Obsah

Průběh výstavby

Začínáme

5.8.2021 bylo předáno staveniště. Z důvodu nepovolené uzavírky silnice II/230 bylo domluveno zahájení prací na místních komunikacích a na stavbě ČOV.


Zařízení staveništěSkládka stavebního materiálu a deponie zemin, parc.č. 99/3

Na pozemku parc. č. 387 bylo zřízeno zařízení staveniště. Na pozemku parc. č. 99/3, popř. 245/8 je skládka stavebního materiálu a deponie zemin. Zhotovitel zajistí pasportizace nemovitostí a komunikací přiléhajících ke stavbě formou fotodokumentace, případně videozáznamu, a jehdno vyhotovení předá technickému dozoru stavby. Zhotovitel rovněž zajišťuje vytýčení podzemních sítí.

Vyfrézované místní komunikaceVyblokování místních komunikací Pod Jindřínem

V termínu od 2.8. do 15.8. bylo provedeno frézování na všech místních komunikacích v části obce Pod Jindřínem. Frézování předcházelo tzv. vyblokování místních komunikací (osazení komunikací dopravními značkami zakazujícími stání), které proběhlo v souladu s dopravně inženýrským opatřením (DIO) schváleným Policií ČR, KŘ DI Plzeň – venkov.
Stanovisko Policie ČR, KŘ DI Plzeň - venkov ze dne 8. 7. 2021 
Dopravně inženýrského opatření (DIO) schválené Policií ČR, KŘ DI Plzeň – venkov dne 8.7.2021 pod č. j. KRPP-83125-2/ČJ-2021-031106-48 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, schválené Městským úřadem Přeštice, odbor správní a dopravní dne 16. 7. 2021 pod č. j. PR-OSD-SED/44761/2021

1. týden výstavby

12.8. proběhl 1. kontrolní den a byly zahájeny práce na stoce A-B (místní komunikace začínající u čp. 126). Práce budou probíhat v 3týdenních intervalech vč. sobot a nedělí. 

12.8. byla osazena první šachta Š55.

1. šachta Š55Stoka A-BStoka A-B

2. týden ývstavby

Ve druhém týdnu výstavby (33. týden) se při výkopových pracích narazilo na kameny. Zhotovitelská firma nasadila k jejich rozdrcení kolové, později pásové rypadlo s bouracím kladivem, ale kámen odolával, technika se ničila a výkopové práce se zpomalily. Kontaktovali jsme proto technického dozora stavby a pozvali jsme projektanta na kontrolní den, aby se nám vyjádřil k možnému zvýšení hloubek výkopů.

Bourací kladivoVýkopové práce

3. týden výstavby

26.8.2021 proběhl 2. kontrolní den, na kterém nás zhotovitel seznámil se závažným problémem. Již od Š56 se vyskytují tzv. bludné kameny a zásadně brzdí výstavbu. Zhotovitel provedl 3 průzkumné geologické sondy se závěrem geologů, že se jedná o tvrdost kamene 7 (v projektu je počítáno s max. tvrdostí 5), což znamená jinou technologii výkopových prací. Zhotovitel navrhl dočasně zastavit práce na tomto úseku, dokud projektant nepřepracuje projekt a nezvýší hloubky výkopů. Dle názoru zhotovitele je stávající hloubka výkopů zbytečná.  Zhotovitel musí zároveň najít způsob, jak takto tvrdé kameny rozbíjet s ohledem na blízkost rodinných domů a podzemních sítí vč. plynového vedení. Mezitím by začal na příčných stokách A-C, A-D, A-F, A-H.  Zástupkyně projektanta, která byla na kontrolním dnu přítomna a která byla o problému s hloubkami výkopů informována, nás odkázala na hlavního projektanta Ing. Macha, který v té době čerpal dovolenou. Dohodli jsme se proto na schůzce s hlavním projektantem na 1. 9. za účasti technického dozoru stavby a zástupce zhotovitele. Do té doby provedeme skutečné zaměření výšek odpadů u jednotlivých nemovitostí, abychom měli jistotu, že když zvýšíme hloubky výkopů, nevznikne u nikoho problém s napojením.

Výkopy na geologické sondyVýkopy na geologické sondy

27.8.2021 přerušila zhotovitelská firma práce na stoce A-B a začala na stoce A-C, kde byly postupně osazeny šachty Š93-95. Kameny se v této části rovněž vyskytovaly, ale nebyly zásadním problémem výstavby.

Stoka A-CStoka A-C

4. týden výstavby

1.9.2021 proběhla koordinační schůzka s hlavním projektantem Ing. Machem. Bylo dohodnuto, že všechny stoky se zvýší na hloubku výkopů 2,3 m, šachty Š58 a Š81 budou upraveny na spadišťové, umožňující okamžité zvednutí výšek oproti stávajícímu stavu. Projektant předělá výkresy podélných řezů na stokách A-B, A-B-1, A-B-1b a A-B-2. Byly rovněž odsouhlaseny návrhy vlastníků nemovitostí z čp. 127 a 34, kteří požadovali jiné vedení přípojek. Projektant odsouhlasil, že je to technicky možné a pro obec to znamená zrušení stoky A-B-1a, což bude evidováno jako méněpráce. Projektant byl rovněž zhotovitelem upozorněn, že na stoce A-F je stoka vedena přímo v místě plynového vedení. Prohlídkou místa bylo domluveno posunutí stoky více k nemovitostem a ukončení PVC šachtou DN 600, která zabere méně místa než klasická betonová šachta DN 1000. Technický dozor na místě upozornil na sloup VO, který se nachází rovněž blízko stoky. Problém se sloupem VO by se vyřešil změnou umístění kanalizační přípojky z nemovitosti čp. 18, což by znamenalo zkrácení stoky a její ukončení PVC šachtou DN 600 u sloupu VO. Takto to bylo později domluveno s majitelem nemovitosti.

Sloup VO na stoce A-FStoka A-F

3.9.2021 začaly práce na stoce A-D, kde byly postupně osazeny šachty Š97-100 a kde byla vyměněna i část dešťové kanalizace, která byla ve značně zchátralém stavu. Na žádost dvou vlastníků přilehlých nemovitostí byly vysazeny 2 odbočky navíc proti projektu kvůli případné budoucí výstavbě rodinných domů.

Stoka A-DStoka A-D

5. týden výstavby

8.9.2021 proběhl 3. kontrolní den stavby. Projektant na základě předchozího jednání upravil podélné profily stok A-B, A-B-1, a A-B-1a. Na změněné podélné profily zhotovitel zpracuje návrh odpočtu proti smluvnímu soupisu prací. Vícepráce (např. bourání či řezání kamenů) budou průběžně sledovány a po dokončení úseku zahrnuty do změnového listu. Zhotovitel byl upozorněn na podmínku stavebního povolení - hloubení studny bude prováděno organizací, která je držitelem oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a dále, že zahájení hloubení studny bude provádějící organizací oznámeno obvodnímu báňskému úřadu.

8.9.2021 byly souběžně s výstavbou stok zahájeny práce (sejmutí ornice) na samotné ČOV pod obcí. Stavební část ČOV zahrnuje jednopodlažní provozní budovu 5,8x7,3 m se sedlovou střechou, prefabrikované nádrže ČOV (2 nitrifikační, 2 dosazovací, 1 kalová), čerpací stanici, propojovací potrubí, kopanou studnu, příjezodvou komunikaci, elektropřípojku NN a oplocení. Zhotovitel zde provede průzkumné geologické sondy.

Práce na ČOVPráce na ČOV
Práce na ČOVPráce na ČOV

6. týden výstavby

13.9.2021 se zhotovitel vrátil k pracím na stoce A-B, na které byly práce dočasně přerušeny kvůli bludným kamenům. Podařilo se položit potrubí mimo velkým kámen, který se ve výkopu nacházel a byla osazena šachta Š58 upravená na spadišťovou. Od této šachty se bude pokračovat v hloubce výkopu 2,3 m dle projektantem upravené dokumentace.​​​​​​ Souběžně se pracuje na výstavbě stavební části ČOV, kde bylo uloženo potrubí kanalizace, byly osazeny Š2 a Š1 a pracuje se ha hloubení stavební jámy pro uložení nádrží ČOV. Ve výkopu bylo opět několik velkých kamenů, s některými si bourací kladivo poradilo, jiné, opravdu velké kusy, musely být vytaženy bagrem.

Šachta Š2Kameny ve stavební jámě
Kameny ze stavební jámy

7. týden výstavby

22.9.2021 proběhl 4. kontrolní den stavby. V průběhu prací na ČOV bylo zjištěno že v části stavební jámy není únosná zemina. Přivolaný geolog navrhl použití vytěženého kamene ve frakci lomového kamene pro zatlačení do podložení a následné provedení podkladních vrstev podle projektu. Na kontrolním dnu byla projednána připomínka zhotovitele, že smluvní rozpočet neobsahuje stavební část čerpací stanice, která je součástí objektu nádrže ČOV. Projektant to potvrdil a zdůvodnil chybou rozpočtáře. Na chybějící část zpracuje soupis prací, který zhotovitel následně ocení. Bude se jednat o dodatečné práce dle § 222 zákona o veřejných zakázkách. Při prohlídce stavby dozor ověřil připomínky zhotovitele, že stále nesouhlasí skutečné hloubky výkopů s projektem. Při porovnání výšek terénu dle projektu a dle skutečnosti byly zjištěny nepravidelné rozdíly. Zhotoviteli byla proto technickým dozorem stavby doporučena včasná kontrola skutečných výšek následných šachet, kvůli případné úpravě výkopu.

4. kontrolní den4. kontrolní denStavební jáma pro nádrže ČOVOdvodnění budoucí příjezdové komunikace

8. týden výstavby

Na stoce A-B je hotová část od Š55 do Š63. Na ČOV je hotové odvodnění příjezdové komunikace a z podstatné části je hotová i samotná příjezdová komunikace. Tato příjezdová komunikace byla nově navržena za stávající nezpevněnou polní cestu, která měla nevyhovující šikmé napojení a příliš velký podélný sklon. Komunikace je napojena na silnici II/230 a v místě napojení došlo k terénnímu vyrovnání štěrkodrtí. Konstrukce vozovky bude ukončena živičným povrchem.

Stoka A-B k šachtě Š63Příjezdová komunikace vč. odvodněníPříjezdová komunikace

9. týden výstavby

Byla dokončena základová deska stavební jámy pro nádrže ČOV.

Základová deska stavební jámy pro nádrže ČOVZákladová deska stavební jámy pro nádrže ČOVZákladová deska stavební jámy pro nádrže ČOV

Na stoce A-B se pokračuje v úseku šachet Š64 - Š65.

Stoka A-B v úseku Š64 - Š65Stoka A-B v úseku Š64 - Š65

6.10.2021 byly do připravené stavební jámy osazeny prefabrikované nádrže ČOV. 2 nádrže tzv. aktivační nebo také denitrifikační o objemu 40,6 m3, které budou sloužit k biologickému čištění odpadní vody. Směs, která vznikne v těchto nádržích bude natékat do 2 dosazovacích nádrží o objemu 10 m3, ve kterých bude docházet k separaci kalu a vyčištěné vody. Přebytečný kal pak skončí v kalové nádrži o objemu 40 m3. 1 nádrž o objemu 40 m3 má hmotnost 25 t, 1 nádrž o objemu 10 m3 pak 12,5 t. K jejich osazení byl proto přistaven jeřáb o nosnosti 100 t a stejně musel být pro osazení vzdálenějších nádrží přemístěn. Vrásky na čele způsobil stavbyvedoucímu večerní déšť, kvůli kterému došlo k promáčení terénu, což je při nájezdech tak těžké techniky vždy riskantní. Naštěstí vše klaplo, nikdo nikde nezapadl a cca v 15 h, od ranních 9 h, byly nádrže osazeny.

Osazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOV

Osazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOV

Osazování nádrží ČOVOsazování nádrží ČOV

6.10.2021 proběhl rovněž 5. kontrolní den stavby. Byly probrán aktualizovaný harmonogram vč. potřebných finančních prostředků v letošním a příštím roce. V předloženém harmonogramu se počítá s výstavbou přípojek od konce října 2021. Práce v roce 2021 jsou plánovány do 20.12.2021.

10. týden výstavby

Zasypané nádrže ČOVKopaná studna

Nádrže ČOVNádrže ČOV

Byl proveden zásyp nádrží ČOV do úrovně terénu a je hotová kopaná studna. Další práce týkající se výstavby provozní budovy ČOV bude provádět podzhotovitelská firma D - beton s.r.o.

Úsek Š63-65 na stoce A-B

Úsek Š63 - Š65 na stoce A-B je hotový.

12.10. 2021 jsme obdrželi rozhodnutí o stavebním povolení tlakové kanalizace "Pod Lesem". Jedná se o připojení čtyř nemovitostí (čp. 122, parc. č. 82/1, čp. 17 a čp. 13) pod lesem Hůrka, které z hlavního projektu, po vypuštění stoky s opěrnou zdí, vypadly. Stoku s opěrnou zdí jsme zrušily začátkem roku 2020 v rámci změn proti původně navrženému projektu vedoucích ke snížení celkové ceny díla.

11. týden výstavby

20.10.2021 proběhl 6. kontrolní den stavby.  Opět byl probrán harmonogram prací, na který je navázáno čerpání finančních prostředků. U dotace z MZe musí být totiž nastavena výše čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech. Pokud by se stanovená výše finančních prostředků nevyčerpala, přišli bychom o tyto nevyčerpané  prostředky, a naopak pokud by byla stanovená výše příliš nízká, mohlo by nám to způsobit problémy s úhradami faktur. Zároveň byla prodiskutována stížnost několika občanů na deponii zemin a štěrků na parc. č. 99/3 a bylo domluveno, že část této deponie bude přesunuta pod obec do prostoru budoucí ČOV.  V této souvislosti prosíme všechny občany o schovívavost, probíhá u nás poměrně zásadní výstavba, a tak musíme po nějakou dobu strpět špinavé komunikce, hluk, či větší provoz stavební techniky. Je vysoká pravděpodobnost, že s nadcházejícím obdobím bude stav týkající se čistoty komunikací ještě horší. Zhotovitel se snaží, aby špinil silnice co nejméně, a není reálné, aby po každém výjezdu na komunikaci používal čistící vůz.

Pokračuje se na stoce A-B od Š65. Na fotografiích je vidět, jak úzké jsou komunikace a jak malý prostor má zhotovitel pro práci.

Š66 na stoce A-BVýkop na stoce A-BOznačení pro vysazení odbočkyOškrt bouracího kladiva

Úzké komunikace na stoce A-BÚzké komunikace na stoce A-B

12. týden výstavby

Pokračuje se od Š68 na stoce A-B. Do konce týdne by mohly být práce na této stoce kompletně hotové, poté se bude pokračovat na stoce A-B-1.

Š68 na stoce A-BŠ68 na stoce A-B

13. týden výstavby

Z důvodu vysoké nemocnosti dělníků zhotovitelské firmy, byly práce na 1 týden přerušeny.

3.11.2021 proběhl 7. kontrolní den stavby. Bylo dohodnuto zkrácení stoky A-B tak, aby bylo možné napojit dům čp. 34 a protilehlou nezastavěnou plochu. Zhotovitel ocenil soupis prací stavební části čerpací stanice, který v projektu, omylem rozpočtáře, chyběl, a který projektant předal 30.9.2021. Nacenění probíhalo v jednotkových cenách již zasmluvněného díla a celková cena chybějící části činí 517 037,13 Kč vč. DPH. Zhotovitel rovněž ocenil tlakovou kanalizaci "Pod Lesem", jejíž hodnota činí 1 108 678,91 Kč vč. DPH. Jedná se o náhradu za část stoky A-A s opěrnou zdí, jejíž původní hodnota činila  9 916 192,62 Kč vč. DPH (samotná opěrná zeď 4 625 491,2 Kč vč. DPH). Obě tato navýšení budou v rámci hodnoty díla evidovány jako dodatečné práce dle § 222 zákona o veřejných zakázkách. 

14. týden výstavby

Začaly práce na stoce A-B-1 (zatím naštěstí bez kamenů) a souběžně i na stoce A-F. V pátek 12. 11. došlo k první "nehodě", kdy došlo při výkopových pracích k přetržení kabelu vedoucího od bývalého obchodu do obecní studny u čp. 35. Přetržený kabel se povedlo ještě ten den opravit. Firma D - beton s.r.o. pracuje na základech provozní budovy ČOV.

Stoka A-B-1Stoka A-FZáklady provozní budovy ČOV

Stoka A-FStoka A-FStoka A-F

15. týden výstavby

Na stoce A-B-1 je hotový úsek od Š74 - Š78 a začíná se více zahlubovat kvůli napojení příčné stoky A-B-1b. Stoka A-F od Š102 - Š106 je téměř hotová. Jsou hotové základy provozní budovy ČOV.

Stoka A-FZáklady provozní budovy ČOV

16. týden výstavby

Začaly práce na stoce A-I a pokračují práce na stoce A-B-1.

24. 11. 2021 proběhl 8. kontrolní den stavby. Hlavním tématem byly problematické úseky na obou aktuálně prováděných stokách, kde je v důsledku blízkosti ostatních inženýrských sítí, výstavba velice obtížná, ne-li nemožná. V některých místech jsou naprojektovány šachty, které se mezi tyto ostatní sítě nevejdou. Velikost šachet řešíme záměnou za plastové šachty DN 600 tam, kde je to technicky možné. Stoka kanalizace je v některých místech projektována ve vedení dešťové kanalizace, tzn. že splaškovou kanalizaci musíme vést pod dešťovou kanalizací a dešťová kanalizace bude nahrazena plastovým potrubím, nebo v místě telefonního vedení, což jsme museli vyřešit  přeložkou vedení od společnosti Cetin. 

V pátek 26. 11. 2021 došlo ke kolizi stavební techniky s dráty vzdušného elektrického vedení, což mělo za následek dočasný výpadek elektřiny v horní části obce. Naštěstí se to obešlo bez újmy na zdraví či nějakých zásadních škod.

Stoka A-IStoka A-IStoka A-I

17. týden výstavby

Stoka A-I je hotová, postupně byly osazazeny šachty Š121 - Š119. Š120 a Š119 byly z prostorových důvodů nahrazeny plastovými šachtami DN 600. Š119a byla vynechaná, protože se nevešla mezi stávající sítě. Začalo zdění provozní budovy ČOV. Pracovníci zhotovitelské firmy se musí vyrovnávat se zimním počasím, deštěm i sněhem. Toto počasí má vliv na znečištěné cesty, které zhotovitel několikrát denně čistí. Ono se stačí v tom blátě projít a za chvíli máte boty obalené bahnem, natož když v tom jezdí těžká technika. Mějme proto všichni trpělivost, udělat se to musí a vzduchem to nejde.

Provozní budova ČOVProvozní budova ČOVProvozní budova ČOV

Čištění komunikacíČištění komunikacíII na ceduli je vidět, že se u nás staví

18. týden výstavby

8. 12. 2021 proběhl 9. kontrolní den stavby.  Stoka A-B-1 je hotová do Š82. Š81 byla z prostorových důvodu vynechaná, jelikož se nevešla mezi stávájící sítě. Provádí se stoka A-H-1 a A-H-2. Do příštího  kontrolního dne zhotovitel předloží bilanci víceprací a méněprací.

Stoka A-B-1Stoka A-H-1Stoka A-H

19. týden výstavby

Je hotová stoka A-B-1b. Dále pokračují práce na stoce A-B-1. Současně se pracuje na stoce A-B-2.

Stoka A-B-1bStoka A-B-1b

20. týden výstavby

Práce roku 2021 byly ukončeny 21. 12. 2021.

22. 12. 2021 proběhl 10. kontrolní den stavby.