mráz, Bc. Markéta Jeslínková a David                                                     Stieber. Nejprve byla kontrolována bankovní záruka. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek                                             doporučila zastupitelstvu firmy BAK stavební společnost, a.s. a Silnice Nepomuk s.r.o. vyloučit ze zadávacího                                     řízení kvůli nesrovnalostem při doložení bankovní záruky.

14.12.2020      komise přistoupla k dokončení posouzení. V souladu s požadavky poskytovatele dotace MZe hodnotila nabídky                                 pouze tří nejlevnějších uchazečů, kterými byly Stavmonta spol. s r.o, Streicher, spol. s r.o. Plzeň a BERDYCH plus                                 spol. s r.o.  Konstatovala, že nabídky všech tří účastníků vyhověly podmínkám účasti v zadávacím řízení                                                 a že na základě nejnižší nabídkové ceny 40 815 945,11 Kč vč. DPH se zhotovitelem stává firma BERDYCH plus                                     spol. s r.o.

15.12.2020      odborem životního prostředí v Přešticích bylo po několika urgencích vydáno rozhodnutí územní a stavební                                           povolení  na změnu stavby před dokončením – č. jednací PR-OŽP-VOT/112784/2020 (žádost byla podána                                           20.5.2020)

28.1.2021       uzavřena smlouva se zhotovitelem firmou BERDYCH plus spol. s r.o.
                          za vysoutěženou cenu 40 815 945,11 Kč vč. DPH

2.2.2021          uzavřena smlouva 25/2021 s firmou INGVAMA inženýrská a projektová společnost spol. s r.o. (Ing. Václav                                            Mach) na autorský dozor za cenu 545 Kč vč. DPH/hod (450 Kč bez DPH/hod) – max. 87 120 Kč vč. DPH                                              (72 000 Kč  bez DPH).

2.2.2021          uzavřena smlouva 24/2021 s firmou INGVAMA inženýrská a projektová společnost spol. s r.o. na vypracování PD                                pro společné územní a stavební povolení – tlaková kanalizace Pod Lesem Hůrka (chybějící 4 nemovitosti: čp. 122,                              parc. č. 82/1, čp. 17 a čp. 13)
                          za cenu 61 347 Kč vč. DPH (50 700 Kč bez DPH)

1.3.2021          odeslána žádost o dotaci na PK

10.3.2021        odborem výstavby a územního plánování vydáno stavební povolení na provozní budovu ČOV - č. jednací PR-                                         OVÚP/BAI/15907/2021 (to, které nám v srpnu propadlo)

18.3.2021        uzavření smlouvy o úvěru č. 2021002926 s Československou obchodní bankou, a.s, IČ 00001350 na poskytnutí                               úvěru 21 mil. Kč pro výstavbu ČOV a kanalizace. Jednání s bankami probíhala cca od 9/2020, nabídku odmítli                                   podat Českomoravská záruční a rozvojová banka a Česká spořitelna. Výběrové řízení se tedy konalo mezi KB                                   a ČSOB.

18.3.2021        uzavření příkazní smlouvy 03/2021 s firmou GPL-INVEST s.r.o. na výkon technického dozoru stavebníka                                                 a koordinátora BOZP za cenu
                           544 500 Kč vč. DPH (450 000 Kč bez DPH) za výkon TDS
                             14 520 Kč vč. DPH (12 000 Kč bez DPH) za účast TDS na zkušebním provozu
                           145 200 Kč vč. DPH (120 000 Kč bez DPH) za výkon koordinátora BOZP

18.3.2021        uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BERDYCH Plus spol. s r.o. Předmětem dodatku č. 1 bude pouze                                 rozdělení Položkového rozpočtu na uznatelné a neuznatelné náklady dle požadavku MZe a PK.

6.4.2021           informace o získání dotace ve výši 23 762 000 Kč od pí Líbalové

13.4.2021        uzavřena smlouva na archeologický dohled s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (Mgr.                              Jiří Bouda) za cenu 28 900 Kč vč. DPH (23 884 Kč bez DPH).

14.4.2021        původní termín předání staveniště (termín byl změněn kvůli tomu, že zhotovitel neměl vyjednanou uzavírku)

7.5.2021          Edita Halmáš ze společnosti INGVAMA inženýrská a projektová společnost spol. s r.o. nám předala PD pro                                          stavební povolení „Tlakové kanalizace v obci Dolce – Za Lesem“ za projektovou cenu 941 106,52 Kč vč. DPH                                        (777 773,98 Kč bez DPH). Zároveň byla na vodoprávní úřad podána žádost o společné povolení stavby.

17.5.2021       uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou BERDYCH Plus spol. s r.o. Předmětem dodatku č. 2 je změna                                      obchodního názvu zhotovitele na DEKAKOM plus s.r.o.  s účinnosti od 1.5.2021

19.5.2021       druhý termín předání staveniště (termín byl změněn kvůli tomu, že zhotovitel neměl vyjednanou uzavírku)

21.5.2021       schválení dotace z Plzeňského kraje ve výši 5 000 000 Kč

14.6.2021        třetí termín předání staveniště – schůzka se uskutečnila, ale staveniště nebylo předáno kvůli nepovolené                                              uzavírce (na objízdných trasách se rovněž staví) – navrženy dvě možná řešení:
                          1) zhotovitel požádá o uzavírku na jaro 2022 a pokud ji dostane začne stavět v srpnu 2021 na místních                                                  komunikacích a provozní budově ČOV a na jaře bude pokračovat hlavní trasou (8/2021 proto, že má objednaný                                    materiál na hlavní trasu a výroba šachtových den trvá v současné době měsíc)
                          2) zhotovitel nedostane uzavírku – začne stavět ihned, ale bude to znamenat vícenáklady za semafory, více                                          nájezdů stavební techniky (frézy), apod.