Obsah

Průběh výstavby

Začínáme

5.8.2021 bylo předáno staveniště. Z důvodu nepovolené uzavírky silnice II/230 bylo domluveno zahájení prací na místních komunikacích a na stavbě ČOV.


Zařízení staveništěSkládka stavebního materiálu a deponie zemin, parc.č. 99/3

Na pozemku parc. č. 387 bylo zřízeno zařízení staveniště. Na pozemku parc. č. 99/3, popř. 245/8 je skládka stavebního materiálu a deponie zemin. Zhotovitel zajistí pasportizace nemovitostí a komunikací přiléhajících ke stavbě formou fotodokumentace, případně videozáznamu, a jehdno vyhotovení předá technickému dozoru stavby. Zhotovitel rovněž zajišťuje vytýčení podzemních sítí.

Vyfrézované místní komunikaceVyblokování místních komunikací Pod Jindřínem

V termínu od 2.8. do 15.8. bylo provedeno frézování na všech místních komunikacích v části obce Pod Jindřínem. Frézování předcházelo tzv. vyblokování místních komunikací (osazení komunikací dopravními značkami zakazujícími stání), které proběhlo v souladu s dopravně inženýrským opatřením (DIO) schváleným Policií ČR, KŘ DI Plzeň – venkov.
Stanovisko Policie ČR, KŘ DI Plzeň - venkov ze dne 8. 7. 2021 
Dopravně inženýrského opatření (DIO) schválené Policií ČR, KŘ DI Plzeň – venkov dne 8.7.2021 pod č. j. KRPP-83125-2/ČJ-2021-031106-48 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, schválené Městským úřadem Přeštice, odbor správní a dopravní dne 16. 7. 2021 pod č. j. PR-OSD-SED/44761/2021

1. týden výstavby

12.8. proběhl 1. kontrolní den a byly zahájeny práce na stoce A-B (místní komunikace začínající u čp. 126). Práce budou probíhat v 3týdenních intervalech vč. sobot a nedělí. 

12.8. byla osazena první šachta Š55.

1. šachta Š55Stoka A-BStoka A-B

2. týden ývstavby

Ve druhém týdnu výstavby (33. týden) se při výkopových pracích narazilo na kameny. Zhotovitelská firma nasadila k jejich rozdrcení kolové, později pásové rypadlo s bouracím kladivem, ale kámen odolával, technika se ničila a výkopové práce se zpomalily. Kontaktovali jsme proto technického dozora stavby a pozvali jsme projektanta na kontrolní den, aby se nám vyjádřil k možnému zvýšení hloubek výkopů.

Bourací kladivoVýkopové práce

3. týden výstavby

26.8.2021 proběhl 2. kontrolní den, na kterém nás zhotovitel seznámil se závažným problémem. Již od Š56 se vyskytují tzv. bludné kameny a zásadně brzdí výstavbu. Zhotovitel provedl 3 průzkumné geologické sondy se závěrem geologů, že se jedná o tvrdost kamene 7 (v projektu je počítáno s max. tvrdostí 5), což znamená jinou technologii výkopových prací. Zhotovitel navrhl dočasně zastavit práce na tomto úseku, dokud projektant nepřepracuje projekt a nezvýší hloubky výkopů. Dle názoru zhotovitele je stávající hloubka výkopů zbytečná.  Zhotovitel musí zároveň najít způsob, jak takto tvrdé kameny rozbíjet s ohledem na blízkost rodinných domů a podzemních sítí vč. plynového vedení. Mezitím by začal na příčných stokách A-C, A-D, A-F, A-H.  Zástupkyně projektanta, která byla na kontrolním dnu přítomna a která byla o problému s hloubkami výkopů informována, nás odkázala na hlavního projektanta Ing. Macha, který v té době čerpal dovolenou. Dohodli jsme se proto na schůzce s hlavním projektantem na 1. 9. za účasti technického dozoru stavby a zástupce zhotovitele. Do té doby provedeme skutečné zaměření výšek odpadů u jednotlivých nemovitostí, abychom měli jistotu, že když zvýšíme hloubky výkopů, nevznikne u nikoho problém s napojením.

Výkopy na geologické sondyVýkopy na geologické sondy

27.8.2021 přerušila zhotovitelská firma práce na stoce A-B a začala na stoce A-C, kde byly postupně osazeny šachty Š93-95. Kameny se v této části rovněž vyskytovaly, ale nebyly zásadním problémem výstavby.

Stoka A-CStoka A-C

4. týden výstavby

1.9.2021 proběhla koordinační schůzka s hlavním projektantem Ing. Machem. Bylo dohodnuto, že všechny stoky se zvýší na hloubku výkopů 2,3 m, šachty Š58 a Š81 budou upraveny na spadišťové, umožňující okamžité zvednutí výšek oproti stávajícímu stavu. Projektant předělá výkresy podélných řezů na stokách A-B, A-B-1, A-B-1b a A-B-2. Byly rovněž odsouhlaseny návrhy vlastníků nemovitostí z čp. 127 a 34, kteří požadovali jiné vedení přípojek. Projektant odsouhlasil, že je to technicky možné a pro obec to znamená zrušení stoky A-B-1a, což bude evidováno jako méněpráce. Projektant byl rovněž zhotovitelem upozorněn, že na stoce A-F je stoka vedena přímo v místě plynového vedení. Prohlídkou místa bylo domluveno posunutí stoky více k nemovitostem a ukončení PVC šachtou DN 600, která zabere méně místa než klasická betonová šachta DN 1000. Technický dozor na místě upozornil na sloup VO, který se nachází rovněž blízko stoky. Problém se sloupem VO by se vyřešil změnou umístění kanalizační přípojky z nemovitosti čp. 18, což by znamenalo zkrácení stoky a její ukončení PVC šachtou DN 600 u sloupu VO. Takto to bylo později domluveno s majitelem nemovitosti.

Sloup VO na stoce A-FStoka A-F

3.9.2021 začaly práce na stoce A-D, kde byly postupně osazeny šachty Š97-100 a kde byla vyměněna i část dešťové kanalizace, která byla ve značně zchátralém stavu. Na žádost dvou vlastníků přilehlých nemovitostí byly vysazeny 2 odbočky navíc proti projektu kvůli případné budoucí výstavbě rodinných domů.

Stoka A-DStoka A-D

5. týden výstavby

8.9.2021 proběhl 3. kontrolní den stavby. Projektant na základě předchozího jednání upravil podélné profily stok A-B, A-B-1, a A-B-1a. Na změněné podélné profily zhotovitel zpracuje návrh odpočtu proti smluvnímu soupisu prací. Vícepráce (např. bourání či řezání kamenů) budou průběžně sledovány a po dokončení úseku zahrnuty do změnového listu. Zhotovitel byl upozorněn na podmínku stavebního povolení - hloubení studny bude prováděno organizací, která je držitelem oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a dále, že zahájení hloubení studny bude provádějící organizací oznámeno obvodnímu báňskému úřadu.

8.9.2021 byly souběžně s výstavbou stok zahájeny práce (sejmutí ornice) na samotné ČOV pod obcí. Stavební část ČOV zahrnuje jednopodlažní provozní budovu 5,8x7,3 m se sedlovou střechou, prefabrikované nádrže ČOV (2 nitrifikační, 2 dosazovací, 1 kalová), čerpací stanici, propojovací potrubí, kopanou studnu, příjezodvou komunikaci, elektropřípojku NN a oplocení. Zhotovitel zde provede průzkumné geologické sondy.

Práce na ČOVPráce na ČOV
Práce na ČOVPráce na ČOV

6. týden výstavby

13.9.2021 se zhotovitel vrátil k pracím na stoce A-B, na které byly práce dočasně přerušeny kvůli bludným kamenům. Podařilo se položit potrubí mimo velkým kámen, který se ve výkopu nacházel a byla osazena šachta Š58 upravená na spadišťovou. Od této šachty se bude pokračovat v hloubce výkopu 2,3 m dle projektantem upravené dokumentace.​​​​​​ Souběžně se pracuje na výstavbě stavební části ČOV, kde bylo uloženo potrubí kanalizace, byly osazeny Š2 a Š1 a pracuje se ha hloubení stavební jámy pro uložení nádrží ČOV. Ve výkopu bylo opět několik velkých kamenů, s některými si bourací kladivo poradilo, jiné, opravdu velké kusy, musely být vytaženy bagrem.

Šachta Š2Kameny ve stavební jámě
Kameny ze stavební jámy

7. týden výstavby

22.9.2021 proběhl 4. kontrolní den stavby. V průběhu prací na ČOV bylo zjištěno že v části stavební jámy není únosná zemina. Přivolaný geolog navrhl použití vytěženého kamene ve frakci lomového kamene pro zatlačení do podložení a následné provedení podkladních vrstev podle projektu. Na kontrolním dnu byla projednána připomínka zhotovitele, že smluvní rozpočet neobsahuje stavební část čerpací stanice, která je součástí objektu nádrže ČOV. Projektant to potvrdil a zdůvodnil chybou rozpočtáře. Na chybějící část zpracuje soupis prací, který zhotovitel následně ocení. Bude se jednat o dodatečné práce dle § 222 zákona o veřejných zakázkách. Při prohlídce stavby dozor ověřil připomínky zhotovitele, že stále nesouhlasí skutečné hloubky výkopů s projektem. Při porovnání výšek terénu dle projektu a dle skutečnosti byly zjištěny nepravidelné rozdíly. Zhotoviteli byla proto technickým dozorem stavby doporučena včasná kontrola skutečných výšek následných šachet, kvůli případné úpravě výkopu.

4. kontrolní den4. kontrolní denStavební jáma pro nádrže ČOVOdvodnění budoucí příjezdové komunikace

8. týden výstavby

Na stoce A-B je hotová část od Š55 do Š63. Na ČOV je hotové odvodnění příjezdové komunikace a z podstatné části je hotová i samotná příjezdová komunikace. Tato příjezdová komunikace byla nově navržena za stávající nezpevněnou polní cestu, která měla nevyhovující šikmé napojení a příliš velký podélný sklon. Komunikace je napojena na silnici II/230 a v místě napojení došlo k terénnímu vyrovnání štěrkodrtí. Konstrukce vozovky bude ukončena živičným povrchem.

Stoka A-B k šachtě Š63Příjezdová komunikace vč. odvodněníPříjezdová komunikace

9. týden výstavby

Byla dokončena základová deska stavební jámy pro nádrže ČOV.

Základová deska stavební jámy pro nádrže ČOVZákladová deska stavební jámy pro nádrže ČOVZákladová deska stavební jámy pro nádrže ČOV

Na stoce A-B se pokračuje v úseku šachet Š64 - Š65.

Stoka A-B v úseku Š64 - Š65Stoka A-B v úseku Š64 - Š65

6.10.2021 byly do připravené stavební jámy osazeny prefabrikované nádrže ČOV. 2 nádrže tzv. aktivační nebo také denitrifikační o objemu 40,6 m3, které budou sloužit k biologickému čištění odpadní vody. Směs, která vznikne v těchto nádržích bude natékat do 2 dosazovacích nádrží o objemu 10 m3, ve kterých bude docházet k separaci kalu a vyčištěné vody. Přebytečný kal pak skončí v kalové nádrži o objemu 40 m3. 1 nádrž o objemu 40 m3 má hmotnost 25 t, 1 nádrž o objemu 10 m3 pak 12,5 t. K jejich osazení byl proto přistaven jeřáb o nosnosti 100 t a stejně musel být pro osazení vzdálenějších nádrží přemístěn. Vrásky na čele způsobil stavbyvedoucímu večerní déšť, kvůli kterému došlo k promáčení terénu, což je při nájezdech tak těžké techniky vždy riskantní. Naštěstí vše klaplo, nikdo nikde nezapadl a cca v 15 h, od ranních 9 h, byly nádrže osazeny.

Osazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOV

Osazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOV

Osazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOV

6.10.2021 proběhl rovněž 5. kontrolní den stavby. Byly probrán aktualizovaný harmonogram vč. potřebných finančních prostředků v letošním a příštím roce. V předloženém harmonogramu se počítá s výstavbou přípojek od konce října 2021. Práce v roce 2021 jsou plánovány do 20.12.2021.

10. týden výstavby

Zasypané nádrže ČOVKopaná studna

Nádrže ČOVNádrže ČOV

Byl proveden zásyp nádrží ČOV do úrovně terénu a je hotová kopaná studna. Další práce týkající se výstavby provozní budovy ČOV bude provádět podzhotovitelská firma D - beton s.r.o.

Úsek Š63-65 na stoce A-B

Úsek Š63 - Š65 na stoce A-B je hotový.

12.10. 2021 jsme obdrželi rozhodnutí o stavebním povolení tlakové kanalizace "Pod Lesem". Jedná se o připojení čtyř nemovitostí (čp. 122, parc. č. 82/1, čp. 17 a čp. 13) pod lesem Hůrka, které z hlavního projektu, po vypuštění stoky s opěrnou zdí, vypadly. Stoku s opěrnou zdí jsme zrušily začátkem roku 2020 v rámci změn proti původně navrženému projektu vedoucích ke snížení celkové ceny díla.

11. týden výstavby

20.10.2021 proběhl 6. kontrolní den stavby.  Opět byl probrán harmonogram prací, na který je navázáno čerpání finančních prostředků. U dotace z MZe musí být totiž nastavena výše čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech. Pokud by se stanovená výše finančních prostředků nevyčerpala, přišli bychom o tyto nevyčerpané  prostředky, a naopak pokud by byla stanovená výše příliš nízká, mohlo by nám to způsobit problémy s úhradami faktur. Zároveň byla prodiskutována stížnost několika občanů na deponii zemin a štěrků na parc. č. 99/3 a bylo domluveno, že část této deponie bude přesunuta pod obec do prostoru budoucí ČOV.  V této souvislosti prosíme všechny občany o schovívavost, probíhá u nás poměrně zásadní výstavba, a tak musíme po nějakou dobu strpět špinavé komunikce, hluk, či větší provoz stavební techniky. Je vysoká pravděpodobnost, že s nadcházejícím obdobím bude stav týkající se čistoty komunikací ještě horší. Zhotovitel se snaží, aby špinil silnice co nejméně, a není reálné, aby po každém výjezdu na komunikaci používal čistící vůz.

Pokračuje se na stoce A-B od Š65. Na fotografiích je vidět, jak úzké jsou komunikace a jak malý prostor má zhotovitel pro práci.

Š66 na stoce A-BVýkop na stoce A-BOznačení pro vysazení odbočkyOškrt bouracího kladiva

Úzké komunikace na stoce A-BÚzké komunikace na stoce A-B

12. týden výstavby

Pokračuje se od Š68 na stoce A-B. Do konce týdne by mohly být práce na této stoce kompletně hotové, poté se bude pokračovat na stoce A-B-1.

Š68 na stoce A-BŠ68 na stoce A-B

13. týden výstavby

Z důvodu vysoké nemocnosti dělníků zhotovitelské firmy, byly práce na 1 týden přerušeny.

3.11.2021 proběhl 7. kontrolní den stavby. Bylo dohodnuto zkrácení stoky A-B tak, aby bylo možné napojit dům čp. 34 a protilehlou nezastavěnou plochu. Zhotovitel ocenil soupis prací stavební části čerpací stanice, který v projektu, omylem rozpočtáře, chyběl, a který projektant předal 30.9.2021. Nacenění probíhalo v jednotkových cenách již zasmluvněného díla a celková cena chybějící části činí 517 037,13 Kč vč. DPH. Zhotovitel rovněž ocenil tlakovou kanalizaci "Pod Lesem", jejíž hodnota činí 1 108 678,91 Kč vč. DPH. Jedná se o náhradu za část stoky A-A s opěrnou zdí, jejíž původní hodnota činila  9 916 192,62 Kč vč. DPH (samotná opěrná zeď 4 625 491,2 Kč vč. DPH). Obě tato navýšení budou v rámci hodnoty díla evidovány jako dodatečné práce dle § 222 zákona o veřejných zakázkách. 

14. týden výstavby

Začaly práce na stoce A-B-1 (zatím naštěstí bez kamenů) a souběžně i na stoce A-F. V pátek 12. 11. došlo k první "nehodě", kdy došlo při výkopových pracích k přetržení kabelu vedoucího od bývalého obchodu do obecní studny u čp. 35. Přetržený kabel se povedlo ještě ten den opravit. Firma D - beton s.r.o. pracuje na základech provozní budovy ČOV.

Stoka A-B-1Stoka A-FZáklady provozní budovy ČOV

Stoka A-FStoka A-FStoka A-F

15. týden výstavby

Na stoce A-B-1 je hotový úsek od Š74 - Š78 a začíná se více zahlubovat kvůli napojení příčné stoky A-B-1b. Stoka A-F od Š102 - Š106 je téměř hotová. Jsou hotové základy provozní budovy ČOV.

Stoka A-FZáklady provozní budovy ČOV

16. týden výstavby

Začaly práce na stoce A-I a pokračují práce na stoce A-B-1.

24. 11. 2021 proběhl 8. kontrolní den stavby. Hlavním tématem byly problematické úseky na obou aktuálně prováděných stokách, kde je v důsledku blízkosti ostatních inženýrských sítí, výstavba velice obtížná, ne-li nemožná. V některých místech jsou naprojektovány šachty, které se mezi tyto ostatní sítě nevejdou. Velikost šachet řešíme záměnou za plastové šachty DN 600 tam, kde je to technicky možné. Stoka kanalizace je v některých místech projektována ve vedení dešťové kanalizace, tzn. že splaškovou kanalizaci musíme vést pod dešťovou kanalizací a dešťová kanalizace bude nahrazena plastovým potrubím, nebo v místě telefonního vedení, což jsme museli vyřešit  přeložkou vedení od společnosti Cetin. 

V pátek 26. 11. 2021 došlo ke kolizi stavební techniky s dráty vzdušného elektrického vedení, což mělo za následek dočasný výpadek elektřiny v horní části obce. Naštěstí se to obešlo bez újmy na zdraví či nějakých zásadních škod.

Stoka A-IStoka A-IStoka A-I

17. týden výstavby

Stoka A-I je hotová, postupně byly osazazeny šachty Š121 - Š119. Š120 a Š119 byly z prostorových důvodů nahrazeny plastovými šachtami DN 600. Š119a byla vynechaná, protože se nevešla mezi stávající sítě. Začalo zdění provozní budovy ČOV. Pracovníci zhotovitelské firmy se musí vyrovnávat se zimním počasím, deštěm i sněhem. Toto počasí má vliv na znečištěné cesty, které zhotovitel několikrát denně čistí. Ono se stačí v tom blátě projít a za chvíli máte boty obalené bahnem, natož když v tom jezdí těžká technika. Mějme proto všichni trpělivost, udělat se to musí a vzduchem to nejde.

Provozní budova ČOVProvozní budova ČOVProvozní budova ČOV

Čištění komunikacíČištění komunikacíII na ceduli je vidět, že se u nás staví

18. týden výstavby

8. 12. 2021 proběhl 9. kontrolní den stavby.  Stoka A-B-1 je hotová do Š82. Š81 byla z prostorových důvodu vynechaná, jelikož se nevešla mezi stávájící sítě. Provádí se stoka A-H-1 a A-H-2. Do příštího  kontrolního dne zhotovitel předloží bilanci víceprací a méněprací.

Stoka A-B-1Stoka A-H-1Stoka A-H

19. týden výstavby

Je hotová stoka A-B-1b. Dále pokračují práce na stoce A-B-1. Současně se pracuje na stoce A-B-2.

Stoka A-B-1bStoka A-B-1b

20. týden výstavby

Práce v roce 2021 byly ukončeny 21. 12. 2021.

22. 12. 2021 proběhl 10. kontrolní den stavby. Je hotová stoka A-B-2, kde byly od šachty Š65 postupně osazeny šachty Š90 a Š91. Rovněž jsou hotové stoky A-H-1 a A-H-2, kde byly postuponě osazeny šachty Š118, Š117 a Š112. Stoka A-B-1 byla před zimní přestávkou ukončena šachtou Š81. Přes zimní přestávku nezůstane žádný výkop otevřený a všechny komunikace budou průjezdné. Další kontrolní den bude naplánován až podle termínu zahájení prací v roce 2022.

Zimní přestávka trvala od 21. 12. 2021 do 30. 1. 2022
21. týden výstavby (5. týden 2022)

21. 1. 2022 byl namontován krov na provoní budově ČOV, v dalším týdnu následovalo vyzdění štítů, zakrytí OSB deskami a asfaltovými pásy a provedení klempířských prací. Hlavní práce začaly oficiálně až 31. 1. 2022 na stoce A-H v úseku šachet Š113 a Š114. Byla navazena šachtová dna pro další úseky a podél stoky A-B-1, kde se bude v dalších týdnech pracovat souběžně, bylo navezeno kanalizační potrubí.

Krov na provozní budově ČOVHydroizolace střechy provozní budovy ČOVKlempířské práce na střeše provozní budovy ČOVStoka A-HStoka A-H

 

22. týden výstavby (6. týden 2022)

Na stoce A-H se práce přesunuly na konec ulice pod Jindřín, kde byly osazenyy šachty Š116 a Š115. Souběžně se začalo pracovat na stoce A-B-1, kde byly osazeny šachty Š83 a Š84. 

Stoka A-HStoka A-H

Stoka A-B-1Stoka A-B-1Stoka A-B-1

23. týden výstavby (7. týden 2022)

20. 2. 2022 proběhl 11. kontrolní den stavby. Byla probrána "mimořádná událost", která se stala 19. 2. a byla způsobena proříznutím plynové přípojky na stoce A-H. Tato událost naštěstí neměla žádné následky. Nemovitost, u které se událost stala, plyn nepoužívá a dělníci provedli správné zabezpečení trubky, aby nedošlo k úniku plynu. Každopádně událost se musela nahlásit a na místo dorazil HZS, Policie ČR a plynaři, kteří provedli opravu. Náklady za výjezd jdou samozřejmě za zhotovitelskou firmou. Tento úsek byl pravděpodobně zakletý, protože zde chybou zhotovitele došlo ještě ke špatnému uložení potrubí, které nemělo požadovaný sklon. Po dohodě s projektantem byl problém vyřešen vložením plastové šachty DN600, ve které došlo k upravení sklonu. Náklady za šachtu a její uložení jdou rovněž za zhotovitelskou firmou.

Na stoce A-H je hotová poslední šachta Š111 a dodělává se poslední úsek potrubí. Stoka A-B-1 je hotová. Jednalo se o obávanou stoku vzhledem k předpokládanému výskytu kamenů. Zhotovitelská firma sice musela občas pikovat, ale vážnější problémy naštěstí nenastaly. Největším problémem byly ostatní inženýrské sítě vedoucí v těsné blízkosti naprojektované trasy. Začaly práce na stoce A-G, čímž se práce na hlavních stokách přesouvají na levou část obce (ve směru od Přeštic).

Na provozní budově ČOV byly osazeny okna a dveře.

Stoka A-HStoka A-HHotová stoka A-B-1Stoka A-GStoka A-GStoka A-GOsazená okna a dveře na provozní budověOsazená okna a dveře na provozní budověOsazená okna a dveře na provozní budově

24. týden výstavby (8. týden 2022)

Pokračují práce na stoce A-G v úseku šachty Š109. Na celé stoce se zároveň budují veřejné části přípojek. Přípojky se souběžně budují i na stoce A-H.

Stoka A-GStoka A-GPřípojky na stoce A-HPřípojky na stoce A-HPřípojky na stoce A-H

25. týden výstavby (9. týden 2022)

Pokračují práce na stoce A-G v úseku šachet Š108 a Š109. Byly dokončeny veřejné části přípojek na stoce A-H. Začaly práce na přípojkách na stoce A-B a A-B-1.

2. 3. 2022 proběhl 12. kontrolní den stavby. Kvůli stanovení technických parametrů soukromých částí přípojek byl přítomen i zástupce společnosti Čevak pan Jan Hřebec, který pro nás bude zajišťovat připojování soukromých částí přípojek na veřejné části přípojek. Společnost Čevak bude zajišťovat i zkušební provoz. Zhotoviteli bylo uloženo zaktualizovat do konce března harmonogram prací se zaměřením na termín provedení komplexních zkoušek ČOV. Zhotoviteli bylo rovněž zadáno zhotovení detailu odvětrání střechy na provozní budově ČOV.

Stoka A-GStoka A-GStoka A-G

26. týden výstavby (10. týden 2022)

Byla dokončena stoka A-G vč. odbočení k rybníku pro připojení obecního úřadu. Jsou hotové veřejné části přípojek na stoce A-B a na stoce A-B-1 z 90 %.

Stoka A-GPřípojky na stoce A-B-1Přípojky na stoce A-B-1

27. týden výstavby (11. týden 2022)

Začaly práce na stoce A-A, kde se rovněž souběžně budují veřejné části přípojek. Byly dokončeny veřejné části přípojek na stoce A-B-1, a rovněž ne stokách A-I, A-H-1 a A-H-2.

Stoka A-AStoka A-AStoka A-AStoka A-A

28. týden výstavby (12. týden 2022)

Pokračují práce na stoce A-A. Kvůli nedostatku místa musely být tři betonové šachty DN 1000 nahrazeny plastovými šachtami DN 600. Na stokách A-C a A-D byly zhotoveny veřejné části přípojek. Na střechu provozní budovy byla položena střešní krytina z asfaltového šindele a bylo provedeno odvětrání střechy.

23. 3. 2022 proběhl 13. kontrolní den stavby. Hlavním tématem byla uzavírka silnice II/230, která začne 1. 4. a možná řešení neukázněných řidičů.  

Stoka A-AStoka A-AStoka A-AStoka A-AStoka A-AStoka A-AAsfaltová šindel na střeše provozní budovy

 

 

29. týden výstavby (13. týden 2022)

Byla dokončena stoka A-A vč. veřejných částí přípojek. Na stoce A-F se pracuje na veřejných částech přípojek. Před zahájením prací v hlavní silnici byly znovu zkontrolovány výšky kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí a domluveno jejich přesné umístění s majiteli.

1. 4. byl uzavřen průjezd naší obcí, jak bylo avizováno, a byl vyfrézován živičný povrch na šířku stoky A vedoucí celou obcí. Rovněž byla vyfrézována stoka V-A (cesta vedoucí na Štíhlov), část stoky A-B (od čp. 126 k hlavní silnici) a část stoky A-G (před obecním úřadem).  Ocenili jsme aktivitu Policie ČR, která prováděla kontrolu projíždějících automobilů. Jak jsme si všichni vyzkoušeli na vlastní kůži, průjezd obcí je nyní komplikovaný a vyžaduje značnou míru opatrnosti a ohleduplnosti, uzavírka pro projíždějící automobily je proto naprosto oprávněná. Podstatná je rovněž bezpečnost pracovníků zhotovitelské firmy, dbejte proto zvýšené opatrnosti při projíždění kolem místa, kde se pohybují.

Stoka AStoka AStoka V-AStoka AStoka AStoka ANapojení stoky A-G na stoku AVyúštění stoky A-B na stoku AStoka AStoka A

 

30. týden výstavby (14. týden 2022)

Byly dokončeny veřejné části přípojek na stoce A-F. Práce na stoce A v hlavní silnici pokročily od Š3 po Š5. Bohužel se stále potýkáme s neukázněnými cizími řidiči, kteří nerespektují zákaz vjezdu. Budeme kontaktovat Policii ČR, aby u nás dělala častější kontroly. 

6. 4. 2022 proběhl 14. kontrolní den stavby. Hlavním tématem byla technologie ČOV. Kvůli nejasnostem v projektu bude pravděpodobně nutná schůzka projektanta a subodavatele, kterým je VODA CZ, s.r.o.

Hotový úsek stoky AHotový úsek stoky AHotový úsek stoky AStoka A

Upozornění

16. 4. 2022 bude zcela uzavřena silnice II/230 směrem na Přeštice, a to i pro místní. Důvodem je napojení stoky A-B na stoku A, což znamená práce na obou stranách vozovky. Průjezd tak nebude možný a bude nutné použít objízdnou trasu.

31. týden výstavby (15. týden 2022)

Na stoce A byly provedeny práce v úseku šachet Š6 až Š7. V sobotu 16. 4. došlo k plánovanému uzavření silnice II/230 ve směru na Přeštice kvůli napojení stoky A-B na stoku A. Řidiči nerespektující dopravní značení se museli otáčet, protože tentokrát opravdu neprojeli, a otáčet se museli i někteří místní. Práce v hlavní silnici byly hotové během dopoledne. Aktuálně se pracuje na zbývajícím úseku stoky A-B. Napojením potrubí do Š55 dojde k propojení stoky A-B se stokou A. Š55 byla první šachtou, kterou v srpnu loňského roku začala výstavba kanalizace. Oficální konec prací vychází dle smlouvy o dílo na konec října, cílem zhotovitelské firmy je skončit dříve.

Stoka AZbývající úsek stoky A-BNapojení stoky A-B na stoku ANapojení stoky A-B na stoku AŠachta Š6 na stoce ANapojení stoky A-B na stoku ADopravní značení na silnici II/230Řidiči nerespektující dopravní značení

32. týden výstavby (16. týden 2022)

Napojením potrubí do Š55 bylo dokončeno propojení stoky A-B se stokou A. V pravé polovině hlavní silnice (ve směru od Přeštic) byl vyfrézován živičný povrch jak pro příčně napojované stoky, tak pro všechny kanalizační přípojky, které se zde budou realizovat. Zhotovitelská firma, tak jako v předešlém případě, provedla zhutnění vyfrézovaných částí, aby byly přejezdy těchto úseků sjízdnější. Zároveň se pracuje uvnitř provozní budovy ČOV, kde jsou realizovány vnitřní omítky a podlahy.

20. 4. 2022 proběhl 15. kontrolní den stavby. Bylo domluveno, že kvůli nejasnostem v projektu se příštího kontrolního dne zúčastní zástupce firmy dodávající technologii.

Dokončení stoky A-BStoka AVyfrézovaná silnice pro přípojkyVyfrézovaná silnice pro přípojkyVyfrézovaná silnice pro přípojky

33. týden výstavby (17. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š8 vč. 3 kanalizačních přípojek v jejich veřejných částech v silnici. Po dobu prací na kanalizačních přípojkách je vždy na nezbytně nutnou dobu uzavřen průjezd po hlavní silnici a občané musí v daném úseku použít objízdné trasy po místních komunikacích. V tomto úseku je hloubka výkopu 3,5 m. Práce proto byly pomalejší i vzhledem k občasnému výskytu kamenů, které bylo nutné rozdrtit. V následujícím úseku se bude hloubka výkopu zvyšovat na 2,6 m. Vlevo od silnice (ve směru od Přeštic) byl položen zemní kabel pro budoucí napojení objektu ČOV elektrickou energií. Místem napojení na distribuční síť NN bude koncový betonový sloup u čp. 65.

Rozebírání dlažby v chodníkuPráce na přípojceUzavřená část kvůli pracím na přípojkáchŠ8 na stoce AVýkop pro elektrický kabelVýkop pro elektrický kabel

34. týden výstavby (18. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š9 vč. další přípojky v její veřejné části v silnici.

Stoka A do úseku Š9Hotová přípojka v silnici na stoce A


4. 5. 2022 proběhl 16. kontrolní den stavby. Za účasti zástupce firmy dodávajícího technologii a pracovníků firmy ČEVAK byly probrány nejasnosti v projektu s tím, že o projednaných bodech bude vyhotoven zápis, který bude poslán projektantovi k vyjádření. Zápis o 6 stranách A4 byl projektantovi poslán 11. 5. 2022.

35. týden výstavby (19. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š11. Aktuálně probíhá napojování stoky A-C na stoku A. Na provozní budově ČOV začaly práce na fasádě.

Š10 na stoce AÚsek za Š11 na stoce ANapojení stoky A-C na stoku ANapojení stoky A-C na stoku AFasáda na provozní budově ČOV

 

36. týden výstavby (20. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š12. Bylo dokočeno napojení stoky A-C na stoku A a začaly práce na přípojkách nalevo od silnice (ve směru od Přeštic). Jelikož se opět více zahlubuje objevují se kameny, jejichž pikování prodlužuje stavební práce.

U čp. 65 byl osazen elektroměrový pilíř, do kterého bude osazen rozvaděč, ze kterého bude napojen objekt ČOV zemním kabelem ukončeným v rozvaděči uvnitř provozní budovy ČOV. Zemní kabel podél silnice byl položen v 17. týdnu.

Uvnitř provozní budovy ČOV jsou hotové sádrokarotonové stropy, omítky, obklady a dlažby. Tento týden byly dokončeny i venkovní omítky na fasádě. Na nádržích ČOV bylo osazeno nerezové zábradlí. 

18. 5. 2022 proběhl 17. kontrolní den stavby. Byly probrány známé vícepráce a méněpráce, čekáme na vyjádření projektanta k nejasným bodům k technologii ČOV - termín má do 19. 5. 2022. Bylo zjištěno, že v provozní budově ČOV chybí ve výkazu výměr plocha podlahy dmychárny, která má být upravena epoxidovým nátěrem s křemičitým vsypem, stejně jako podlaha skladu. Znamená to vícepráce ve výši 8 743,85 Kč.

Stoka AŠ12 na stoce ANapojení stoky A-C na stoku ARozvaděč u čp 65Přípojka v levé části od silniceInteriér provozní budovyInteriér provozní budovyInteriér provozní budovyInteriér provozní budovyInteriér provozní budovyNerezové zábradlí na nádržích ČOVNerezové zábradlí na nádržích ČOVFasáda na provozní budově ČOV

 

37. týden výstavby (21. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š13. O víkendu probíhaly práce na kanalizačních přípojkách. Tyto práce vždy znamenají uzavření silnice v daném úseku, s čímž nepočítají ti, co neustále porušují pravidla a pak nám jezdí po místních komunikacích jako šílenci. Znovu jsme kontaktovali Polici ČR, aby s tím něco dělali, dokud se nic nestalo. Cizí řidiči, nerespektující dopravní značení, ani se nesnažící přizpůsobit rychlost ztíženým podmínkám, ohrožují nejen pracovníky zhotovitelské firmy, ale i kohokoli, kdo se pohybuje na místních komunikacích.

Na provozní budově ČOV byla dokončena fasáda. Začaly práce na osazování technologie do nádrží ČOV.

Š13 na stoce AKanalizační přípojky na stoce AKanalizační přípojky na stoce AKanalizační přípojky na stoce AKanalizační přípojky na stoce AProvozní budova ČOVProvozní budova ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOV

 

38. týden výstaby (22. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š15. V tomto úseku se zahlubuje do hloubky 3,60 m. Větší hloubky znamenají problémy s vyskytujícími se kameny, které se většinou objevují při hloubce větší než 3 m. Stavbyvedoucí p. Ťažký říká, že v tomto úseku je podobná situace jako na začátku stavby na stoce A-B, s tím rozdílem, že zde naštěstí nejsou v blizkosti ostatní inženýrské sítě. Každopádně pikování kamenů zabere někdy i půl dne. O víkendu probíhaly práce na dalších kanalizačních přípojkách a rovněž došlo k napojení stoky A-D na stoku A.

V prostoru nádrží ČOV byla osazena železobetonová kruhová šachta o průměru 2 m a hloubce 5 m. Jedná se o stavební část čerpací stanice.

1 .6. 2022 proběhl 18. kontrolní den stavby. Se zástupci subdodavatelské firmy VODA CZ s.r.o., dodávající technologii, byly probrány odpovědi projektanta na nejasnosti v projektu technologie. Odpovdědi byly projektantem poslány 27. 5. Bude vytvořena nabídka na chybějící či doporučované vybavení. Konečný seznam vybavení znamenající vícepráce bude po dohodě s budoucím provozovatelem stanoven na příštím kontrolním dni.

Upozornění

V týdnu od 6.-12. 6. 2022 budou probíhat výkopové práce na stoce A v úseku odbočení na místní komunikaci vedoucí na Štíhlov. Na této místní komunikaci (stoka A-E) budou rovněž provedeny výkopové práce a napojení stoky A-E na stoku A. Z těchto důvodu nebude možný průjezd. Majitelé dotčených nemovitostí budou po tu dobu využívat objížďky přes hráz rybníka.

V následujícím týdnu 13.-19. 6. 2022 pak bude na zbývajícím úseku (stoka V-A, od skládky materiálů po Bultasovi) a pod Hůrkou (od Zieglerových po Szikszayovi) proveden protlak. Tyto práce by měly zabrat pouze 1 den. O přesném termínu vás budeme informovat. Pro tento den bude rovněž platit objížďka přes hráz rybníka.

Napojování stoky A-D na stoku ANapojování stoky A-D na stoku ANejlepší bagrista z DekakomuBourací kladivoBourací kladivo v akciBourací kladivo v akciBourací kladivo v akciBourací kladivo v akciŽelezobetonová šachta čerpací stanice u ČOVŽelezobetonová šachta čerpací stanice u ČOV

 

39. týden výstavby (23. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek mezi Š15 a Š16. Kvůli vydatnému dešti musely být v úterý přerušeny práce - ve výkopech zůstávala voda a nebylo možné hutnění.

Upozornění

Výkopové práce na místní komunikaci vedoucí na Štíhlov (stoka A-E) se přesunuly do týdne 13.-19.6., možná i déle. O týden je rovněž posunutý plánovaný protlak. Prosíme občany dotčených nemovitostí, aby v případě potřeby využívali objížďky přes hráz rybníka.

Voda ve výkopuÚsek mezi Š15 a Š16 na stoce AÚsek mezi Š15 a Š16 na stoce AUkládání potrubíUkládání potrubíTankování stavební mechanizaceUkládání šachty Š15Ukládání šachty Š15Ukládání šachty Š15Ukládání šachty Š15

 

40. týden výstavby (24. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek mezi Š16 a Š17. Nasazením druhého bagru byla zároveň dokočená stoka A-E se šachtou Š101. O víkendu nebyly kvůli akcím spojenými s poutí prováděny žádné přípojky, které by znamenaly neprůjezdnost daného úseku a v neděli byly kvůli pouti práce přerušeny úplně. Pracovníci zhotovitelské firmy si tak mohli po dlouhé době užít alespoň den volna.

V provozní budově ČOV jsou hotové malby, sociální zařízení a jsou zde připraveny 3 dmychadla pro aktivaci kalu a 1 dmychadlo pro kalojem. Bylo provedeno propojení mezi nádržemi ČOV a provozní budovou. Rovněž byla potrubím propojena čerpací stanice s nádržemi ČOV a osazeny šachty odtokové kanalizace.

15. 6. 2022 byl uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou DEKAKOM plus s.r.o. na úsek pod lesem Hůrkou, který v projektu chyběl a byl na něj zpracován extra projekt. Předmětem dodatku je rozšíření díla o provedení tlakové kanalizace HD-PE 90x8,2 mm o délce 205,8 m vč. provedení 4 přípojek vytažených na na hranici pozemku v celkové hodnotě 1 108 678,91 Kč vč. DPH.

15 .6. 2022 proběhl 19. kontrolní den stavby. Jelikož nabídka na chybějící komponenty technologie byla dodána těsně před kontrolním dnem, neproběhlo posouzení budoucím provozovatelem. Toto posouzení proběhne v následujících dnech. Hodnota nabídky činí cca 300 000 Kč, jelikož se jedná o komponenty, které v projektu chybí, znamená to další vícepráce. Technický dozor stavby upozornil zhotovitele na potřebu zpracování programu komplexních zkoušek, který by měl být před jejich zahájením odsouhlasen budoucím provozovatelem.

Š17 na stoce AÚsek mezi Š17 a Š18 na stoce AOdbočka kanalizační přípojky KP40 na stoce A

Napojení stoky A-E na stoku ANapojení stoky A-E na stoku AStoka A-EStoka A-E

Dmychadla v provozní budově ČOVProvozní budova ČOVProvozní budova ČOVProvozní budova ČOVProvozní budova ČOV

Propojení nádrží ČOV s provozní budovouŠachty odtokové kanalizaceí ČOVŠachty odtokové kanalizace ČOV

 

41. týden výstavby (25. týden 2022)

V tomto týdnu se práce ze stoky A přesunuly před čp. 87, kde byla osazena železobetonová prefabrikovaná kruhová nádrž čerpací stanice o vnitřním průměru 2 m a výšce 5 m. Část potrubí dešťové kanalizace musela být nahrazena novým plastovým potrubím. Na dně a části stěny stavební jámy prosakovala spodní voda, která způsobila odtržení části stěny i s novým potrubím dešťové kanalizace. Ve čtvrtek 24. 6. došlo k osazení prefabrikované nádrže jeřábem, následně došlo k obsypání a zhutnění nádrže do úrovně terénu.

O víkendu došlo k zasypání a zhutnění  prostoru za nádržemi ČOV a provozní budovou, kde se nachází další nádrž čerpací stanice a odtokové šachty.

Rovněž byla provedena další veřejná část kanalizační přípojky. Při výkopových pracích došlo opět k rozpadnutí potrubí dešťové kanalizace, které muselo být nahrazeno plastovým potrubím.

Ohledně dopravní situace nejen v naší obci u nás natáčela TV ZAK. Rozhovor s naším starostou Miroslavem Mrázem najdete zde.

 

Bagrování stavební jámy pro ČSStavební jáma pro ČSBagrování stavební jámy pro ČSOdtržená část stěny s dešťovou kanalizacíOdtržená část stěny s dešťovou kanalizacíOdtržená část stěny s dešťovou kanalizacíOsazování prefabrikované nádrže ČSPrefabrikovaná nádrž ČSPrefabrikovaná nádrž ČS

Zasypaná nádrž ČS a odtokové šachty u ČOVZasypaná nádrž ČS u ČOVHutnění

Oprava dešťové kanalizaceOdbočka kanalizační přípojky

42. týden výstavby (26. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š19. Došlo k napojení stoky A-F na stoku A. Ve středu 29. 6. došlo ke kolizi stavební techniky s dráty  veřejného osvětlení mezi OÚ a prodejnou nábytku. Kabel veřejného osvětlení bude na náklady zhotovitele opraven. 

29. 6. 2022 proběhl 20. kontrolní den stavby. Na 30. 6. byla dohodnuta schůzka zástupce budoucího provozovatele s dodavateli technologie a elektra, na které bude upřesněn konečný rozsah úprav předložené cenové nabídky na chybějící komponenty.

Úsek do Š19 na stoce AÚsek do Š19 na stoce A

Napojení stoky A-F na stoku ANapojení stoky A-F na stoku ANapojení stoky A-F na stoku A

43. týden výstavby (27. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š20. Došlo k napojení stoky A-G na stoku A. O víkendu byly realizovány chybějící veřejné části přípojek na již hotovém úseku stoky A. To zas bylo překvapených řidičů! Ti se pak snažili neprůjezdné místo objet a různě nám bloudili po obci.

  Š20 na stoce AÚsek do Š20 na stoce A

Napojení stoky A-G na stoku ANapojení stoky A-G na stoku ANapojení stoky A-G na stoku A

Kanalizační přípojky na stoce AKanalizační přípojky na stoce AKanalizační přípojky na stoce A

44. týden výstavby (28. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š21 vč. dalších veřejných částí kanalizačních přípojek. Na začátku týdne došlo k dokončení chybějící Š101 vč. dvou veřejných částí kanalizačních přípojek na stoce A-E.

13. 7. 2022 proběhl 21. kontrolní den stavby. Na základě schůzky budoucího provozovatele a dodavatelů technologie a elektra bude upravena nabídka na chybějící komponenty - konečná cena bude nižší než dosavdních 379 033,13 Kč.

Úsek do Š21 na stoce AŠachta Š21 na stoce AHotová přípojka v silnici na stoce ARealizace veřejných částí přípojek na stoce A

Dokončení stoky A-EŠachta S101 na stoce A-EPřípojka na stoce A-EPřípojka na stoce A

Připravené elektro v provozní budově ČOVElektro v provozní budově ČOVElektro v provozní budově ČOVElektro v provozní budově ČOV

45. týden výstavby (29. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek mezi Š22 a Š23 vč. dalších veřejných částí kanalizačních přípojek.

Š21 na stoce AÚsek mezi Š22 a Š23 na stoce AÚsek mezi Š22 a Š23 na stoce AKanalizační přípojka na stoce A

Upozornění

Od víkendu 30.-31. 7. 2022, a následující víkendy, budou probíhat překopy silnice II/230 kvůli kanalizačním přípojkám v horní části obce. Jelikož v tomto úseku není možná objížďka po místních komunikacích, bude silnice uzavřena i pro místní obyvatele a bude potřeba použít objízdných tras mimo obec.

V srpnu, pravděpodobně 8.-10. 8. 2022, bude realizován avizovaný protlak v místní komunikaci vedoucí na Štíhlov (stoka V-A, od skládky materiálů po Bultasovi) a pod Hůrkou (od Zieglerových po Szikszayovi). Prosíme občany dotčených nemovitostí, aby v případě potřeby využívali objížďky přes hráz rybníka.

Děkujeme za pochopení.

 

46. týden výstavby (30. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š24. O víkendu byla napojena stoka A-I na stoku A, přičemž musela být vyměněna i část potrubí dešťové kanalizace, které se po odbagrování rozpadlo. Rekonstrukce dešťové kanalizace je evidentně další nutný projekt, který nás v budoucnosti čeká. Byla realizovaná i první kanalizační přípojka v horní části obce, což způsobilo neprůjezdnost obce. Je až zarážející překvapenost řidičů, kteří vjedou do zákazu vjezdu, že neprojedou. Často se jednalo o řidiče míří na dovolenou do jižních Čech.

O víkendu rovněž začaly práce na průzkumných sondách pro realizaci protlaku v části Pod Hůrkou. Vzhledem k velmi nepřístupnému terénu musel být použitý minibagr, který měl v zarostlém a kamenitém terénu co dělat.

27. 7. 2022 proběhl 22. kontrolní den stavby. Byl osazen odpovídající jistič. Bude dodán doklad o provedení revize elektro. Technický dozor upozornil zhotovitele na dodání programu komplexních zkoušek, který by měl být před jejich zahájením odsouhlasený budoucím provozovatelem.

Úsek do Š24 na stoce AŠachta Š24

Napojování stoky A-I na stoku AOdstraňování vody z výkopuPřerušené potrubí dešťové kanalizace na stoce ANapojování stoky A-I na stoku AUkládání potrubíUkládání potrubí_laser v šachtěUkládání potrubí_laser v šachtěUkládání potrubí_laser v šachtěUkládání potrubíUkládání potrubíUkládání potrubíHotové napojení stoky A-I na stoku A

Práce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obce

Práce na průzkumných sondách Pod HůrkouPráce na průzkumných sondách Pod HůrkouPráce na průzkumných sondách Pod HůrkouPráce na průzkumných sondách Pod HůrkouPráce na průzkumných sondách Pod Hůrkou

 

47. týden výstavby (31. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek mezi  Š25 a Š26 vč. jedné kanalizační přípojky.  

V pátek 5. 8. bylo do připravené šachty čerpací stanice u ČOV osazeno šroubové kolmé česle s integrovaným lisem na shrabky (hrubé částice a pevné hmoty unášené nebo připlavované proudem odpadní vody, které jsou zachyceny na česlích a z nich shrabovány). Toto česle slouží k mechanickému předčištění nečistot, které bude zachytávat a masivním litým šroubem z nerez oceli vertikálně dopravovat do výsypky. Kvůli chybným rozměrům z výroby nemohlo být zcela usazeno, jelikož vstupní hrdlo česle nepasuje na nátok kanalizačního potrubí v čerpací šachtě. Rozměry budou upraveny na místě a následně dojde k dosazení česle.

Šachta Š25Úsek mezi Š25 a Š26 na stoce AKanalizační přípojka na stoce A

Česle šroubové kolméVýsypka šroubového česleÚdaje o chybných rozměrechČesle šroubové kolmé

48. týden výstavby (32. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek mezi Š26 a Š27 vč. dvou kanalizačních přípojek.

Ve dnech 8.-10. 8. byl proveden protlak na stoce V-A, který zde musel být proveden jednak proto, že tento úsek nebylo možné napojit gravitačně a také proto, že překážkou byl potok protékající pod silnicí. Práce byly prováděny bezvýkopovou technologií, tzv. řízeným horizontálním vrtáním, při kterém se v zemi pohybuje vrtací hlavice, která je přichycena na pevné tyči. Při vrtání se na hlavici nasazují další a další potřebné tyče, až je dosažena finální délka protlaku. V tomto úseku bylo podloží jílovité, takže vše proběhlo bez problémů během jednoho dne. Bylo provedeno propojení přečerpávací stanice pod rybníkem se šachtou Š101. Od 11. 8. se protláčecí práce přesunuly pod Hůrku, kde však dělá problémy kamenité podloží. O víkendu byly práce přerušeny a budou pokračovat v příštím týdnu.

10 8. 2022 proběhl 23. kontrolní den stavby. Zhotovitel předložil konečný rozpočet úprav na chybějící komponenty technologie a elektra. Technický dozor a budoucí provozovatel provedli kontrolu a výsledná cena víceprací činí 329 627 Kč bez DPH. Byl proveden dodatek s ČEZ na navýšení jističe z 20A na 32A pro připojení ČOV, byla provedena revize elektro a podána žádost o připojení elektroměru. Zhotovitel zaslal návrh komplexního zkoušení ČOV, který technický dozor zašle budoucímu provozovateli k vyjádření.

Úsek mezi Š26 a Š27 na stoce AKanalizační přípojka na stoce AKanalizační přípojka na stoce A

Protlak na stoce V-AProtlak na stoce V-AProtlak na stoce V-AProtlak na stoce V-AProtlak na stoce V-A

Vrtací stroj Vermeer Navigator D60x90 Přístroj pro řízení protlakuProtlak Pod Hůrkou

49. týden výstavby (33. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š27 vč. dvou kanalizačních přípojek, které byly zhotoveny, ačkoli v sobotu byly práce kvůli vydatnému dešti přerušeny. V neděli pracovali dělníci zhotovitelské firmy déle, než je jejich víkendová pracovní doba od 7 do 14:30 hod, aby stihli dvě přípojky za víkend. Ve spodní části obce se rovněž pracuje na kanalizačních přípojkách vlevo od silnice ve směru od Přeštic. Na této straně jsou výkopové práce náročnější, protože vedle dešťové kanalizace je zde zapotřebí dávat pozor na plynové vedení a vedení elektrické sítě.

V pondělí musely být ukončeny práce na protlaku pod Hůrkou u čp. 17. Důvodem je skála, které se nešlo vyhnout, protože hned vedle ní je plynové vedení.  Zbývající úsek cca 40 m k nemovitosti čp. 13 bude muset být proveden klasickým výkopem, což bude z výše uvedených důvodů rovněž náročný úkol.

Šachta Š27 na stoce APráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obceKanalizační přípojka na stoce A v dolní části obceKanalizační přípojka na stoce A v dolní části obceKanalizační přípojka na stoce A v dolní části obce

Protlak u čp. 17Protlak u čp. 122

50. týden výstavby (34. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek mezi šachtou Š27 a Š28, jelikož se zde více zahlubuje, výkopové práce se mírně zpomalily. Aktuálně probíhá napojování stoky A-H na stoku A. Potencionální nebezpeční opět představují dráty elektrického vedení, které jsou zde relativně nízko a ztěžují manipulaci stavební mechanizace. Bagrista si snáze pohlídá vedení inženýrských sítí ve výkopu než dráty nad ním. Druhou komplikací je úzký prostor mezi domy, kvůli čemuž musel být použitý minibagr, a i s ním je manipulace při otáčení mezi výkopem a nákladním autem náročná. Navíc malý bagr nemá takový dosah a se strojem se tak musí neustále popojíždět. A aby toho nebylo málo, po odkrytí části dešťové kanalizace to vypadá, že trasa vedení realizované splaškové kanalizace se bude pravděpodobně křížit právě s dešťovou kanalizací.

Pod Hůrkou proběhly terénní úpravy na rozšíření cesty, aby se zde vůbec mohla pohybovat stavební mechanizace. Původní údajně dva metry široká cesta se postupem času a s posouvajícím se svahem Hůrky stala pouze pěšinou, v některých místech už ani tou ne.  U čp. 13 začíná svah hned za plotem nemovitosti. Práce byly kvůli úzkému prostoru náročné i pro malou mechanizaci a vykopaná zemina musela být po malých částech vyvážena na deponii pod rybníkem. Vyhloubená rýha je plná kořenů.

24. 8. 2022 proběhl 24. kontrolní den stavby. Byly probrány reálné termíny ukončení výstavby i vzhledem k podmínkám pro čerpání úvěru, kterými jsou vyčerpaná dotace z PK ve výši 5 000 000 Kč, vyčerpaná dotace z MZe ve výši 23 762 000 Kč a vyčerpané vlastní prostředy ve výši 4 000 000 Kč. Za fakturační období 8/2022 a 9/2022 budou tyto požadavky splněny a budeme moci zažádat o úvěr, který musí být vyčerpaný do 20. 12. 2022. Zhotovitel předpokládá dokončení kanalizačních stok vč. přípojek během září. Následně budou probíhat dokončovací práce na ČOV vč. terénních úprav, oplocení, chodníků a příjezdové komunikace. V říjnu pak proběhne finančně nejnáročnější část, kterou je oprava živičného povrchu v hlavní silnici a oprava povrchů místních komunikací. Technickému dozorovi byl zhotovitelem byl předložen soupis méněprací a víceprací ke kontrole. Zhotovitel rovněž předložil cenovou nabídku na opravu celé šíře místních komunikací, která činí 700 000 Kč. Tato částka bude bude hrazena z vlastních prostředků obce.

ˇUsek mezi Š27 a Š28 na stoce AŠachta Š27 na stoce APřípojka na stoce A v dolní části obcePřípojka na stoce A v dolní části obce

Napojení stoky A-H na stoku ANapojení stoky A-H na stoku ANapojení stoky A-H na stoku ANapojení stoky A-H na stoku ANapojení stoky A-H na stoku ANapojení stoky A-H na stoku ADešťová kanalizace na stoce A-H

Terénní úpravy Pod HůrkouTerénní úpravy Pod HůrkouTerénní úpravy Pod HůrkouTerénní úpravy Pod HůrkouTerénní úpravy Pod HůrkouTerénní úpravy Pod HůrkouVýkop Pod HůrkouVýkop Pod HůrkouVýkop Pod Hůrkou

51. týden výstavby (35. týden 2022)

Bylo dokončeno napojení stoky A-H na stoku A. Dešťová kanalizace se zde křížila s trasou realizované splaškové kanalizace, proto musela být dešťová kanalizace rozebrána a po položení splaškové kanalizace opět sestavena.

Na tlakové kanalizaci Pod Hůrkou byla do připraveného výkopu položena zbývající část potrubí, která nemohla být provedena protlakem.

Pod rybníkem začaly práce na přípojce z čp. 98, která měla být původně tlaková, ale po dohodě mezi majiteli nemovitosti, firmou realizující soukromou část přípojky a firmou Dekakom bude kanalizační přípojka provedena gravitačně a bude napojena přímo do přečerpávací šachty.

Do elektroměrového sloupku na parc. č. 99/3 pod rybníkem, který bude sloužit k napájení čerpací stanice elektrickou energií, byl osazen elektroměr.

Po dlouhé době měli pracovníci zhotovitelské firmy, s výjimkou party pracující na přípojce pod rybníkem, která pracovala v sobotu, volný víkend.

Napojení stoky A-H na stoku ANapojení stoky A-H na stoku ANapojení stoky A-H na stoku A

Tlaková kanalizace Pod HůrkouTlaková kanalizace Pod HůrkouTlaková kanalizace Pod HůrkouTlaková kanalizace Pod HůrkouTlaková kanalizace Pod Hůrkou - vyvedené potrubí pro přípojkuTlaková kanalizace Pod Hůrkou - vyvedené potrubí pro přípojku

Práce na přípojce pro čp. 98Práce na přípojce pro čp. 98Práce na přípojce pro čp. 98Práce na přípojce pro čp. 98Práce na přípojce pro čp. 98Práce na přípojce pro čp. 98

Elektroměrový sloupek por rybníkem pro napájení čerpací stanice el. energií

52. týden výstavby (36. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek mezi Š28 a Š29 vč. jedné kanalizační přípojky. Ve spodní části obce jsou hotové kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 11 (pod kapličkou).

Na tlakové kanalizaci Pod Hůrkou jsou hotové všechny čtyři kanalizační přípojky, na konci kanalizačního řadu byla osazena proplachovací souprava. Byly provedeny terénní úpravy u nemovitosti čp. 122.

Pod rybníkem byla dokončena kanalizační přípojka k nemovitosti 98.

Ve čtvrtek 9.9. došlo k překopnutí přípojky plynového potrubí k čp. 96. Naštěstí se nikomu nic nestalo, dělníci poškozené potrubí zaškrtili, aby nedošlo k úniku plynu. Jelikož se však jedná o mimořádnou událost, museli být přítomni policisté, hasiči a samozřejmě plynaři, kteří provedli opravu. K události došlo proto, že plynové potrubí se nacházelo jinde, než bylo vytýčeno. Přesto byl bagrista vyšetřován na policii a jak pro něj, tak pro firmu Dekakom to znamená nepříjemnosti.

7. 9. 2022 proběhl 25. kontrolní den stavby. Kontrolního dne se pro onemocnění covdiem nezúčastnil technický dozor stavby Ing. Patera. Byl probrán seznam více a méněprací, který bude ještě upraven o aktuální změny např. přeložku dešťové kanalizace na stoce A-H.

Úsek mezi Š28 a Š29 na stoce AÚsek mezi Š28 a Š29 na stoce APráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obceKanalizační přípojka na stoce APráce na přípojce na stoce A v dolní části obcePráce na přípojce na stoce A v dolní části obce

Dokončená přípojka k čp 98

Terénní úpravy u čp. 122Tlaková kanalizace Pod HůrkouTlaková kanalizace Pod HůrkouTlaková kanalizace Pod HůrkouPoslední přípojka u čp. 13 Pod Hůrkou

53. týden výstavby (37. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek za Š29 vč. dvou kanalizačních přípojek. Tento týden byl extrémně deštivý, což nejsou zrovna ideální podmínky pro výkopové práce.

Šachta Š29 na stoce AÚsek za Š29 na stoce APřípojka na stoce A v horní části obcePřípojka na stoce A v horní části obce

54. týden výstavby (38. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š30 vč. dvou kanalizačních přípojek.  Kanalizační přípojky v pravé části od silnice (ve směru od Přeštic) jsou kompletně hotové. Poslední částí vyžadující překop silnice bude zhotovení stoky A-K, která bude ukončena šachtou na pozemku parc. č. 358.

Byly provedeny další dvě přípojky v levé části od silnice. Ještě nás jich čeká 19. Práce bohužel postupují pomaleji, než bychom si přáli.

Během týdne byly odstraněny příkopové žlaby u hlavní silnice. Nové se osazovat nebudou, silnice bude doasfaltována až k obrubníkům, které budou z větší části vyměněny.

Na místních komunikacích v pravé části obce (ve směru od Přeštic) byly provedeny přípravné práce pro pokládku asfaltových směsí.

21.9 proběhl 26. kontrolní den stavby. Probíhají zkoušky hutnění na rýhách výkopů. Zhotovitel předloží geodetické zaměření skutečného provedení vč. lokality Za Lesem a návrh provozního řádu ČOV.

Šachta Š30 na stoce AŠachta Š30 na stoce AÚsek do Š30 na stoce AŠachta Š30 na stoce APráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obcePráce na přípojce na stoce A v dolní části obcePráce na přípojce na stoce A v dolní části obcePráce na přípojce na stoce A v horní části obce - levá část

Odstraňování příkopových žlabůOdstraňování příkopových žlabůOdstraněné příkopové žlabyOdstraněné příkopové žlabyOdstraněné příkopové žlaby

Příprava před pokládkou asfaltových směsíPříprava před pokládkou asfaltových směsíPříprava před pokládkou asfaltových směsíPříprava před pokládkou asfaltových směsí

Upozornění

Čeká nás náročný týden. V pátek byly přivezeny finišery a válce subdodavatelské firmy ROADFIN STAVBY s.r.o., v neděli pak fréza. Od pondělí 26. 9. se začne frézovat hlavní silnice a vyfrézovaná asfaltová směs se začne ihned pokládat na cestu pod Drahami od lesa za čp. 61 k lesu za čp. 131. Dalším úsekem, kde se bude vyfrézovaná asfaltová směs pokládat je cesta na Plevňov v části patřící naší obci (parc. č. 403) a cesta v Průhonu vč. části cesty pod lesem Dolcko patřící naší obci (parc. č. 241/14).

Průjezd obcí bude značně omezen, a vedle uvedených strojů zde bude jezdit několik nákladních aut. Dbejte během těchto prací zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.

Připravená mechanizacePřipravená mechanizacePřipravená mechanizace

55. týden výstavby (39. týden 2022)

Máme za sebou prozatím nejnáročnější týden. Takové pozdvižení jsme na Dolcích snad ještě nezažili. Mísí se nám nyní několik projektů dohromady, hlavní silnice je ve větší části projekt SÚSPK, která zajišťuje opravu silnice II/230. V rámci této akce byla vyfrézovaná vozovka, vyfrézovanou asfaltovou směs odkoupila obec a použila jí na opravy místních komunikací V Průhonu, Pod Drahami, na části plevňovské cesty a u Agnesu. Toto proběhlo během pondělí a úterý, kdy se tu vedle pracovníků firmy DEKAKOM pracujících na hlavní stoce, na přípojkách a na přípravných pracích před pokládkou asfaltových směsí na místních komunikacích, pohybovala fréza a k ní několik nákladních automobilů rozvážejících vyfrézovanou asfaltovou směs. K tomu začala subdodavatelská firma ROADFIN STAVBY asfaltovat rýhy po výkopech v místních komunikacích. Nasazení nepolevilo ani o státním svátku, kdy začala pokládka asfaltových směsí v celé šíři místních komunikací. Tyto práce si objednala obec navíc a nejedná se o součást smlouvy o dílo na ČOV a kanalizaci, která zahrnovala opravu komunikace pouze v rýze po výkopu. Obec se rozhodla investovat do opravy celých komunikací, aby byl povrch komunikací sjednocený. Vedle rýh po výkopu by jinak zůstaly části o průměrné šířce 1 m. Jak by to vypadlo je vidět na pořízených fotografiích.  Aktuálně je zaasfaltovaná místní komunikace od Bůžků k transformátoru a tři příčné komunikace směrem k hlavní silnici. Vzhledem k tomu, že při tomto pracovním nasazení nám obcí, i přes naše urgence na policii, projížděla auta, která nemají do obce povolený vjezd, jsme rádi, že se vše obešlo bez nehody. Jelikož se nám blíží konečný termín výstavby, bude zde i nadále zvýšený počet pracovníků i techniky, dbejte proto i vy zvýšené pozornosti, buďte k pracovníkům ohleduplní a omezte jízdy autem na minimum. Po nově položeném asfaltu by se min. 3 hodiny nemělo jezdit vůbec.

Práce frézy na silnici II/230Čistící vůz za frézouVyfrézovaná silnice II/230Položená vyfrézovaná směs_plevňovská cestaPoložená vyfrézovaná směs_u AgnesuPoložená vyfrézovaná směs_DrahaPoložená vyfrézovaná směs_DrahaPoložená vyfrézovaná směs_DrahaPoložená vyfrézovaná směs_DrahaPokládání vyfrézované směsi_PrůhonPokládání vyfrézované směsi_PrůhonPoložená vyfrézovaná směs_PrůhonAsfaltování místních komunikacíAsfaltování místních komunikacíAsfaltování místních komunikacíAsfaltování místních komunikacíAsfaltování místních komunikacíAsfaltování místních komunikacíZaasfaltovaná rýha po výkopuZaasfaltovaná celá šíře místní komunikaceZaasfaltovaná rýha po výkopuZaasfaltovaná celá šíře místní komunikace

Na stoce A je hotová předposlední šachta Š31. Došlo k posílení o další partu pracovníků, takže se urychlila i výstavba kanalizačních přípojek v levé části od silnice (směrem od Přeštic). Aktuálně se pracuje na kanalizační přípojce u čp. 119, pak už zbývá jen horní část obce.

Úsek do Š31 na stoce AŠ31 na stoce APráce na přípojce na stoce A v dolní části obcePráce na přípojce na stoce A v dolní části obcePráce na přípojce na stoce A v dolní části obcePráce na přípojce na stoce A v dolní části obce

56. týden výstavby (40. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek před poslední šachtou Š32. O víkendu došlo k poslednímu překopu silnice kvůli napojení stoky A-K, která bude ukončena šachtou Š123. Tato šachta byla naprojektovaná těsně vedle křížku, což by bylo složitě realizovatelné, proto bude šachta posunuta. I tak se bagr pohyboval v těsné blízkosti křížku. Aby toho nebylo málo, v trase budované splaškové kanalizace vedl kabel Cetin, který navíc zcela nepochopitelně procházel skrz provrtané potrubí dešťové kanalizace. Vrchní část dešťové kanalizace se musela rozebrat, aby se kabel Cetin mohl vyjmout a na jiném místě v trase splaškové kanalizace podhrabat. Podhrabat se musela i dešťová kanalizace, u které hrozilo rozpadnutí, což by vzhledem k množství protékající vody, znamenalo další komplikaci. Pod potrubím dešťové kanalizace se položilo potrubí splaškové kanalizace, kabel Cetin byl rovněž uložen zpět nad splaškovou kanalizaci a do potrubí dešťové kanalizace. Na stoce A chybí dodělat 7 kanalizačních přípojek.

V prostoru u nádrží ČOV začaly práce na terénních úpravách. Technologie a elektro jsou hotové a připravené k zahájení komplexních zkoušek.

5. 10. 2022 proběhl 27. kontrolní den stavby. Na 10. 10. byla domluvena schůzka  dodavatele technologie, budoucího provozovatele a TDS v souvislosti s uváděním ČOV do provozu. Zhotovitel předloží geodetické zaměření skutečného provedení, aby bylo možno provést bilanci skutečných délek jednotlivých kanalizačních stok. Zhotovitel předloží návrh provozního řádu kanalizace a ČOV.

Úsek před poslední šachtou Š32 na stoce AMísto budoucí šachty Š32 na stoce A

Práce na stoce A-K U KřížkuPráce na stoce A-K U KřížkuPráce na stoce A-K U KřížkuKabel Cetin vedoucí potrubím dešťové kanalizaceKabel Cetin vedoucí potrubím dešťové kanalizace

Terénní práce u nádrží ČOVTerénní práce u nádrží ČOVTerénní práce u nádrží ČOVTerénní práce u nádrží ČOVČesle šroubové kolmé

 

Bylo dokončeno zaasfaltování dalších místních komunikací - U Transformátoru, Ve Dvoře, u Mrázů. Pokračují práce na pokládce obrubníků náhradou za příkopové žlaby související s opravou silnice II/230.

Vyrovnání rýhy po příkopových žlabechNové obrubníky a uliční vpustiPokládka obrubníkůPokládka obrubníkůNové obrubníky a uliční vpustiZaasfaltovaná celá šíře místní komunikaceZaasfaltovaná celá šíře místní komunikaceZaasfaltovaná celá šíře místní komunikaceZaasfaltovaná celá šíře místní komunikace

Upozornění

Ve čtvrtek 13. 10. začne asfaltování hlavní silnice první vrstvou asfaltové směsi. Asfaltování proběhne po jednotlivých jízdních pruzích. Pokud je to možné, omezte jízdy autem na minimum, v případě nutné jízdy dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte dopravní značení.

 

57. týden výstavby (41. týden 2022)

Poslední šachta Š32 na stoce A byla dokončena. Na stoce A chybí ještě 3 kanalizační přípojky. Byla dokončena šachta Š123 na stoce A-K a chybějící kanalizační přípojka na stoce A-I. V prostoru u ČOV pokračují práce na terénních úpravách a odváží se navezená zemina z výkopů.

Šachta Š32 na stoce A_poslední šachta kanalizaceTerénní úpravy u Š123 na stoce A-KŠachta Š123 na stoce A-KPřípojka na stoce A v horní části obcePřípojka na stoce A v horní části obcePřípojka na stoce A-IÚklid na deponii zemin u ČOV

V rámci projektu SÚSPK začaly ve čtvrtek 13. 10. práce na pokládce asfaltového povrchu v pravém jízdním pruhu v hlavní silnici (ve směru od Přeštic). Kvůli nepříznivému počasí musely být práce přerušeny. Ačkoli by člověk očekával, že lidé v projíždějících autech budou ohleduplní, opak je pravdou, a do čerstvého asfaltu nám zajede dodávka rozvážející jídlo nebo lesácké auto. Nejohleduplnější jsou paradoxně pracovníci firmy DEKAKOM, kteří dodělávají přípojky, a kteří při vyjíždění z deponie materiálů u ČOV jezdí pod kucínský kopec, tam se otočí a jedou zpět, aby jim opadaly nečistoty z kol, a v obci jezdí v pruhu, který není zaasfaltovaný.

Zaasfaltovaný levý jízdný pruh silnice II/230 ve směru od PřešticZaasfaltovaný levý jízdný pruh silnice II/230 ve směru od PřešticZaasfaltovaný levý jízdný pruh silnice II/230 ve směru od Přeštic

V rámci projektu obce „oprava místních komunikací v celé jejich šíři“ proběhlo v sobotu 15. 10. frézování na všech úsecích, kde dojde k napojení příčných místních komunikací na hlavní silnici vč. prostoru před obecním úřadem a místní komunikace na Štíhlov. Důvodem je úprava výšek tak, aby byl povrch po pokládce další asfaltové vrstvy ve všech těchto místech sjednocený a propojený. Tuto úpravu vyžadovaly i úseky před nemovitostmi čp. 107 či 115. Práce komplikovaly auta místních či jejich návštěv stojící podél komunikací a projíždějící auta, kterých spolu s novým asfaltovým povrchem snad ještě přibylo. Je až zarážející, že auta, která projíždějí stavbou, kde se viditelně pracuje, nesníží rychlost ani, když jedou v protisměru. Policisté, které neustále upozorňujeme na porušování zákazu vjezdu, nám bohužel s neukázněnými řidiči nepomáhají. Jestliže stojí v 19 hod. před obecním úřadem, anebo udělí řidiči pokutu max. 200 Kč, tak to příliš výchovného efektu nemá. Po dokončení rekonstrukce silnice nás pravděpodobně čeká další problém a to rychlost projíždějících aut.

Vyfrézovaný povrch před OÚÚklid po frézování čistícím strojemFrézování na místních komunikacíchFrézování na místních komunikacíchFrézování na místních komunikacíchFrézování na místních komunikacíchFrézování na místních komunikacíchFrézování na místních komunikacíchFrézování na místních komunikacích

58. týden výstavby (42. týden 2022)

V pátek 21. 10. byly konečně dokončeny všechny kanalizační přípojky na stoce A a byla tak kompletně dokončena celá kanalizace. Práce se bohužel protáhly o více než měsíc kvůli nedostatku pracovních sil a i kvůli pracovní náročnosti kanalizačních přípojek, které byly v některých místech i 3,5 m hluboké a pracovníci se museli vyhýbat dešťové kanalizaci, vedení plynu a Cetinu.

Ve čtvrtek 20. 10. byly zahájeny komplexní zkoušky ČOV a čerpacích stanic za účasti dodavatele technologie a budoucího provozovatele.

V prostoru u ČOV probíhají práce na terénních úpravách a na úklidu navezené zeminy.

19. 10. 2022 proběhl 28. kontrolní den stavby. Bylo stanoveno datum zahájení komplexních zkoušek 20. 10. v 10 hod., předpokládané ukončení 24. 10. v 10 hod. V rámci příštího kontrolního dne bude zahájeno přejímací řízení stavby. Zhotovitel připraví doklady potřebné k předání a převzetí stavby.

Poslední přípojky na stoce APoslední přípojky na stoce A

Zahájení komplexních zkoušekZahájení komplexních zkoušekZahájení komplexních zkoušek

Úklid na deponii zemin u ČOVTerénní úpravy u ČOVTerénní úpravy u ČOVTerénní úpravy u ČOVTerénní úpravy u ČOVTerénní úpravy u ČOV

Pokračovaly i práce na projektu SÚSPK, a v pondělí 17. 10. byl položen asfaltový povrch v levém jízdním pruhu hlavní silnice (ve směru od Přeštic). S tím souvisí práce na pokládce obrubníků a přídlažby u chodníků a práce na pokládce obrubníků ve vjezdech v levé části obce (ve směru od Přeštic), jejichž smyslem má být odvádění vody v případě dešťů do travnatého prostranství. Rovněž se pracuje  na úpravě výšek kanalizačních poklopů před pokládkou další vrstvy asfaltové směsi.

Prostor před pomníkemZaasfaltované oba jízdní pruhyObrubníky náhradou za příkopové žlabyObrubníky ve vjezdechObrubníky ve vjezdechObrubníky ve vjezdechKanalizační poklop před úpravou výškyPráce na úpravě výšek kanalizačních poklopůPráce na úpravě výšek kanalizačních poklopůUpravená výška kanalizačního poklopu před asfaltováním

59. týden výstavby (43. týden 2022)

V prostrou u ČOV byla odvozena většina materiálu z výkopových prací a naopak byla navezena a rozprostřena ornice. Ve středu 26. října došlo k instalaci stožárů veřejného osvětlení. Byl vybagrován odvodňovací příkop. Probíhají práce na terénních úpravách a pokládce obrubníků.

Navezená ornice v prostoru u ČOVRozprostřená ornice v prostoru u ČOVObrubníky podél budoucí příjezdové komunikaceVeřejné osvětlení u provozní budovyVeřejné osvětlení u provozní budovyOdvodňovací příkop

Upozornění

V souvislosti s opravou silnice II/230 začne od pondělí 31. 10. pokládka asfaltové vrstvy v úsecích, kde ještě nebylo asfaltováno, bude následovat pokládka druhé vrstvy asfaltové směsi po jednotlivých pruzích v hlavní silnici a doasfaltování místních komunikací.  Bude tu opět větší provoz stavební mechanizace, dbejte proto zvýšené opatrnosti.