Obsah

Pravěké nálezy na našem katastru

Mohyla milavečské kultury 

Poloha: pole k. č. 118/43

V roce 1957 byl proveden záchranný výzkum osamělé mohyly milavečské kultury. Mohyla dosahovala 70 cm výšky, v průměru měřila 18,4 x 11,8 m. Přibližně ve středu mohyly byl uložen žárový pohřeb. Na pásu ve směru severozápad - jihovýchod v červeně vypálené hlíně byly nalezeny spálené kůstky, uhlíky, keramické zlomky, kousek beztvarého bronzu. V těsném okolí pásu ležely střepy, uhlíky, část zuhelnatělého dubového polena. Nejpozoruhodnější jsou dva neúplné exempláře zásobniček tuhovaného povrchu, které mají kolmé hrdlo a šikmo ven vykloněný okraj. U lépe zachované zásobničky je okraj místy lalokovitě vytažený, silně vyklenutá baňatost je zdobena velmi mělkými obloukovitými žlábky kolem prsovitých vypnulin a svislými dovjicemi rýh. Na zlomku druhé je zachován oblouk žlábků a pás svislých rýh. Podle keramických zlomků bylo určeno, že jde o mohylu z období vyvinuté fáze milavečské kultury (mladší doba bronzová 1200 - 900 př. n. l.)

Železná sekera (tesla) z doby halštatské (700 - 400 př. n. l.)

Poloha: les Dolcko (2 km jihovýchodně od křížku v osadě a 900 m jihozápadně od trigonometrického bodu Hájek)Železná sekera byla nalezena v roce 1961 při vysazování stromků v lese. Podle V. Černého je v blízkosti nálezu zaniklá středověká osada.