Obsah

Průběh výstavby

Začínáme

5.8.2021 bylo předáno staveniště. Z důvodu nepovolené uzavírky silnice II/230 bylo domluveno zahájení prací na místních komunikacích a na stavbě ČOV.


Zařízení staveništěSkládka stavebního materiálu a deponie zemin, parc.č. 99/3

Na pozemku parc. č. 387 bylo zřízeno zařízení staveniště. Na pozemku parc. č. 99/3, popř. 245/8 je skládka stavebního materiálu a deponie zemin. Zhotovitel zajistí pasportizace nemovitostí a komunikací přiléhajících ke stavbě formou fotodokumentace, případně videozáznamu, a jehdno vyhotovení předá technickému dozoru stavby. Zhotovitel rovněž zajišťuje vytýčení podzemních sítí.

Vyfrézované místní komunikaceVyblokování místních komunikací Pod Jindřínem

V termínu od 2.8. do 15.8. bylo provedeno frézování na všech místních komunikacích v části obce Pod Jindřínem. Frézování předcházelo tzv. vyblokování místních komunikací (osazení komunikací dopravními značkami zakazujícími stání), které proběhlo v souladu s dopravně inženýrským opatřením (DIO) schváleným Policií ČR, KŘ DI Plzeň – venkov.
Stanovisko Policie ČR, KŘ DI Plzeň - venkov ze dne 8. 7. 2021 
Dopravně inženýrského opatření (DIO) schválené Policií ČR, KŘ DI Plzeň – venkov dne 8.7.2021 pod č. j. KRPP-83125-2/ČJ-2021-031106-48 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, schválené Městským úřadem Přeštice, odbor správní a dopravní dne 16. 7. 2021 pod č. j. PR-OSD-SED/44761/2021

1. týden výstavby

12.8. proběhl 1. kontrolní den a byly zahájeny práce na stoce A-B (místní komunikace začínající u čp. 126). Práce budou probíhat v 3týdenních intervalech vč. sobot a nedělí. 

12.8. byla osazena první šachta Š55.

1. šachta Š55Stoka A-BStoka A-B

2. týden ývstavby

Ve druhém týdnu výstavby (33. týden) se při výkopových pracích narazilo na kameny. Zhotovitelská firma nasadila k jejich rozdrcení kolové, později pásové rypadlo s bouracím kladivem, ale kámen odolával, technika se ničila a výkopové práce se zpomalily. Kontaktovali jsme proto technického dozora stavby a pozvali jsme projektanta na kontrolní den, aby se nám vyjádřil k možnému zvýšení hloubek výkopů.

Bourací kladivoVýkopové práce

3. týden výstavby

26.8.2021 proběhl 2. kontrolní den, na kterém nás zhotovitel seznámil se závažným problémem. Již od Š56 se vyskytují tzv. bludné kameny a zásadně brzdí výstavbu. Zhotovitel provedl 3 průzkumné geologické sondy se závěrem geologů, že se jedná o tvrdost kamene 7 (v projektu je počítáno s max. tvrdostí 5), což znamená jinou technologii výkopových prací. Zhotovitel navrhl dočasně zastavit práce na tomto úseku, dokud projektant nepřepracuje projekt a nezvýší hloubky výkopů. Dle názoru zhotovitele je stávající hloubka výkopů zbytečná.  Zhotovitel musí zároveň najít způsob, jak takto tvrdé kameny rozbíjet s ohledem na blízkost rodinných domů a podzemních sítí vč. plynového vedení. Mezitím by začal na příčných stokách A-C, A-D, A-F, A-H.  Zástupkyně projektanta, která byla na kontrolním dnu přítomna a která byla o problému s hloubkami výkopů informována, nás odkázala na hlavního projektanta Ing. Macha, který v té době čerpal dovolenou. Dohodli jsme se proto na schůzce s hlavním projektantem na 1. 9. za účasti technického dozoru stavby a zástupce zhotovitele. Do té doby provedeme skutečné zaměření výšek odpadů u jednotlivých nemovitostí, abychom měli jistotu, že když zvýšíme hloubky výkopů, nevznikne u nikoho problém s napojením.

Výkopy na geologické sondyVýkopy na geologické sondy

27.8.2021 přerušila zhotovitelská firma práce na stoce A-B a začala na stoce A-C, kde byly postupně osazeny šachty Š93-95. Kameny se v této části rovněž vyskytovaly, ale nebyly zásadním problémem výstavby.

Stoka A-CStoka A-C

4. týden výstavby

1.9.2021 proběhla koordinační schůzka s hlavním projektantem Ing. Machem. Bylo dohodnuto, že všechny stoky se zvýší na hloubku výkopů 2,3 m, šachty Š58 a Š81 budou upraveny na spadišťové, umožňující okamžité zvednutí výšek oproti stávajícímu stavu. Projektant předělá výkresy podélných řezů na stokách A-B, A-B-1, A-B-1b a A-B-2. Byly rovněž odsouhlaseny návrhy vlastníků nemovitostí z čp. 127 a 34, kteří požadovali jiné vedení přípojek. Projektant odsouhlasil, že je to technicky možné a pro obec to znamená zrušení stoky A-B-1a, což bude evidováno jako méněpráce. Projektant byl rovněž zhotovitelem upozorněn, že na stoce A-F je stoka vedena přímo v místě plynového vedení. Prohlídkou místa bylo domluveno posunutí stoky více k nemovitostem a ukončení PVC šachtou DN 600, která zabere méně místa než klasická betonová šachta DN 1000. Technický dozor na místě upozornil na sloup VO, který se nachází rovněž blízko stoky. Problém se sloupem VO by se vyřešil změnou umístění kanalizační přípojky z nemovitosti čp. 18, což by znamenalo zkrácení stoky a její ukončení PVC šachtou DN 600 u sloupu VO. Takto to bylo později domluveno s majitelem nemovitosti.

Sloup VO na stoce A-FStoka A-F

3.9.2021 začaly práce na stoce A-D, kde byly postupně osazeny šachty Š97-100 a kde byla vyměněna i část dešťové kanalizace, která byla ve značně zchátralém stavu. Na žádost dvou vlastníků přilehlých nemovitostí byly vysazeny 2 odbočky navíc proti projektu kvůli případné budoucí výstavbě rodinných domů.

Stoka A-DStoka A-D

5. týden výstavby

8.9.2021 proběhl 3. kontrolní den stavby. Projektant na základě přechozího jednání upravil podélné profily stok A-B, A-B-1, a A-B-1a. Na změněné podélné profily zhotovitel zpracuje návrh odpočtu proti smluvnímu soupisu prací. Vícepráce (např. bourání či řezání kamenů) budou průběžně sledovány a po dokončení úseku zahrnuty do změnového listu. Zhotovitel byl upozorněn na podmínku stavebního povolení - hloubení studny bude prováděno organizací, která je držitelem oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a dále, že zahájení hloubení studny bude provádějící organizací oznámeno obvodnímu báňskému úřadu.

8.9.2021 byly souběžně s výstavbou stok zahájeny práce (sejmutí ornice) na samotné ČOV pod obcí. Začalo se pokládat potrubí a byl proveden výkop pro průzkumnou geologickou sondu. Ve výkopu byly opět dva velké kameny, naštěstí ne takové trvdosti jako ve stoce A-B, a bourací kladivo si s nimi poradilo.

Práce na ČOVPráce na ČOV
Práce na ČOVPráce na ČOV

6. týden výstavby

13.9.2021 se zhotovitel vrátil k pracím na stoce A-B, na které byly práce dočasně přerušeny kvůli bludným kamenům. Podařilo se položit potrubí mimo velkým kámen, který se ve výkopu nacházel a byla osazena šachta Š58 upravená na spadišťovou. Od této šachty se bude pokračovat v hloubce výkopu 2,3 m dle projektantem upravené dokumentace.​​​​​​