Obsah

Obecní úřad a hasičská zbrojnice 2019

Sbor dobrovolných hasičů Dolce

SDH Dolce 1923-2023Sbor dobrovolných hasičů Dolce byl založen v roce 1923.  K 31. 12. 2022 sbor eviduje 57 členů z toho 43 mužů a 14 žen. Činnost dobrovolných hasičů se člení na dvě oblasti, mezi nimiž je zásadní rozdíl, a to na jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je zásahovou složkou sboru a je nedílnou součástí integrovaného záchranného systému,  a na sbor dobrovolných hasičů, který se účastní soutěží v požárním sportu a spolu s obecním úřadem se podílí na životě v obci a organizuje i řadu kulturních akcí. Fotografie ze všech akcí hasičů najdete ve Fotogalerii v hlavnímu Menu. 
Obec Dolce má vydanou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se vydává požární řád obce.

 

Kontakty

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolce
Dolce 100
334 01 Přeštice
IČ: 49182803 

ID datové schránky: suxig3p 

Miroslav Macháček (starosta) - tel. 721 245 127
Pavel Nový (velitel)

Důležitá čísla

150 - Hasičský záchranný sbor ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba ČR
158 - Policie ČR
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Kalendář akcí

Sbor dobrovolných hasičů (dále SDH) je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s vlastní právní subjektivitou a s vlastním IČ. SDH jedná samostatně na svoji odpovědnost. Obec a kraj mu mohou na jeho žádost poskytovat příspěvky, případně finanční dary podléhající vyúčtování. V oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva mohou spolupracovat s obcí. Řídí se občanským zákoníkem a svými stanovami a nemohou ukládat úkoly obci a naopak. SDH Dolce spadá spolu s obcemi Horšice, Kbel, Malinec, Skašov, Týniště, Újezd, Vlčí do okrsku č. 8 Horšice.

Družstvo juniorů a seniorů_Pohár starosty 2019

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolce

Dolce 100
334 01 Přeštice
IČ 49182803

Složení výboru SDH

starosta                        Miroslav Macháček - tel. 721 245 127 
jednatel                         Martin Macháček 
velitel                            Pavel Nový
zástupce velitele          Zdeněk Nový nejml.
hospodář                     Zdeněk Nový ml.
referenti MTZ              Pavel Šiling st., Pavlína Holá
kulturní referent          Pavel Jeslínek
řidiči - strojníci            Miroslav Mráz, Tomáš Sajdl, Pavel Nový
preventista                  Jiří Louda
kronikářka                    Petra Nová
členové                         Pavel Stuchl, Michal Holý
revizor                          Josef Staněk

Závody Chlumčany 2014

 

Dobrovolní hasiči na Dolcích se významnou měrou podílí na společenskému a kulturnímu životě obce. Kromě hasičských soutěží, mezi které patří Pohár starosty obce či okrsková cvičení hasičů, každoročně organizují novoroční turistický výšlap, hasičský bál, Fichtl cup (tříhodinový vytrvalostní závod malých motocyklů), pouťovou zábavu, zajišťují sběr železného šrotu, občanům zajišťují dovoz vody v obdobích sucha a spolu s obecním úřadem spolupracují i na dalších aktivitách v obci.

Pilsner Cup 2015

Členství ve sboru dobrovolných hasičů má v naší obci tradici, která v některých rodinách trvá již desetiletí. Naše cvičící družstva, v minulosti žáci, muži i ženy, dnes muži a od roku 2021 opět i ženy,  se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu a na kontě mají řadu úspěchů vč. několika vítězství. Nejúspěsnějším rokem v novodobé historii je rok 2015, kdy naše družstvo mužů posbíralo 4 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili. Snad nejcennější byla vítězství na Prazdoj Cupu 2014 a 2015, kde soutěžilo přes 20 družstev. Jen ten domácí Pohár starosty nám není souzený, z proběhlých 19 ročníků jsme se 4krát umístili na druhém místě a 4krát na třetím. V současné době má SDH Dolce dvě cvičící družstva mužů, kdy se vedle juniorů (družstvo "A") rozhodli na svá "mladší léta" navázat otcové od rodin a vytvořili seniorské družstvo "B". Nejlepší dosažený čas v požárním útoku činí 16:47 s a je z Memoriálu Jaroslava Seidla z Čelákov z roku 2015.

Cvičící družstvo žen 2023

1. místo_O pohár starosty obce Dolce

Družstvo žen bylo obnoveno po dlouhých letech v roce 2021 a zasloužila se o to Kamila Malíková. Jedním z důvodů obnovení ženského družstva byl v srpnu se konající 21. ročník soutěže „O pohár starosty obce“. Děvčata se dala dohromady pouhý měsíc před soutěží, kdy začala intenzivně trénovat a k velkému překvapení všech v konkurenci tří  dalších družstev žen domácí soutěž vyhrály a podařilo se jim to, o co se 20 předchozích let marně snažily jejich mužské protějšky. Děvčata se po tomto úspěchu pustila s ještě větší vervou do trénování a další úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. První místo na Prazdroj Cupu v plzeňském pivovaru, 1. místo ve Vlčí a 2. místo v Dolní Lukavici na soutěžích „O pohár starosty obce“. Tyto úspěchy mají ještě jeden účinek, kterým je mnohem větší zájem o hasiče ode všech včetně mládeže a dětí. V podstatě bychom mohli postavit i dvě ženská družstva. A mužskou část to teď samozřejmě také mnohem více baví. Na soutěži v Dolní Lukavici jsme vedle ženského družstva měli dvě družstva mužů a na soutěž jela snad polovina vesnice. 

1. místo_O pohár starosty obce Dolce

2. místo_O pohár starosty obce Dolní Lukavice

2014

Družstvo mužů 2014Družstvo mužů 2014

2003                                                           

Družstvo mužů 2003Oslavy 80. výročí založení SDH_zleva J.Macháček,V.Fořt,J.Kanta,J.Bultas,L.Louda,Z.Nový,F.Hodan

1993

Družstvo žen 1993Družstvo mužů 1993

1983
Družstvo mužů 1983Družstvo mužů 1983
 
 
 
 
 
 
 
1973

Družstvo žáků 1973Družstvo mužů 1973

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále JSDHO) je zřízena na základě zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, obcí. Velitele JSDHO jmenuje a odvolává starosta obce po předchozím schválení Hasičským záchranným sborem ČR. JSDHO nemá právní subjektivitu (nemá IČ) a je financována z rozpočtu obce. Obec musí svým členům JSDHO zajistit techniku, výzbroj a výstroj, školení odborné způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti. JSDHO je zřízena za účelem hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a k plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. JSDHO Dolce je zařazena do plánu plošného pokrytí Plzeňského kraje jako jednotka kategorie JPO V. To znamená, že jednotka zajišťuje výjezd min. 4členného družstva v jakékoli denní i noční době do 10 minut od vyhlášení poplachu s územní působností pro obce Dolce, Týniště a Radkovice. Tuto činnost vykonávají členové dobrovolně vedle svého povolání. Svolávání členů se provádí sirénou a mobilními telefony formou SMS zpráv. Význam dobrovolných hasičů je v jejich dobré znalosti místa a také při následném odstraňování škod. Dolcký rybník je čerpacím stanovištěm při požárech.

JSDHO Dolce 2023

Členové jednotky

velitel                         Ivo Chudáček
zástupci velitele      Zdeněk Nový nejml.
strojníci                     Miroslav Mráz, Tomáš Sajdl, Martin Macháček, Pavel Nový
členové                     Pavel Jeslínek, Zdeněk Nový ml., Miloš Šrámek, Josef Staněk, Michal Holý
 

Založení SDH Dolce

Hasičský sbor v naší obci byl založen celých 47 let poté, co byl vydán „Řád policie požárové“, který ukládal starostům obcí založení hasičského sboru. Ne každá obec však měla možnost hasičský sbor založit. Důležitým faktorem k tomu, aby byl sbor založen, ale i vyzbrojen a vystrojen, byla rozhodující sociální a materiální skladba obce a samozřejmě i bohatší obecní úřad. Naši občané si byli vědomi potřeby nutnosti udělání tohoto kroku, ale bohužel bída a chudoba, která v naší obci po 1. světové válce panovala, to nedovolovala. A tak byl sbor dobrovolných hasičů v naší obci založen o více jak 20 let později než v okolních obcích. Na konci března 1923 byla svolána veřejná schůze za účelem založení sboru dobrovolných hasičů. Z prvních sedmnácti zakládajících členů vznikl čtyřčlenný výbor.

Zakládající členové

František Klasna (Valdek), Václav Ziegler, Václav Rout, JanVránek, Matěj Vránek, Matěj Sladký, Jan Veselý, Jaroslav Vaverka, Václav Bořík, Karel Majer, Matěj Korbel, Karel Šindelář, František Brabec, Josef Bultas, Ladislav Paluch, Karel Bultas, Václav Brada

První výbor

velitel                   František Brabec
starosta               Václav Ziegler
jednatel               Jaroslav Vaverka
pokladník            Jan Veselý

Matrika členů SDH_František BrabecMatrice členů SDH_Václav ZieglerMatrika členů SDH_Jaroslav VaverkaMatrika členů SDH_Jan Veselý

Jak jde čas

září 1923
Zakoupena 1. stříkačka za 17.350 Kč a 100 metrů hadic za 2.040 Kč.

1924
Uskutečněn 1. hasičský bál a několik zábav v hostinci "U Valdeků". Výtěžek z těchto akcí šel na splácení dluhu nové stříkačky.

10.7.1926
Uskutečněno 1. okrskové cvičení. Na konci tohoto roku čítal náš sbor 36 členů.

7.11.1931
Vypukl požár u majitele Anežčina dvora a naši hasiči poprvé zasahovali u požáru. Po tomto požáru občané uznali správnost rozhodnutí o založení sboru a začali vstupovat do řad hasičů. 

11.5.1946
Svolána 1. poválečná schůze. Zde se rozhodlo o koupi nové motorové stříkačky. Sbírka po vsi a výtěžek z kulturních akcí přispěly ke koupi nové stříkačky.

1.6.1947
Stříkačka PS 8 vysvěcena před místní kapličkou. V témže roce byly přijaty do řad hasičů první ženy.

Svěcení stříkačky 1947Svěcení stříkačky 1947

1949
Zakoupeno 1. požární vozidlo za 38.000 Kčs.

1957
Zakoupena filmová kamera za 4.157 Kčs na promítání večerních filmů, které promítal Václav Blacký č.p. 10.

1958
Začátek budování obecního úřadu s požární zbrojnicí.

1968
Staré vozidlo dosloužilo, a proto bylo zakoupeno jiné za 2.960 Kčs.

1971
Dosloužila stříkačka z roku 1947 a byla nahrazena stříkačkou DS 16, která slouží u sboru dodnes.

1972
Po dlouhých čtrnácti letech byla dostavěna budova obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí.

1973
Oslavy k 50. výročí založení SDH Dolce.

50. výročí založení SDH Dolce 197350. výročí založení SDH Dolce 1973

1978 
Zakoupeno terénní auto GAZ za 4.450 Kčs.

1982
Přidělena starší stříkačka PS 12 od okresu. Do roku 2008 se využívala k soutěžím i k zásahům. Nyní slouží jen k zásahům.

1983
Založena hasičská kronika. Funkce kronikáře se ujal Josef Macháček a kroniku píše až do své smrti v r. 2010. 80. léta byla bohatá na hasičské soutěže, kterých se náš sbor zúčastňoval a dosáhl řady velmi dobrých výsledků

18.6.1983
Oslavy k 60. výročí založení SDH Dolce.

60. výročí založení SDH Dolce - F. Stuchl, J. Beneš, M. Paluch, V. Fořt60. výročí založení SDH Dolce 198360. výročí založení SDH Dolce 198360. výročí založení SDH Dolce 1983

2.6.1990
V kulturním domě v Jesenici rozhodl Ústřední výbor Svazu požární ochrany rozšířený o delegáty okresů o staronovém názvu naší organizace na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů.

1993
Zakoupeno obecním úřadem hasičské cisternové vozidlo Škoda 706 RTHP. Toto vozidlo slouží dodnes.

1993
Oslavy k 70. výročí založení SDH Dolce.

70. výročí založení SDH Dolce 199370. výročí založení SDH Dolce 199370. výročí založení SDH Dolce 1993

2000
Řady SDH se rozrostly o 7 nových členů. Téměř okamžitě má sbor nové cvičící družstvo. Družstvo má dodnes téměř stejné složení a na svém kontě i několik velmi dobrých umístění.

9.6.2001
Uskutečněn 1. ročník „O pohár starosty obce“ v požárním sportu. Akce se ujala a stala se v naší obci tradicí

Pohár starosty_1. ročník 2001

5.5.2006
Udělení nejvyššího hasičského vyznamenání Václavu Fořtovi.

Nejvyšší hasičské vyznamení Václavu Fořtovi 5.5.2006

2008
Zakoupena za finanční podpory OÚ nová stříkačka PS 18. Tato stříkačka je určena jen pro sportovní účely. První úspěch s tímto strojem bylo 1. místo v Dolní Lukavici v září téhož roku.

7.5.2011
Proběhl 1. ročník Fichtl cupu, který byl velmi zdařilý.

27.8.2011
Setkání zasloužilých hasičů z okresu Plzeň-jih na hřišti Za Párníkem.

Zasloužilí hasičí z okresu Plzeň-jih 2011

8.3.2012
Pořízení zástavy sboru od firmy Nekvinda.

15.6.2013
Oslavy k 90. výročí založení SDH Dolce

90. výročí založení SDH Dolce 15.6.2013Svěcení praporu 15.6.201390. výročí založení SDH Dolce 15.6.2013

2.6.2018
5 členů sboru ve složení Ivo Chudáček, Miloš Šrámek, Josef Staněk, Pavel Paluch ml. a Pavel Nový se zúčastnilo akce "Hasičská Fontána Praha 2018" na Rašínově nábřeží v Praze. Vlastní realizace akce nebyla pouze show, ale v podstatě i taktické cvičení pro případ mimořádné události, kdy by bylo potřeba zorganizovat větší počet záchranářů a v neposlední řadě se jednalo o uctění výročí 100leté československé státnosti. Ve 22:00 h začala monumentální hasičská hudební fontána, kdy 1055 hasičů z 207 hasičských družstev z celé ČR vytvořilo za pomoci klasických motorových čerpadel, hadic a proudnic největší ručně ovládanou fontánu. Vodní proudy byly nasvíceny profesionální světelnou technikou, kterou tvořilo 102 světel. K rekordu bylo použito 455 hadic o celkové délce 7 km, kterými v průběhu rekordního pokusu proteklo 3 mil. litrů vody.

Hasičská Fontána 2018Pamětní listCertifikátPamětní list Senátu ČR

od 1.11.2019 do 30.6.2020
SDH Dolce provozoval místní hostinec.

21.6.2021
Hasičské cvičení - plnění letadla An-2 (Anduly) vodou na bývalém letišti Osek.

Hasičské cvičeníHasičské cvičení

19.9.2021
V neděli 19. září 2021 byla uctěna památka dvou hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Koryčany, zesnulých při výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku ve středu 15. září 2021. Na budovách a stanicích HZS ČR po celé zemi byly vyvěšeny černé vlajky, symbolizující smutek nad touto tragickou ztrátou. V pravé poledne uctili jejich památku minutou ticha i členové naší jednotky nastoupení před hasičskou zbrojnicí.

Čest památce zesnulých!

Uctění památky zesnulých hasičů z Koryčan

7.12.2022
V souvislosti s uctěním památky zesnulého hasiče jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Skalice u České Lípy při požáru domu v Novém Boru, část Arnultovice dne 30. listopadu 2022 byla generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlášena pieta, které se 7. prosince v 15 hod. zúčastnili i členové naší jednotky požární ochrany. Pieta spočívala ve vyjetí požární techniky před stanici se zapnutým výstražným světelným zařízením a nastoupení osádky v zásahovém stejnokroji k uctění památky zesnulého hasiče minutou ticha.

Čest památce zesnulého!

Uctění památky zesnulého hasičů ze Skalice u České Lípy

23.12.2023
Na sobotu 23. prosince 2023 byl vyhlášen státní smutek k uctění památky 14 obětí šíleného střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento šílenec měl na svědomí, jak se později prokázalo, i 2 oběti, z toho jedno nemluvně, v Klánovickém lese v Praze. V den státního smutku se ve 12 hodin rozezněly zvony a občané projevili úctu minutou ticha. Minutu ticha drželo i šest členů naší jednotky požární ochrany.

Uctění památky tragicky zemřelých na FF UK

 

Dolcké hasičky nafotily kalendář pro rok 2024

Kalendář dolckých hasiček

Škoda 706 RTHP (trambus)

TrambusCisternová automobilová stříkačka CAS 25 (číslo je odvozeno od výkonu čerpadla), je požární automobil určený k rychlému zásahu při požáru na místech s nedostatkem vody. Cisternovou automobilovou stříkačku tvoří podvozek Š 706 RTHP, trambusová karoserie pro osmičlennou posádku, nádrže na vodu a pěnidlo, čerpací zařízení a ukládací prostory pro požární příslušenství. Technická data najdete zde

Přenosná stříkačka PS 12

Přenosná stříka PS 16Přenosná motorová stříkačka PS 12 je určena pro jednotky požární ochrany. Slouží k provedení zásahu od vodního zdroje na malé požáry nebo jako čerpadlo pro doplňování cisteren. Je tvořena motorovou jednotkou, odstředivým jednostupňovým čerpadlem z lehkých slitin, plynovou vývěvou na spálené plyny a rámem uzpůsobeným na přenášení stříkačky a ustavení na pevný terén. Motor je zážehový čtyřdobý čtyřválec. Má jedno sací hrdlo o průměru 110 mm a dvě výtlačná hrdla o průměru 75 mm. Technická data najdete zde
V našem sboru slouží tato stříkačka od roku 1982, kdy nám byla přidělena okresem, jako náhrada za stávající PS 8 z roku 1946.

Motorová kolová stříkačka DS 16

Kolová stříkačkaPřívěsná dvoukolová stříkačka DS 16 je určena hasičským jednotkám v  obcích, kde jsou dostatečné vodní zdroje. Stříkačku tvoří benzínový motor a čerpadlo umístěné na dvoukolovém podvozku. Motor je krytý plechovou karoserií. Stříkačku DS 16 lze, vzhledem k jejím parametrům, použít i tam, kde je přístup k vodnímu zdroji nevhodný pro větší hasičskou techniku. Technická data najdete zde.

Požární přívěs PPS 12

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z technicko-přejímacích podmínek schválených Ministerstvem vnitra. Technická data najdete zde.Přívěs

 

 

 

 

 

14.1.2024
Požár rodinného domu na Dolcích čp. 52. Požární poplach byl vyhlášen v 16:52 hod. Šest členů naší  jednotky vyjíždělo v 16:58 hod., na místě rozvinuli útočný proud C. Po příjezdu HZS Přeštice následovalo hašení uvnitř budovy, které muselo být kvůli hustému kouři prováděno profesionály v dýchací technice. Naši hasiči byli zpět na základně v 18:07 hod. K zásahu vyjížděli také HZS Přeštice (2 ks techniky) a SDH Přeštice (2 ks techniky).

Požár na DolcíchPožár na Dolcích_HZS Přeštice v dýchací technicePožár na Dolcích

 

18.9.2023
Úhyn ryb v dolckém rybníku. Sedm členů naší jednotky provzdušňovalo rybník pomocí tří proudů na hrázi rybníka a tří proudů na betonovém molu na hřišti Za Párníkem. Tímto způsobem čeřili vodu cca od 19:30 hod. do 21:30 hod.

Provzdušňování rybníku na DolcíchProvzdušňování rybníku na DolcíchProvzdušňování rybníku na DolcíchProvzdušňování rybníku na DolcíchProvzdušňování rybníku na DolcíchPrrovzdušňování rybníku na Dolcích

Prrovzdušňování rybníku na DolcíchProvzdušňování rybníku na Dolcích

 

23.7.2023
Požár travního porostu cca 20x20 m poblíž seníku v Horšicích. Požární poplach byl vyhlášen v 15:31 hod., 7 členů naší jednotky odjíždělo v 15:37 hod., na místě byli v 15:44 hod., zpět na základnu se vrátili v 16:36 hod. K zásahu vyjížděl také HZS Přeštice (3 ks techniky), HZS Nepomuk, dobrovolní hasiči z Přeštic (2 ks techniky), Žinkov a Horšic. Požární poplach zněl, že hoří 100-200 balíků sena v seníku, což se naštěstí nepotvrdilo.

Požár travního porostu v HoršicíchPožár travního porostu v HoršicíchPožár travního porostu v HoršicíchČlenové jednotky po zásahu v Horšicích

 

30.6.2023
Technická pomoc při odstranění nebezpečného stavu v Letinech (hrozil úhyn ryb, proto musel býtl rybník provzdušněn za pomoci hadic, proudnic a motorových čerpadel). Požární poplach byl vyhlášen v 11:35 h. 4 členové naší jednotky odjížděli v 11:48 h. Zpět na základnu se vrátili v 18:50 h. K zásahu vyjížděli také dobrovolní hasiči z Měčína, Blovic a Letin a profesionální hasiči z Přeštic.

Provzdušňování rybníku v Letinech

 

8.5.2023
Požár osobního automobilu mezi obcemi Týniště a Skašov, ve kterém naštěstí nebyla žádná osoba. Požární poplach byl vyhlášen ve 20:37 h. 6 členů naší jednotky odjíždělo do 6 minut. K zásahu vyjížděli také profesionální hasiči z Nepomuku a z Přeštic.

 

24.3.2023
Cičení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) při fingovaném požáru drůbežárny na Henigarově. Po ohlášení požáru vyjíždělo 8 členů jednotky do 8 minut. Že se jedná o fingovaný požár zjistili až po příjezdu na místo. Nicméně vše pokračovalo, jako by opravdu drůbežárna hořela. Cisterna byla přistavena k hale a tři členové jednotky začali provádět hašení fingovaného ohně. Zbytek jednotky zajistil dálkovou dopravu vody pro doplňování cisterny z venkovní požární nádrže, která je umístěna mimo areál drůbežárny. Cvičení domluvil starosta obce Miroslav Mráz s vedoucím drůbežárny  Petrem Žambůrkem za účelem prověření připravenosti hasičské techniky obce a také pro kontrolu požární připravenosti drůbežárny.

Cvičení JSDHO v drůbežárně HenigarovCvičení JSDHO v drůbežárně HenigarovCvičení JSDHO v drůbežárně HenigarovCvičení JSDHO v drůbežárně Henigarov

 

19.7.2022
Požár pole nedaleko Žinkov. Požární poplach byl vyhlášen v 17 h, do 5 minut 6 členů naší jednotky požární ochrany odjíždělo, na požářiště dorazili v 17:23 h. Na místě zasahovalo celkem 11 jednotek požářní ochrany s 15 kusy techniky. Zpět na základnu se naši hasiči vrátili ve 20:20 h.

ŽinkovyŽinkovyŽinkovy

 

26.6.2021
Požár seníku v objektu Lukreny v Řenčích. Naše jednotka zasahovala spolu s 10 jednotkami z okolí a dvěma proudy se podílela na dohašování vyvezeného doutnajícího sena do 7 hodiny ranní následujícího dne.

Požár v Lukreně v ŘenčíchPožár v Lukreně v ŘenčíchPožár v Lukreně v Řenčích

 

3.5.2020
Požár kolny 6x6 m v blízkosti rodinného domu na Dolcích. Naše jednotka zasahovala jako první, po příjezdu HZS Přeštice a JSDH Přeštice vytvořila čerpací stanoviště na dolckém rybníku.

Požár na DolcíchPožár na DolcíchPožár na DolcíchPožár na Dolcích

 

25.1.2020
Požár komínu rodinného domu v Radkovicích. Naše jednotka zasahovala spolu s HZS Přeštice a JSDH Přeštice.

 

10.7.2019
Požár lesní hrabanky a podrostu o rozloze 100x400 m v lese Dolcko, při kterém zasahovalo sedm hasičských jednotek a dolcký rybník byl použit jako čerpací stanoviště.

Požár v DolckuPožár v Dolcku

 

10.5.2019
Požár skladu štěpky v Horní Lukavici.

4.3.2019
Požár lesa v Úněticích.

20.7.2018
Požár kombajnu na řepkovém poli u Řeneč.

2.6.2018
Taktické cvičení v Praze, Rašínovo nábřeží.

29.5.2018
Čištění silnice po přívalovém dešti v Týništi.

8.12.2017
Požár odpadu u silnice u obce Týniště.

20.1.2017
Požár podlažního domu (hořelo 2. patro a střecha) v Měčíně.

5.6.2016
Dohašení chaty v Radkovicích.

26.2.2016
Požár ve firmě ILV (hořela elektronika na ploše 50 m2) v Příchovicích.

14.8.2015
Požár stohu slámy v areálu ZD Libákovice.

2.6.2013
Technická pomoc (budování protipovodňové stěny, čerpání vody) v Přešticích, ul. Pobřežní.

26.4.2013
Pátrání po pohřešované osobě roku narození 1944 v obci Kbelnice.

2013
Likvidace záplav v Přešticích.

29.8.2012
Technická pomoc složkám IZS (pátrání po pohřešované osobě - diabetik) v Horšicích.

2008
Požár lesa u Dnešic.
Požár stohu slámy v Dolní Lukavici.
Požár slámy na poli u Kucín.
Cvičení složek Integrovaného záchranného systému Západočeského kraje v okolí obce Letiny.

Požár stohu v Dolní Lukavici 2008


2007
Požár kůlny u RD v Dolcích.

2006
Požár seníku v Horšicích.

2002
Čerpání sklepů studní při povodni.

27.7.1996
Požár lesa Jindřína.

22.4. 1996
Požár skládky pod Ticholovcem.

7.7. 1994
Požár RD v Kucínech.

30.7.1992
Požár lesa Dolcko.

 

Když zahouká siréna aneb znáte varovné signály v ČR?

Zkouška sirény

Signál sloužící k ověřování provozuschopnosti JSVV (Jednotný systém varování a vyrozumění) se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund.

Zkouška sirén

 

Požární poplach

Není varovným signálem, je určen ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným kolísavým tónem sirény po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přestávka, 25 sekund trvalý tón). Napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“.

Požární poplach

 

Všeobecná výstraha

Varovný signál, pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě v přibližně tříminutových intervalech. U elektronických sirén je signál doplněn o verbální informaci upřesňující druh ohrožení. Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Všeobecná výstraha

Co dělat v případě vzniku mimořádné události?

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.
Níže jsou uvedeny některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání. Čerpáno z dokumentu Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele vydaného Ministerstvem vnitra ČR.
1. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla
155 - Zdravotnická záchranná služba
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • co se stalo,
 • kde se to stalo,
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

2. OBECNÉ ZÁSADY
 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek. 

3. CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE
 • Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.
 • Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.
4. ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE
 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.
5. EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
 
Obsahuje zejména:
 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

 

SLIB HASIČE

Slibujeme, že budeme plnit hasičské stanovy a řády, že budeme tělem i duchem připraveni pomoci bližnímu chránit s plným nasazením majetek svých spoluobčanů a majetek obce. Budeme druh druha milovati a respektovati a bratrsky se k sobě chovati, v nebezpečí se neopouštěti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinnosti občanských a hasičských.

MODLITBA HASIČE

Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dodej mi síly dost.
V náruči vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.

HASIČSKÉ DESATERO

 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičského ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičského zdraví.
 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kterí Tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla duše.
 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdálenější, nepohrdej jimi, ale hleď jich povznést.
 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičského vždy a všude slušným způsobem hájit.
 8. Nevyvolávej se ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale i zařízení, jehož odznak nosíš.
 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

7. 1. 2023             Novoroční výšlap

28. 1. 2023           Hasičský bál

4/2023                  Sběr železného šrotu

17.-18. 6. 2023    Zajištění pouťového víkendu

19. 8. 2023           23. ročník O pohár starosty obce v požárním sportu a oslavy 100 let od založení našeho sboru

+ při údržbě požárních zařízení, výstroje a výzbroje odpracujeme 60 hodin

+ do soutěží zapojíme družstvo mužů a družstvo žen

+ budeme se podílet na akcích pořádaných obecním úřadem