Obsah

Průběh výstavby

Začínáme

5.8.2021 bylo předáno staveniště. Z důvodu nepovolené uzavírky silnice II/230 bylo domluveno zahájení prací na místních komunikacích a na stavbě ČOV.


Zařízení staveništěSkládka stavebního materiálu a deponie zemin, parc.č. 99/3

Na pozemku parc. č. 387 bylo zřízeno zařízení staveniště. Na pozemku parc. č. 99/3, popř. 245/8 je skládka stavebního materiálu a deponie zemin. Zhotovitel zajistí pasportizace nemovitostí a komunikací přiléhajících ke stavbě formou fotodokumentace, případně videozáznamu, a jehdno vyhotovení předá technickému dozoru stavby. Zhotovitel rovněž zajišťuje vytýčení podzemních sítí.

Vyfrézované místní komunikaceVyblokování místních komunikací Pod Jindřínem

V termínu od 2.8. do 15.8. bylo provedeno frézování na všech místních komunikacích v části obce Pod Jindřínem. Frézování předcházelo tzv. vyblokování místních komunikací (osazení komunikací dopravními značkami zakazujícími stání), které proběhlo v souladu s dopravně inženýrským opatřením (DIO) schváleným Policií ČR, KŘ DI Plzeň – venkov.
Stanovisko Policie ČR, KŘ DI Plzeň - venkov ze dne 8. 7. 2021 
Dopravně inženýrského opatření (DIO) schválené Policií ČR, KŘ DI Plzeň – venkov dne 8.7.2021 pod č. j. KRPP-83125-2/ČJ-2021-031106-48 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, schválené Městským úřadem Přeštice, odbor správní a dopravní dne 16. 7. 2021 pod č. j. PR-OSD-SED/44761/2021

1. týden výstavby

12.8. proběhl 1. kontrolní den a byly zahájeny práce na stoce A-B (místní komunikace začínající u čp. 126). Práce budou probíhat v 3týdenních intervalech vč. sobot a nedělí. 

12.8. byla osazena první šachta Š55.

1. šachta Š55Stoka A-BStoka A-B

2. týden ývstavby

Ve druhém týdnu výstavby (33. týden) se při výkopových pracích narazilo na kameny. Zhotovitelská firma nasadila k jejich rozdrcení kolové, později pásové rypadlo s bouracím kladivem, ale kámen odolával, technika se ničila a výkopové práce se zpomalily. Kontaktovali jsme proto technického dozora stavby a pozvali jsme projektanta na kontrolní den, aby se nám vyjádřil k možnému zvýšení hloubek výkopů.

Bourací kladivoVýkopové práce

3. týden výstavby

26.8.2021 proběhl 2. kontrolní den, na kterém nás zhotovitel seznámil se závažným problémem. Již od Š56 se vyskytují tzv. bludné kameny a zásadně brzdí výstavbu. Zhotovitel provedl 3 průzkumné geologické sondy se závěrem geologů, že se jedná o tvrdost kamene 7 (v projektu je počítáno s max. tvrdostí 5), což znamená jinou technologii výkopových prací. Zhotovitel navrhl dočasně zastavit práce na tomto úseku, dokud projektant nepřepracuje projekt a nezvýší hloubky výkopů. Dle názoru zhotovitele je stávající hloubka výkopů zbytečná.  Zhotovitel musí zároveň najít způsob, jak takto tvrdé kameny rozbíjet s ohledem na blízkost rodinných domů a podzemních sítí vč. plynového vedení. Mezitím by začal na příčných stokách A-C, A-D, A-F, A-H.  Zástupkyně projektanta, která byla na kontrolním dnu přítomna a která byla o problému s hloubkami výkopů informována, nás odkázala na hlavního projektanta Ing. Macha, který v té době čerpal dovolenou. Dohodli jsme se proto na schůzce s hlavním projektantem na 1. 9. za účasti technického dozoru stavby a zástupce zhotovitele. Do té doby provedeme skutečné zaměření výšek odpadů u jednotlivých nemovitostí, abychom měli jistotu, že když zvýšíme hloubky výkopů, nevznikne u nikoho problém s napojením.

Výkopy na geologické sondyVýkopy na geologické sondy

27.8.2021 přerušila zhotovitelská firma práce na stoce A-B a začala na stoce A-C, kde byly postupně osazeny šachty Š93-95. Kameny se v této části rovněž vyskytovaly, ale nebyly zásadním problémem výstavby.

Stoka A-CStoka A-C

4. týden výstavby

1.9.2021 proběhla koordinační schůzka s hlavním projektantem Ing. Machem. Bylo dohodnuto, že všechny stoky se zvýší na hloubku výkopů 2,3 m, šachty Š58 a Š81 budou upraveny na spadišťové, umožňující okamžité zvednutí výšek oproti stávajícímu stavu. Projektant předělá výkresy podélných řezů na stokách A-B, A-B-1, A-B-1b a A-B-2. Byly rovněž odsouhlaseny návrhy vlastníků nemovitostí z čp. 127 a 34, kteří požadovali jiné vedení přípojek. Projektant odsouhlasil, že je to technicky možné a pro obec to znamená zrušení stoky A-B-1a, což bude evidováno jako méněpráce. Projektant byl rovněž zhotovitelem upozorněn, že na stoce A-F je stoka vedena přímo v místě plynového vedení. Prohlídkou místa bylo domluveno posunutí stoky více k nemovitostem a ukončení PVC šachtou DN 600, která zabere méně místa než klasická betonová šachta DN 1000. Technický dozor na místě upozornil na sloup VO, který se nachází rovněž blízko stoky. Problém se sloupem VO by se vyřešil změnou umístění kanalizační přípojky z nemovitosti čp. 18, což by znamenalo zkrácení stoky a její ukončení PVC šachtou DN 600 u sloupu VO. Takto to bylo později domluveno s majitelem nemovitosti.

Sloup VO na stoce A-FStoka A-F

3.9.2021 začaly práce na stoce A-D, kde byly postupně osazeny šachty Š97-100 a kde byla vyměněna i část dešťové kanalizace, která byla ve značně zchátralém stavu. Na žádost dvou vlastníků přilehlých nemovitostí byly vysazeny 2 odbočky navíc proti projektu kvůli případné budoucí výstavbě rodinných domů.

Stoka A-DStoka A-D

5. týden výstavby

8.9.2021 proběhl 3. kontrolní den stavby. Projektant na základě předchozího jednání upravil podélné profily stok A-B, A-B-1, a A-B-1a. Na změněné podélné profily zhotovitel zpracuje návrh odpočtu proti smluvnímu soupisu prací. Vícepráce (např. bourání či řezání kamenů) budou průběžně sledovány a po dokončení úseku zahrnuty do změnového listu. Zhotovitel byl upozorněn na podmínku stavebního povolení - hloubení studny bude prováděno organizací, která je držitelem oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a dále, že zahájení hloubení studny bude provádějící organizací oznámeno obvodnímu báňskému úřadu.

8.9.2021 byly souběžně s výstavbou stok zahájeny práce (sejmutí ornice) na samotné ČOV pod obcí. Stavební část ČOV zahrnuje jednopodlažní provozní budovu 5,8x7,3 m se sedlovou střechou, prefabrikované nádrže ČOV (2 nitrifikační, 2 dosazovací, 1 kalová), čerpací stanici, propojovací potrubí, kopanou studnu, příjezodvou komunikaci, elektropřípojku NN a oplocení. Zhotovitel zde provede průzkumné geologické sondy.

Práce na ČOVPráce na ČOV
Práce na ČOVPráce na ČOV

6. týden výstavby

13.9.2021 se zhotovitel vrátil k pracím na stoce A-B, na které byly práce dočasně přerušeny kvůli bludným kamenům. Podařilo se položit potrubí mimo velkým kámen, který se ve výkopu nacházel a byla osazena šachta Š58 upravená na spadišťovou. Od této šachty se bude pokračovat v hloubce výkopu 2,3 m dle projektantem upravené dokumentace.​​​​​​ Souběžně se pracuje na výstavbě stavební části ČOV, kde bylo uloženo potrubí kanalizace, byly osazeny Š2 a Š1 a pracuje se ha hloubení stavební jámy pro uložení nádrží ČOV. Ve výkopu bylo opět několik velkých kamenů, s některými si bourací kladivo poradilo, jiné, opravdu velké kusy, musely být vytaženy bagrem.

Šachta Š2Kameny ve stavební jámě
Kameny ze stavební jámy

7. týden výstavby

22.9.2021 proběhl 4. kontrolní den stavby. V průběhu prací na ČOV bylo zjištěno že v části stavební jámy není únosná zemina. Přivolaný geolog navrhl použití vytěženého kamene ve frakci lomového kamene pro zatlačení do podložení a následné provedení podkladních vrstev podle projektu. Na kontrolním dnu byla projednána připomínka zhotovitele, že smluvní rozpočet neobsahuje stavební část čerpací stanice, která je součástí objektu nádrže ČOV. Projektant to potvrdil a zdůvodnil chybou rozpočtáře. Na chybějící část zpracuje soupis prací, který zhotovitel následně ocení. Bude se jednat o dodatečné práce dle § 222 zákona o veřejných zakázkách. Při prohlídce stavby dozor ověřil připomínky zhotovitele, že stále nesouhlasí skutečné hloubky výkopů s projektem. Při porovnání výšek terénu dle projektu a dle skutečnosti byly zjištěny nepravidelné rozdíly. Zhotoviteli byla proto technickým dozorem stavby doporučena včasná kontrola skutečných výšek následných šachet, kvůli případné úpravě výkopu.

4. kontrolní den4. kontrolní denStavební jáma pro nádrže ČOVOdvodnění budoucí příjezdové komunikace

8. týden výstavby

Na stoce A-B je hotová část od Š55 do Š63. Na ČOV je hotové odvodnění příjezdové komunikace a z podstatné části je hotová i samotná příjezdová komunikace. Tato příjezdová komunikace byla nově navržena za stávající nezpevněnou polní cestu, která měla nevyhovující šikmé napojení a příliš velký podélný sklon. Komunikace je napojena na silnici II/230 a v místě napojení došlo k terénnímu vyrovnání štěrkodrtí. Konstrukce vozovky bude ukončena živičným povrchem.

Stoka A-B k šachtě Š63Příjezdová komunikace vč. odvodněníPříjezdová komunikace

9. týden výstavby

Byla dokončena základová deska stavební jámy pro nádrže ČOV.

Základová deska stavební jámy pro nádrže ČOVZákladová deska stavební jámy pro nádrže ČOVZákladová deska stavební jámy pro nádrže ČOV

Na stoce A-B se pokračuje v úseku šachet Š64 - Š65.

Stoka A-B v úseku Š64 - Š65Stoka A-B v úseku Š64 - Š65

6.10.2021 byly do připravené stavební jámy osazeny prefabrikované nádrže ČOV. 2 nádrže tzv. aktivační nebo také denitrifikační o objemu 40,6 m3, které budou sloužit k biologickému čištění odpadní vody. Směs, která vznikne v těchto nádržích bude natékat do 2 dosazovacích nádrží o objemu 10 m3, ve kterých bude docházet k separaci kalu a vyčištěné vody. Přebytečný kal pak skončí v kalové nádrži o objemu 40 m3. 1 nádrž o objemu 40 m3 má hmotnost 25 t, 1 nádrž o objemu 10 m3 pak 12,5 t. K jejich osazení byl proto přistaven jeřáb o nosnosti 100 t a stejně musel být pro osazení vzdálenějších nádrží přemístěn. Vrásky na čele způsobil stavbyvedoucímu večerní déšť, kvůli kterému došlo k promáčení terénu, což je při nájezdech tak těžké techniky vždy riskantní. Naštěstí vše klaplo, nikdo nikde nezapadl a cca v 15 h, od ranních 9 h, byly nádrže osazeny.

Osazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOV

Osazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOV

Osazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOV

6.10.2021 proběhl rovněž 5. kontrolní den stavby. Byly probrán aktualizovaný harmonogram vč. potřebných finančních prostředků v letošním a příštím roce. V předloženém harmonogramu se počítá s výstavbou přípojek od konce října 2021. Práce v roce 2021 jsou plánovány do 20.12.2021.

10. týden výstavby

Zasypané nádrže ČOVKopaná studna

Nádrže ČOVNádrže ČOV

Byl proveden zásyp nádrží ČOV do úrovně terénu a je hotová kopaná studna. Další práce týkající se výstavby provozní budovy ČOV bude provádět podzhotovitelská firma D - beton s.r.o.

Úsek Š63-65 na stoce A-B

Úsek Š63 - Š65 na stoce A-B je hotový.

12.10. 2021 jsme obdrželi rozhodnutí o stavebním povolení tlakové kanalizace "Pod Lesem". Jedná se o připojení čtyř nemovitostí (čp. 122, parc. č. 82/1, čp. 17 a čp. 13) pod lesem Hůrka, které z hlavního projektu, po vypuštění stoky s opěrnou zdí, vypadly. Stoku s opěrnou zdí jsme zrušily začátkem roku 2020 v rámci změn proti původně navrženému projektu vedoucích ke snížení celkové ceny díla.

11. týden výstavby

20.10.2021 proběhl 6. kontrolní den stavby.  Opět byl probrán harmonogram prací, na který je navázáno čerpání finančních prostředků. U dotace z MZe musí být totiž nastavena výše čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech. Pokud by se stanovená výše finančních prostředků nevyčerpala, přišli bychom o tyto nevyčerpané  prostředky, a naopak pokud by byla stanovená výše příliš nízká, mohlo by nám to způsobit problémy s úhradami faktur. Zároveň byla prodiskutována stížnost několika občanů na deponii zemin a štěrků na parc. č. 99/3 a bylo domluveno, že část této deponie bude přesunuta pod obec do prostoru budoucí ČOV.  V této souvislosti prosíme všechny občany o schovívavost, probíhá u nás poměrně zásadní výstavba, a tak musíme po nějakou dobu strpět špinavé komunikce, hluk, či větší provoz stavební techniky. Je vysoká pravděpodobnost, že s nadcházejícím obdobím bude stav týkající se čistoty komunikací ještě horší. Zhotovitel se snaží, aby špinil silnice co nejméně, a není reálné, aby po každém výjezdu na komunikaci používal čistící vůz.

Pokračuje se na stoce A-B od Š65. Na fotografiích je vidět, jak úzké jsou komunikace a jak malý prostor má zhotovitel pro práci.

Š66 na stoce A-BVýkop na stoce A-BOznačení pro vysazení odbočkyOškrt bouracího kladiva

Úzké komunikace na stoce A-BÚzké komunikace na stoce A-B

12. týden výstavby

Pokračuje se od Š68 na stoce A-B. Do konce týdne by mohly být práce na této stoce kompletně hotové, poté se bude pokračovat na stoce A-B-1.

Š68 na stoce A-BŠ68 na stoce A-B

13. týden výstavby

Z důvodu vysoké nemocnosti dělníků zhotovitelské firmy, byly práce na 1 týden přerušeny.

3.11.2021 proběhl 7. kontrolní den stavby. Bylo dohodnuto zkrácení stoky A-B tak, aby bylo možné napojit dům čp. 34 a protilehlou nezastavěnou plochu. Zhotovitel ocenil soupis prací stavební části čerpací stanice, který v projektu, omylem rozpočtáře, chyběl, a který projektant předal 30.9.2021. Nacenění probíhalo v jednotkových cenách již zasmluvněného díla a celková cena chybějící části činí 517 037,13 Kč vč. DPH. Zhotovitel rovněž ocenil tlakovou kanalizaci "Pod Lesem", jejíž hodnota činí 1 108 678,91 Kč vč. DPH. Jedná se o náhradu za část stoky A-A s opěrnou zdí, jejíž původní hodnota činila  9 916 192,62 Kč vč. DPH (samotná opěrná zeď 4 625 491,2 Kč vč. DPH). Obě tato navýšení budou v rámci hodnoty díla evidovány jako dodatečné práce dle § 222 zákona o veřejných zakázkách. 

14. týden výstavby

Začaly práce na stoce A-B-1 (zatím naštěstí bez kamenů) a souběžně i na stoce A-F. V pátek 12. 11. došlo k první "nehodě", kdy došlo při výkopových pracích k přetržení kabelu vedoucího od bývalého obchodu do obecní studny u čp. 35. Přetržený kabel se povedlo ještě ten den opravit. Firma D - beton s.r.o. pracuje na základech provozní budovy ČOV.

Stoka A-B-1Stoka A-FZáklady provozní budovy ČOV

Stoka A-FStoka A-FStoka A-F

15. týden výstavby

Na stoce A-B-1 je hotový úsek od Š74 - Š78 a začíná se více zahlubovat kvůli napojení příčné stoky A-B-1b. Stoka A-F od Š102 - Š106 je téměř hotová. Jsou hotové základy provozní budovy ČOV.

Stoka A-FZáklady provozní budovy ČOV

16. týden výstavby

Začaly práce na stoce A-I a pokračují práce na stoce A-B-1.

24. 11. 2021 proběhl 8. kontrolní den stavby. Hlavním tématem byly problematické úseky na obou aktuálně prováděných stokách, kde je v důsledku blízkosti ostatních inženýrských sítí, výstavba velice obtížná, ne-li nemožná. V některých místech jsou naprojektovány šachty, které se mezi tyto ostatní sítě nevejdou. Velikost šachet řešíme záměnou za plastové šachty DN 600 tam, kde je to technicky možné. Stoka kanalizace je v některých místech projektována ve vedení dešťové kanalizace, tzn. že splaškovou kanalizaci musíme vést pod dešťovou kanalizací a dešťová kanalizace bude nahrazena plastovým potrubím, nebo v místě telefonního vedení, což jsme museli vyřešit  přeložkou vedení od společnosti Cetin. 

V pátek 26. 11. 2021 došlo ke kolizi stavební techniky s dráty vzdušného elektrického vedení, což mělo za následek dočasný výpadek elektřiny v horní části obce. Naštěstí se to obešlo bez újmy na zdraví či nějakých zásadních škod.

Stoka A-IStoka A-IStoka A-I

17. týden výstavby

Stoka A-I je hotová, postupně byly osazazeny šachty Š121 - Š119. Š120 a Š119 byly z prostorových důvodů nahrazeny plastovými šachtami DN 600. Š119a byla vynechaná, protože se nevešla mezi stávající sítě. Začalo zdění provozní budovy ČOV. Pracovníci zhotovitelské firmy se musí vyrovnávat se zimním počasím, deštěm i sněhem. Toto počasí má vliv na znečištěné cesty, které zhotovitel několikrát denně čistí. Ono se stačí v tom blátě projít a za chvíli máte boty obalené bahnem, natož když v tom jezdí těžká technika. Mějme proto všichni trpělivost, udělat se to musí a vzduchem to nejde.

Provozní budova ČOVProvozní budova ČOVProvozní budova ČOV

Čištění komunikacíČištění komunikacíII na ceduli je vidět, že se u nás staví

18. týden výstavby

8. 12. 2021 proběhl 9. kontrolní den stavby.  Stoka A-B-1 je hotová do Š82. Š81 byla z prostorových důvodu vynechaná, jelikož se nevešla mezi stávájící sítě. Provádí se stoka A-H-1 a A-H-2. Do příštího  kontrolního dne zhotovitel předloží bilanci víceprací a méněprací.

Stoka A-B-1Stoka A-H-1Stoka A-H

19. týden výstavby

Je hotová stoka A-B-1b. Dále pokračují práce na stoce A-B-1. Současně se pracuje na stoce A-B-2.

Stoka A-B-1bStoka A-B-1b

20. týden výstavby

Práce v roce 2021 byly ukončeny 21. 12. 2021.

22. 12. 2021 proběhl 10. kontrolní den stavby. Je hotová stoka A-B-2, kde byly od šachty Š65 postupně osazeny šachty Š90 a Š91. Rovněž jsou hotové stoky A-H-1 a A-H-2, kde byly postuponě osazeny šachty Š118, Š117 a Š112. Stoka A-B-1 byla před zimní přestávkou ukončena šachtou Š81. Přes zimní přestávku nezůstane žádný výkop otevřený a všechny komunikace budou průjezdné. Další kontrolní den bude naplánován až podle termínu zahájení prací v roce 2022.

Zimní přestávka trvala od 21. 12. 2021 do 30. 1. 2022
21. týden výstavby (5. týden 2022)

21. 1. 2022 byl namontován krov na provoní budově ČOV, v dalším týdnu následovalo vyzdění štítů, zakrytí OSB deskami a asfaltovými pásy a provedení klempířských prací. Hlavní práce začaly oficiálně až 31. 1. 2022 na stoce A-H v úseku šachet Š113 a Š114. Byla navazena šachtová dna pro další úseky a podél stoky A-B-1, kde se bude v dalších týdnech pracovat souběžně, bylo navezeno kanalizační potrubí.

Krov na provozní budově ČOVHydroizolace střechy provozní budovy ČOVKlempířské práce na střeše provozní budovy ČOVStoka A-HStoka A-H

 

22. týden výstavby (6. týden 2022)

Na stoce A-H se práce přesunuly na konec ulice pod Jindřín, kde byly osazenyy šachty Š116 a Š115. Souběžně se začalo pracovat na stoce A-B-1, kde byly osazeny šachty Š83 a Š84. 

Stoka A-HStoka A-H

Stoka A-B-1Stoka A-B-1Stoka A-B-1

23. týden výstavby (7. týden 2022)

20. 2. 2022 proběhl 11. kontrolní den stavby. Byla probrána "mimořádná událost", která se stala 19. 2. a byla způsobena proříznutím plynové přípojky na stoce A-H. Tato událost naštěstí neměla žádné následky. Nemovitost, u které se událost stala, plyn nepoužívá a dělníci provedli správné zabezpečení trubky, aby nedošlo k úniku plynu. Každopádně událost se musela nahlásit a na místo dorazil HZS, Policie ČR a plynaři, kteří provedli opravu. Náklady za výjezd jdou samozřejmě za zhotovitelskou firmou. Tento úsek byl pravděpodobně zakletý, protože zde chybou zhotovitele došlo ještě ke špatnému uložení potrubí, které nemělo požadovaný sklon. Po dohodě s projektantem byl problém vyřešen vložením plastové šachty DN600, ve které došlo k upravení sklonu. Náklady za šachtu a její uložení jdou rovněž za zhotovitelskou firmou.

Na stoce A-H je hotová poslední šachta Š111 a dodělává se poslední úsek potrubí. Stoka A-B-1 je hotová. Jednalo se o obávanou stoku vzhledem k předpokládanému výskytu kamenů. Zhotovitelská firma sice musela občas pikovat, ale vážnější problémy naštěstí nenastaly. Největším problémem byly ostatní inženýrské sítě vedoucí v těsné blízkosti naprojektované trasy. Začaly práce na stoce A-G, čímž se práce na hlavních stokách přesouvají na levou část obce (ve směru od Přeštic).

Na provozní budově ČOV byly osazeny okna a dveře.

Stoka A-HStoka A-HHotová stoka A-B-1Stoka A-GStoka A-GStoka A-GOsazená okna a dveře na provozní budověOsazená okna a dveře na provozní budověOsazená okna a dveře na provozní budově

24. týden výstavby (8. týden 2022)

Pokračují práce na stoce A-G v úseku šachty Š109. Na celé stoce se zároveň budují veřejné části přípojek. Přípojky se souběžně budují i na stoce A-H.

Stoka A-GStoka A-GPřípojky na stoce A-HPřípojky na stoce A-HPřípojky na stoce A-H

25. týden výstavby (9. týden 2022)

Pokračují práce na stoce A-G v úseku šachet Š108 a Š109. Byly dokončeny veřejné části přípojek na stoce A-H. Začaly práce na přípojkách na stoce A-B a A-B-1.

2. 3. 2022 proběhl 12. kontrolní den stavby. Kvůli stanovení technických parametrů soukromých částí přípojek byl přítomen i zástupce společnosti Čevak pan Jan Hřebec, který pro nás bude zajišťovat připojování soukromých částí přípojek na veřejné části přípojek. Společnost Čevak bude zajišťovat i zkušební provoz. Zhotoviteli bylo uloženo zaktualizovat do konce března harmonogram prací se zaměřením na termín provedení komplexních zkoušek ČOV. Zhotoviteli bylo rovněž zadáno zhotovení detailu odvětrání střechy na provozní budově ČOV.

Stoka A-GStoka A-GStoka A-G

26. týden výstavby (10. týden 2022)

Byla dokončena stoka A-G vč. odbočení k rybníku pro připojení obecního úřadu. Jsou hotové veřejné části přípojek na stoce A-B a na stoce A-B-1 z 90 %.

Stoka A-GPřípojky na stoce A-B-1Přípojky na stoce A-B-1

27. týden výstavby (11. týden 2022)

Začaly práce na stoce A-A, kde se rovněž souběžně budují veřejné části přípojek. Byly dokončeny veřejné části přípojek na stoce A-B-1, a rovněž ne stokách A-I, A-H-1 a A-H-2.

Stoka A-AStoka A-AStoka A-AStoka A-A

28. týden výstavby (12. týden 2022)

Pokračují práce na stoce A-A. Kvůli nedostatku místa musely být tři betonové šachty DN 1000 nahrazeny plastovými šachtami DN 600. Na stokách A-C a A-D byly zhotoveny veřejné části přípojek. Na střechu provozní budovy byla položena střešní krytina z asfaltového šindele a bylo provedeno odvětrání střechy.

23. 3. 2022 proběhl 13. kontrolní den stavby. Hlavním tématem byla uzavírka silnice II/230, která začne 1. 4. a možná řešení neukázněných řidičů.  

Stoka A-AStoka A-AStoka A-AStoka A-AStoka A-AStoka A-AAsfaltová šindel na střeše provozní budovy

 

 

29. týden výstavby (13. týden 2022)

Byla dokončena stoka A-A vč. veřejných částí přípojek. Na stoce A-F se pracuje na veřejných částech přípojek. Před zahájením prací v hlavní silnici byly znovu zkontrolovány výšky kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí a domluveno jejich přesné umístění s majiteli.

1. 4. byl uzavřen průjezd naší obcí, jak bylo avizováno, a byl vyfrézován živičný povrch na šířku stoky A vedoucí celou obcí. Rovněž byla vyfrézována stoka V-A (cesta vedoucí na Štíhlov), část stoky A-B (od čp. 126 k hlavní silnici) a část stoky A-G (před obecním úřadem).  Ocenili jsme aktivitu Policie ČR, která prováděla kontrolu projíždějících automobilů. Jak jsme si všichni vyzkoušeli na vlastní kůži, průjezd obcí je nyní komplikovaný a vyžaduje značnou míru opatrnosti a ohleduplnosti, uzavírka pro projíždějící automobily je proto naprosto oprávněná. Podstatná je rovněž bezpečnost pracovníků zhotovitelské firmy, dbejte proto zvýšené opatrnosti při projíždění kolem místa, kde se pohybují.

Stoka AStoka AStoka V-AStoka AStoka AStoka ANapojení stoky A-G na stoku AVyúštění stoky A-B na stoku AStoka AStoka A

 

30. týden výstavby (14. týden 2022)

Byly dokončeny veřejné části přípojek na stoce A-F. Práce na stoce A v hlavní silnici pokročily od Š3 po Š5. Bohužel se stále potýkáme s neukázněnými cizími řidiči, kteří nerespektují zákaz vjezdu. Budeme kontaktovat Policii ČR, aby u nás dělala častější kontroly. 

6. 4. 2022 proběhl 14. kontrolní den stavby. Hlavním tématem byla technologie ČOV. Kvůli nejasnostem v projektu bude pravděpodobně nutná schůzka projektanta a subodavatele, kterým je VODA CZ, s.r.o.

Hotový úsek stoky AHotový úsek stoky AHotový úsek stoky AStoka A

Upozornění

16. 4. 2022 bude zcela uzavřena silnice II/230 směrem na Přeštice, a to i pro místní. Důvodem je napojení stoky A-B na stoku A, což znamená práce na obou stranách vozovky. Průjezd tak nebude možný a bude nutné použít objízdnou trasu.

31. týden výstavby (15. týden 2022)

Na stoce A byly provedeny práce v úseku šachet Š6 až Š7. V sobotu 16. 4. došlo k plánovanému uzavření silnice II/230 ve směru na Přeštice kvůli napojení stoky A-B na stoku A. Řidiči nerespektující dopravní značení se museli otáčet, protože tentokrát opravdu neprojeli, a otáčet se museli i někteří místní. Práce v hlavní silnici byly hotové během dopoledne. Aktuálně se pracuje na zbývajícím úseku stoky A-B. Napojením potrubí do Š55 dojde k propojení stoky A-B se stokou A. Š55 byla první šachtou, kterou v srpnu loňského roku začala výstavba kanalizace. Oficální konec prací vychází dle smlouvy o dílo na konec října, cílem zhotovitelské firmy je skončit dříve.

Stoka AZbývající úsek stoky A-BNapojení stoky A-B na stoku ANapojení stoky A-B na stoku AŠachta Š6 na stoce ANapojení stoky A-B na stoku ADopravní značení na silnici II/230Řidiči nerespektující dopravní značení

32. týden výstavby (16. týden 2022)

Napojením potrubí do Š55 bylo dokončeno propojení stoky A-B se stokou A. V pravé polovině hlavní silnice (ve směru od Přeštic) byl vyfrézován živičný povrch jak pro příčně napojované stoky, tak pro všechny kanalizační přípojky, které se zde budou realizovat. Zhotovitelská firma, tak jako v předešlém případě, provedla zhutnění vyfrézovaných částí, aby byly přejezdy těchto úseků sjízdnější. Zároveň se pracuje uvnitř provozní budovy ČOV, kde jsou realizovány vnitřní omítky a podlahy.

20. 4. 2022 proběhl 15. kontrolní den stavby. Bylo domluveno, že kvůli nejasnostem v projektu se příštího kontrolního dne zúčastní zástupce firmy dodávající technologii.

Dokončení stoky A-BStoka AVyfrézovaná silnice pro přípojkyVyfrézovaná silnice pro přípojkyVyfrézovaná silnice pro přípojky

33. týden výstavby (17. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š8 vč. 3 kanalizačních přípojek v jejich veřejných částech v silnici. Po dobu prací na kanalizačních přípojkách je vždy na nezbytně nutnou dobu uzavřen průjezd po hlavní silnici a občané musí v daném úseku použít objízdné trasy po místních komunikacích. V tomto úseku je hloubka výkopu 3,5 m. Práce proto byly pomalejší i vzhledem k občasnému výskytu kamenů, které bylo nutné rozdrtit. V následujícím úseku se bude hloubka výkopu zvyšovat na 2,6 m. Vlevo od silnice (ve směru od Přeštic) byl položen zemní kabel pro budoucí napojení objektu ČOV elektrickou energií. Místem napojení na distribuční síť NN bude koncový betonový sloup u čp. 65.

Rozebírání dlažby v chodníkuPráce na přípojceUzavřená část kvůli pracím na přípojkáchŠ8 na stoce AVýkop pro elektrický kabelVýkop pro elektrický kabel

34. týden výstavby (18. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š9 vč. další přípojky v její veřejné části v silnici.

Stoka A do úseku Š9Hotová přípojka v silnici na stoce A


4. 5. 2022 proběhl 16. kontrolní den stavby. Za účasti zástupce firmy dodávajícího technologii a pracovníků firmy ČEVAK byly probrány nejasnosti v projektu s tím, že o projednaných bodech bude vyhotoven zápis, který bude poslán projektantovi k vyjádření. Zápis o 6 stranách A4 byl projektantovi poslán 11. 5. 2022.

35. týden výstavby (19. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š11. Aktuálně probíhá napojování stoky A-C na stoku A. Na provozní budově ČOV začaly práce na fasádě.

Š10 na stoce AÚsek za Š11 na stoce ANapojení stoky A-C na stoku ANapojení stoky A-C na stoku AFasáda na provozní budově ČOV

 

36. týden výstavby (20. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š12. Bylo dokočeno napojení stoky A-C na stoku A a začaly práce na přípojkách nalevo od silnice (ve směru od Přeštic). Jelikož se opět více zahlubuje objevují se kameny, jejichž pikování prodlužuje stavební práce.

U čp. 65 byl osazen elektroměrový pilíř, do kterého bude osazen rozvaděč, ze kterého bude napojen objekt ČOV zemním kabelem ukončeným v rozvaděči uvnitř provozní budovy ČOV. Zemní kabel podél silnice byl položen v 17. týdnu.

Uvnitř provozní budovy ČOV jsou hotové sádrokarotonové stropy, omítky, obklady a dlažby. Tento týden byly dokončeny i venkovní omítky na fasádě. Na nádržích ČOV bylo osazeno nerezové zábradlí. 

18. 5. 2022 proběhl 17. kontrolní den stavby. Byly probrány známé vícepráce a méněpráce, čekáme na vyjádření projektanta k nejasným bodům k technologii ČOV - termín má do 19. 5. 2022. Bylo zjištěno, že v provozní budově ČOV chybí ve výkazu výměr plocha podlahy dmychárny, která má být upravena epoxidovým nátěrem s křemičitým vsypem, stejně jako podlaha skladu. Znamená to vícepráce ve výši 8 743,85 Kč.

Stoka AŠ12 na stoce ANapojení stoky A-C na stoku ARozvaděč u čp 65Přípojka v levé části od silniceInteriér provozní budovyInteriér provozní budovyInteriér provozní budovyInteriér provozní budovyInteriér provozní budovyNerezové zábradlí na nádržích ČOVNerezové zábradlí na nádržích ČOVFasáda na provozní budově ČOV

 

37. týden výstavby (21. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š13. O víkendu probíhaly práce na kanalizačních přípojkách. Tyto práce vždy znamenají uzavření silnice v daném úseku, s čímž nepočítají ti, co neustále porušují pravidla a pak nám jezdí po místních komunikacích jako šílenci. Znovu jsme kontaktovali Polici ČR, aby s tím něco dělali, dokud se nic nestalo. Cizí řidiči, nerespektující dopravní značení, ani se nesnažící přizpůsobit rychlost ztíženým podmínkám, ohrožují nejen pracovníky zhotovitelské firmy, ale i kohokoli, kdo se pohybuje na místních komunikacích.

Na provozní budově ČOV byla dokončena fasáda. Začaly práce na osazování technologie do nádrží ČOV.

Š13 na stoce AKanalizační přípojky na stoce AKanalizační přípojky na stoce AKanalizační přípojky na stoce AKanalizační přípojky na stoce AProvozní budova ČOVProvozní budova ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOVTechnologie na nádržích ČOV

 

38. týden výstaby (22. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek do Š15. V tomto úseku se zahlubuje do hloubky 3,60 m. Větší hloubky znamenají problémy s vyskytujícími se kameny, které se většinou objevují při hloubce větší než 3 m. Stavbyvedoucí p. Ťažký říká, že v tomto úseku je podobná situace jako na začátku stavby na stoce A-B, s tím rozdílem, že zde naštěstí nejsou v blizkosti ostatní inženýrské sítě. Každopádně pikování kamenů zabere někdy i půl dne. O víkendu probíhaly práce na dalších kanalizačních přípojkách a rovněž došlo k napojení stoky A-D na stoku A.

V prostoru nádrží ČOV byla osazena železobetonová kruhová šachta o průměru 2 m a hloubce 5 m. Jedná se o stavební část čerpací stanice.

1 .6. 2022 proběhl 18. kontrolní den stavby. Se zástupci subdodavatelské firmy VODA CZ s.r.o., dodávající technologii, byly probrány odpovědi projektanta na nejasnosti v projektu technologie. Odpovdědi byly projektantem poslány 27. 5. Bude vytvořena nabídka na chybějící či doporučované vybavení. Konečný seznam vybavení znamenající vícepráce bude po dohodě s budoucím provozovatelem stanoven na příštím kontrolním dni.

Upozornění

V týdnu od 6.-12. 6. 2022 budou probíhat výkopové práce na stoce A v úseku odbočení na místní komunikaci vedoucí na Štíhlov. Na této místní komunikaci (stoka A-E) budou rovněž provedeny výkopové práce a napojení stoky A-E na stoku A. Z těchto důvodu nebude možný průjezd. Majitelé dotčených nemovitostí budou po tu dobu využívat objížďky přes hráz rybníka.

V následujícím týdnu 13.-19. 6. 2022 pak bude na zbývajícím úseku (stoka V-A, od skládky materiálů po Bultasovi) a pod Hůrkou (od Zieglerových po Szikszayovi) proveden protlak. Tyto práce by měly zabrat pouze 1 den. O přesném termínu vás budeme informovat. Pro tento den bude rovněž platit objížďka přes hráz rybníka.

Napojování stoky A-D na stoku ANapojování stoky A-D na stoku ANejlepší bagrista z DekakomuBourací kladivoBourací kladivo v akciBourací kladivo v akciBourací kladivo v akciBourací kladivo v akciŽelezobetonová šachta čerpací stanice u ČOVŽelezobetonová šachta čerpací stanice u ČOV

 

39. týden výstavby (23. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek mezi Š15 a Š16. Kvůli vydatnému dešti musely být v úterý přerušeny práce - ve výkopech zůstávala voda a nebylo možné hutnění.

Upozornění

Výkopové práce na místní komunikaci vedoucí na Štíhlov (stoka A-E) se přesunuly do týdne 13.-19.6., možná i déle. O týden je rovněž posunutý plánovaný protlak. Prosíme občany dotčených nemovitostí, aby v případě potřeby využívali objížďky přes hráz rybníka.

Voda ve výkopuÚsek mezi Š15 a Š16 na stoce AÚsek mezi Š15 a Š16 na stoce AUkládání potrubíUkládání potrubíTankování stavební mechanizaceUkládání šachty Š15Ukládání šachty Š15Ukládání šachty Š15Ukládání šachty Š15

 

40. týden výstavby (24. týden 2022)

Na stoce A je hotový úsek mezi Š16 a Š17. Nasazením druhého bagru byla zároveň dokočená stoka A-E se šachtou Š101. O víkendu nebyly kvůli akcím spojenými s poutí prováděny žádné přípojky, které by znamenaly neprůjezdnost daného úseku a v neděli byly kvůli pouti práce přerušeny úplně. Pracovníci zhotovitelské firmy si tak mohli po dlouhé době užít alespoň den volna.

V provozní budově ČOV jsou hotové malby, sociální zařízení a jsou zde připraveny 3 dmychadla pro aktivaci kalu a 1 dmychadlo pro kalojem. Bylo provedeno propojení mezi nádržemi ČOV a provozní budovou. Rovněž byla potrubím propojena čerpací stanice s nádržemi ČOV a osazeny šachty odtokové kanalizace.

15 .6. 2022 proběhl 19. kontrolní den stavby. Jelikož nabídka na chybějící komponenty technologie byla dodána těsně před kontrolním dnem, neproběhlo posouzení budoucím provozovatelem. Toto posouzení proběhne v následujících dnech. Hodnota nabídky činí cca 300 000 Kč, jelikož se jedná o komponenty, které v projektu chybí, znamená to další vícepráce. Technický dozor stavby upozornil zhotovitele na potřebu zpracování programu komplexních zkoušek, který by měl být před jejich zahájením odsouhlasen budoucím provozovatelem.

Š17 na stoce AÚsek mezi Š17 a Š18 na stoce AOdbočka kanalizační přípojky KP40 na stoce A

Napojení stoky A-E na stoku ANapojení stoky A-E na stoku AStoka A-EStoka A-E

Dmychadla v provozní budově ČOVProvozní budova ČOVProvozní budova ČOVProvozní budova ČOVProvozní budova ČOV

 

Propojení nádrží ČOV s provozní budovouŠachty odtokové kanalizaceí ČOVŠachty odtokové kanalizace ČOV